Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 58, br. 3, str. 289-304
Suzbijanje nepoštene prodaje proizvoda osiguranja prema Direktivi o distribuciji osiguranja
Pravosudna Akademija u Beogradu + Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresagoravica-milica@hotmail.com
Ključne reči: Direktiva o distribuciji osiguranja; Nepoštena prodaja osiguranja; Novi regulatorni okvir
Sažetak
Jedan od razloga izbijanja finansijske krize 2007. godine su svakako bile i tadašnje prodajne procedure proizvoda osiguranja, koje su, kako se kasnije ispostavilo, bile neodgovarajuće. Kriza je Evropskoj komisiji bila signal da je potrebno poboljšati zaštitu potrošača usluga osiguranja i unaprediti transparentnost distribucije osiguranja. Bilo je potrebno obezbediti jednaku zaštitu potrošačima usluga osiguranja na celom tržištu EU kroz uvođenje niza novina u regulaciju ovog sektora i na taj način povratiti poverenje potrošača usluga osiguranja. U tom smislu je i Direktiva o distribuciji osiguranja za svoj najvažniji cilj postavila suzbijanje nepoštene prodaje proizvoda osiguranja. Autorka se bavila istraživanjem onih ključnih novina Direktive o distribuciji osiguranja koje su donete u cilju onemogućavanja nepoštene prodaje proizvoda osiguranja. Rad predstavlja prikaz i analizu ovih novina i ima za cilj da pokaže koliko je novi regulatorni okvir revolucionaran i koliko će doprineti borbi protiv nepoštene prodaje proizvoda osiguranja.
Reference
*** (1978-2020) Čl. 12 Zakona o obligacionim odnosima - ZOO. Službeni list SFRJ + Službeni list SRJ + Službeni list SCG + Službeni glasnik RS, br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, br. 31/93, br. 1/2003 - Ustavna povelja, br. 18/2020
*** (2017) Uredba o dopuni Direktive 2016/97 u odnosu na nadzor nad proizvodima i zahtevima upravljanja za društva za osiguranje i distributere osiguranja / Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2358 of 21 September 2017 supplementing Directive (EU) 2016/97. OJ L, 341, 20. 12.; dalje u fusnotama: Uredba
*** (2016) Direktiva o distribuciji osiguranja / Directive (EU) 2016/97 of the European Parliament and of the Council of 20 January 2016 on insurance distribution. OJ L, 26, 2. 2.; dalje u fusnotama: DDO
*** (2003) Direktiva o posredovanju u osiguranju / Directive 2002/92/EC of the European Parliament and of the Council of 9 December 2002 on insurance mediation. OJ L, 9, 15. 1.; dalje u fusnotama: DPO
Filipović, N. (2018) Načela poslovanja prema Direktivi o distribuciji osiguranja. u: Jovanović Slobodan, Marano Pjerpaolo [ur.] Pravo i praksa osiguranja - izazovi, nove tehnologije i korporativno upravljanje, Beograd: Udruženje za pravo osiguranja Srbije, 233
Lima, R.M. (2018) Product oversight and customer demands and needs: Contract law implications. u: Jovanović Slobodan, Marano Pjerpaolo [ur.] Pravo i praksa osiguranja - izazovi, nove tehnologije i korporativno upravljanje, Beograd: Udruženje za pravo osiguranja Srbije
Marano, P. (2017) Unakrsna prodaja proizvoda osiguranja i Direktiva o prodaji osiguranja. u: Jovanović Slobodan, Slavnić Jovan, Marano Pjerpaolo [ur.] Srazmernost i pravna izvesnost u pravu osiguranja, Beograd: Udruženje za pravo osiguranja, 29
Marano, P. (2016) Zaštita klijenata, nadzor i upravljanje proizvodima osiguranja u EU. u: Jovanović Slobodan, Slavnić Jovan [ur.] Reforme i novi izazovi u pravu osiguranja, Beograd: Udruženje za pravo osiguranja, 258
Marano, P. (2018) Kontrola aktivnosti proizvođača proizvoda osiguranja. u: Jovanović Slobodan, Marano Pjerpaolo [ur.] Pravo i praksa osiguranja - izazovi, nove tehnologije i korporativno upravljanje, Beograd: Udruženje za pravo osiguranja Srbije, 312-325
Mariani, C. (2018) The new Insurance Distribution Directive and the provision of advice. u: Jovanović Slobodan, Marano Pjerpaolo [ur.] Pravo i praksa osiguranja - izazovi, nove tehnologije i korporativno upravljanje, Beograd: Udruženje za pravo osiguranja Srbije, 187
Petrović-Tomić, N. (2016) Zaštita potrošača usluga osiguranja i informaciona paradigma - odluka Narodne Banke Srbije o zaštiti prava i interesa korisnika usluga osiguranja. Pravo i privreda, vol. 54, br. 7-9, str. 555-576
Petrović-Tomić, N. (2018) Direktiva o distribuciji osiguranja i personalizovano savetovanje - sa osvrtom na koncept procene adekvatnosti. u: Radović Vuk [ur.] Usklađivanje poslovnog prava Srbije sa pravom Evropske unije, Beograd: Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, 413-433
Petrović-Tomić, N. (2019) Načelo postupanja distributera osiguranja u najboljem interesu potrošača - usluga osiguranja - fiducijarna dužnost distributera. Pravo i privreda, vol. 57, br. 7-9, str. 501-524
Slavnić, J. (2018) Obaveza distributera osiguranja da u obavljanju poslova postupa pošteno, korektno i profesionalno. Evropska revija za pravo osiguranja, br. 2
Uzelac, O., Dukić-Mijatović, M. (2019) Sadržina i obim obaveza tokom procesa izrade i uvođenja proizvoda osiguranja na tržište prema Direktivi EU o distribuciji osiguranja. Evropska revija za pravo osiguranja, vol. 18, br. 1, str. 9-18
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/PiP2003289G
primljen: 13.05.2020.
prihvaćen: 20.06.2020.
objavljen u SCIndeksu: 09.10.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka