Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 2 od 11  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 93, br. 3, str. 616-664
Analiza pravnih aspekata slobode izražavanja u okviru političkog diskursa - stanje u zakonodavstvu i sudskoj praksi u Republici Srbiji
Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, Srbija

e-adresaaleksandar.stevanovic993@gmail.com
Sažetak
U radu je razmotreno pitanje političkog diskursa u svetlu načina na koji je on određen i regulisan u zakonodavstvu Republike Srbije, odnosno kroz analizu sudske prakse nadležnih sudova. Shodno ustavnom određenju da se odredbe o ljudskim i manjinskim pravima tumače u korist unapređenja vrednosti demokratskog društva, saglasno važećim međunarodnim standardima ljudskih i manjinskih prava, kao i praksi međunarodnih institucija koje nadziru njihovo sprovođenje, u radu je posebno uzeta u obzir jurisprudencija Evropskog suda za ljudska prava. Na početku je dat teorijski prikaz prava na slobodu izražavanja u kontekstu političkog diskursa. Sledi pokušaj određenja pojma "politički diskurs" sa osvrtom na normativne postavke zakonodavstva Republike Srbije. Po zauzimanju stava o odgovarajućem definisanju osnovnog pojma ovog rada, autor je izložio pravo na slobodu izražavanja javnih funkcionera, kao i ograničenja tog prava kada su oni u pitanju. Budući da izjave u okviru političkog diskursa imaju privilegovan položaj u smislu pravne zaštite, posebno je razmotren stepen kriticizma koji su nosioci javnih i političkih funkcija dužni da tolerišu i onda kada se radi o leziono sposobnim informacijama i sadržini. Cilj rada je da kroz tumačenje relevantnih odredbi Ustava i zakona, odnosno kroz analizu sudske prakse, ispita međusobni odnos ličnih prava funkcionera i ostvarivanja javnog interesa kroz slobodnu političku debatu i zaštićeni politički diskurs. Autor se u radu ograničio na razmatranje pravnih odrednica koje su od značaja za predmetnu temu, iako na politički diskurs u velikoj meri utiču i oblikuju ga politički, društveni, ekonomski i kulturološki faktori.
Reference
*** (2005/2007) Zakon o Zaštitniku građana. Službeni glasnik RS, br. 79 i 54
*** (2005-2019) Krivični zakonik. Službeni glasnik RS, br. 85/2005, 88/2005. - ispr., 107/2005. - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016. i 35/2019
*** (2003-2015) Zakon o ratifikaciji Evropske Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i sa protokolima. Službeni list SCG - Međunarodni ugovori + Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori, br. 9/2003, 5/2005. i 7/2005. - ispr. i br. 12/2010. i 10/2015
*** Declaration on freedom of political debate in the media. u: The Committee of Ministers on 12 February 2004 at the 872nd meeting of the Ministers' Deputies, Adopted by
*** (2019) Zakon o sprečavanju korupcije. Službeni glasnik RS, br. 35 i 88
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 98
*** (2014-2016) Zakon o javnom informisanju i medijima. Službeni glasnik RS, br. 83/2014, 58/2015. i 12/2016. - autentično tumačenje
Alaburić, V. (2002) Sloboda izražavanja u praksi Europskog suda za ljudska prava. Zagreb: Narodne novine
Atanacković, D. (1981) Krivično pravo - posebni deo. Belgrade: Privredna štampa
Barendt, E. (2009) Freedom of Speech. Oxford: Oxford Univerity Press
Delić, N. (2019) Krivičnopravni aspekti borbe protiv korupcije. u: Kostić J., Stevanović A. [ur.] Finansijski kriminalitet i korupcija, Beograd: Institut za uporedno pravo, 7-37
Emerson, T. (1963) Toward a General Theory of the First Amendment. Yale Law Journal, 72(5): 877-877
Ibrahimpašić, B. (1963) Politički delikt. Sarajevo
Ignjatović, Đ. (2015) Kriminalitet države. u: Ignjatović Đ. [ur.] Kaznena reakcija u Srbiji, Beograd: Pravni fakultet, V deo, 25-47
Ilić, G. (2018) Pojam, standardi i ograničenja prava na slobodu izražavanja s posebnim osvrtom na praksu Evropskog suda za ljudska prava. Godišnjak Fakulteta bezbednosti, br. 1, str. 29-40
Lazarević, Lj. (1988) Krivično pravo Jugoslavije - posebni deo. Belgrade
Milo, D. (2008) Defamation and Freedom of Speech. Oxford: Oxford University Press
Mrvić-Petrović, N. (2013) Dekriminalizacija klevete - supremacija slobode izražavanja u odnosu na čast i ugled. Strani pravni život, br. 2, str. 43-58
Stevanović, A. (2019) Pojam sukoba interesa u teoriji i zakonodavstvu Republike Srbije. u: Kostić J., Stevanović A. [ur.] Finansijski kriminalitet i korupcija, Beograd: Institut za uporedno pravo, 307-327
Stojanović, Z., Delić, N. (2013) Krivično pravo - posebni deo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
Vasilijević, V.A. (1991) Prava čoveka između politike i prava. u: Vasilijević Vladan [ur.] Prava čoveka - zbornik dokumenata, Novi Sad-Beograd-Zemun: Prometej
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/gakv93-29552
revidiran: 11.05.2021.
prihvaćen: 11.05.2021.
primljen: 15.11.2021.
objavljen u SCIndeksu: 28.12.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka