Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13

Sadržaj

članak: 3 od 31  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 11, br. 1, str. 64-73
CARMEL pokazatelj likvidnosti osiguravajućih društava
aVisoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad
bUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe

e-adresadraganaim84@gmail.com, jelena@pravni-fakultet.info
Sažetak
Donošenje smernica od strane Narodne banke Srbije iz oblasti osiguranja omogućilo je formiranje uslova za sigurno i stabilno tržište osiguranja. Tako je analiza i praćenje likvidnosti obuhvaćeno putem CARMEL pokazatelja sačinjenih na osnovu metodolgije MMF-a. Kvantitativnim utvrđivanjem i interpretiranjem dobijenih vrednosti pokazatelja likvidnosti (na primeru dva osiguravajuća društva u Srbiji), osiguravajuća društva mogu da na kvalitetan, ozbiljan, naučno utemeljen i u praksi utvrđen način ispune svoja nastojanja u održavanju likvidnosti i finansijske stabilnosti.
Reference
*** (2005) Odluka o načinu procenjivanja bilansnih i vanbilansnih pozicija društva za osiguranje. Službeni glasnik Republike Srbije, Beograd
Agencija za privredne registre Konsolidovani izveštaj o tokovima gotovine za DDOR Novi Sad. Preuzeto sa: http://pretraga3.apr.gov.rs/pretragaObveznikaFI/Home/Index
Međunarodni Monetarni Fond (2003) Insurance and issues in financial soundness. Preuzeto sa: www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2003/wp03138.pdf
Milić, D., Arsić, N. (2011) u: XVI Internacionalni naučni skup SM 2011 - Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu, Univerzitet u Novom Sadu - Ekonomski fakultet Subotica, Planiranje i kontro
Momčilović, M. (2009) Ocena performansi kompanije putem racio analize. u: SM 2009, XIV internacionalni naučni skup, Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu, Subotica, Ekonomski fakultet Subotica
Narodna banka Srbije (2009) CARMEL pokazatelji poslovanja društava za osiguranje sa okvirnim uputstvima za njihovo tumačenje. Preuzeto sa: http://www.nbs.rs/export/internet/cirilica/20/index_osg.html
Narodna banka Srbije-Sektor za poslove nadzora nad obavljanjem delatnosti osiguranja Bilans stanja sektora osiguranja Republike Srbije u 2015. i 2016. godini
Narodna banka Srbije (2009) Godišnji izveštaj za 2016. godinu. Preuzeto sa https://www.nbs.rs/internet/cirilica/90/90_4/index.html
Novović, M. (2005) Izvori finansiranja i plasman sredstava osiguravajućih kompanija. Beograd: Ekonomski fakultet Beograd, magistarski rad
Ostojić, S. (2004) Neophodnost restrukturiranja osiguravajućih društava u Srbiji. Privredna izgradnja, vol. 47, br. 1-2, str. 77-98
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/etp1801064M
objavljen u SCIndeksu: 06.07.2018.
Creative Commons License 4.0