Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 12  
Back povratak na rezultate
Mogućnosti unapređenja univerzitetske nastave - integracija metodičkih pristupa nastave književnosti i prirode i društva
Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Jagodina

e-adresao.cekicjovanovic@gmail.com
Projekat:
The paper is a result of working on a bilateral project entitled Assumptions and Possibilities of Developing Innovative Teaching Models Functioning to Achieve Transparency of University Education and Raising Competitiveness on the Knowledge Market in the Country and Abroad, realized and financed by the Faculty of Education, University of Kragujevac, Jagodina (Republic of Serbia) and the Faculty of Education, University of Primorska, Kopar (Republic of Slovenia), (2017-2019)

Ključne reči: kvalitet visokog obrazovanja; integrativna nastava; inoviranje nastavnog procesa; student u centru učenja; metodika nastave
Sažetak
Utvrđeni standardi i zahtevi za osiguranje kvaliteta univerzitetske nastave zahtevaju unapređenje i osavremenjavanje nastavnog procesa i primenu inovativnih modela nastavnog rada, koji će stvoriti uslove za podizanje kvaliteta rada sa studentima. Integracija nastavnih sadržaja i primena integrativnog pristupa pokazuje se kao jedan od načina za unapređenje kvaliteta nastavnog procesa. Aktuelna situacija kao i zakonske regulative koje jasno ističu značaj integrativne nastave neminovno povlače za sobom i potrebu za razmatranjem unapređenja univerzitetske nastave, posebno dela koji se bavi obrazovanjem budućih učitelja. Studentska percepcija nastavnog procesa je vrlo značajan resurs za dobijanje povratnih informacija, mišljenja i obrazovnih iskustava, koji značajno može doprineti unapređivanju kvaliteta nastavnog rada i uslova studiranja na visokoškolskoj instituciji (Jevremov i sar., 2016). U svetlu ovih saznanja pojavljuje se i važnost stavova studenata prema integrativnoj nastavi i njenom mestu u sistemu univerzitetske nastave, jer će upravo budući učitelji u bliskoj budućnosti biti u prilici da realizuju nastavu u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, 2017). U ovom radu predstavljen je primer integracije nastavnih sadržaja Metodike nastave književnosti i Metodike nastave prirode i društva. Integrativni pristup u nastavi nesumnjivo ima svoje prednosti, ali primena ovog didaktičkog sistema zahteva veliku inventivnost i stručnost. Ovaj sistem treba da doprinese boljem razumevanju i postupnom shvatanju pojedinih sadržaja, te zahteva kvalitetnog učitelja, koji dobro poznaje savremene metodičke tendencije i zna kako da ih primeni u svojoj nastavnoj praksi. Da bi se teorijski kontekst razvoja ove ideje pretočio u praksu, realizovana je praktična demonstracija integrativnog pristupa nastavnih sadržaja iz pomenutih predmeta, a potom istraživanje koje je imalo za cilj da ispita stavove studenata osnovnih akademskih studija Fakulteta pedagoških nauka studijskog programa Učitelj (N = 150) o integraciji metodičkih pristupa nastave književnosti i prirode i društva kao mogućnosti za unapređenje kvaliteta univerzitetskog obrazovanja. U istraživanju je korišćena deskriptivna metoda, dok su tehnikom anketiranja i primenom anketnog upitnika prikupljeni podaci. Instrument je sačinjen od petostepene skale Likertovog tipa i pitanja otvorenog tipa. Dobijeni podaci obrađeni su statističkim paketom IBM SPSS Statistics 20, a u skladu sa proučavanim predmetom, korišćenom metodom i instrumentom primenjeni su odgovarajući statistički postupci (procenat, frekvencija, Sistemsko osposobljavanje budućih učitelja i razvijanje njihovih međupredmetnih kompetencija kroz inicijalno obrazovanje i kvalitetno kontinuirano usavršavanje tokom rada mogu biti razlog za češću primenu integrativne nastave u nastavnoj praksi, što bi, u perspektivi, rezultiralo inoviranjem nastave i poboljšanjem njene efikasnosti. Na potrebu da pedagoški fakulteti budućim učiteljima kroz kvalitetnu univerzitetsku nastavu obezbede uslove za sticanje neophodnih kompetencija za planiranje i realizaciju integrativne nastave ukazuju rezultati ovog istraživanja, koji pokazuju da studenti prepoznaju prednosti integrativne nastave i uviđaju njen značaj za njihov budući profesionalni rad. Odgovori studenata jasno govore da oni žele da sarađuju sa profesorima i svojim kolegama prilikom pripreme i realizacije integrativne nastave i da učestvuju u osmišljavanju integracije i izboru metodičkih sadržaja. Studenti smatraju da primena integrativnog pristupa u realizaciji univerzitetske nastave doprinosi kvalitetu stečenih znanja jer im omogućava bolje razumevanje sadržaja koje usvajaju u nastavnom procesu. Rezultati ovog istraživanja mogu biti podsticajni i značajni za istraživače koji rade na nastavničkim fakultetima i koji tragaju za metodama koje bi mogle biti od koristi u osposobljavanju budućih nastavnika koji će raditi u osnovnim školama, a dugoročno uticati na unapređenje obrazovnog sistema u Srbiji. Takođe, ovi rezultati mogu biti podsticaj za sprovođenje sličnih istraživanja na većem uzorku. Rezultati takvih istraživanja mogu poslužiti kao polazna osnova za promenu silabusa i načina rada na pedagoškim fakultetima, koji bi doprineli intenzivnijoj primeni ovog nastavnog modela i izučavanju njegovih didaktičko-metodičkih elemenata. Buduća istraživanja koja mogu biti sprovedena u ovoj oblasti mogu dati nove smernice u potrazi za efikasnijim i produktivnijim strategijama učenja, koje će obezbediti unapređenje nastavnog procesa.
Reference
*** (2017) The law on the fundamentals of the education system. Službeni glasnik RS / Official Gazette RS, no. 88
*** (2013/2017) Regulations on continuous professional development and academic title reception for teachers, educators and associates. Sl. glasnik RS / Official Gazette RS, no.13 i no. 31; Professional Development Service for Teachers, 2017
*** (2009) The Bologna process 2020: The European higher education area in the new decade. u: Communique of the conference of European ministers responsible for higher education, Leuven and Louvain-la-Neuve, 28-29 April 2009, October 2, 2014, http://media.ehea.info/file/2009_Leuven_Louvain-la-Neuve/06/1/Leuven_Louvain-la-Neuve_Communique_April_2009_595061.pdf
*** (2012) Strategy of education development in the Republic of Serbia until 2020. Službeni glasnik RS / Official Gazette RS, no. 107
Aristya, P.P.D., Kumano, Y. (2018) Energy learning progression and STEM conceptualization among pre-service Science teachers in Japan and Indonesia. New Educational Review, 53: 153-162
Åström, M. (2008) Defining integrated science education and putting it to test. Sweden: Linköping University - Faculty of Educational Sciences, PhD Thesis
Banjac, M., Vilotijević, M. (2009) Uvod u metodiku nastave prirode i društva. Banja Luka: NOBIN-NEI
Barth, R.S. (1999) Improving schools from within. San Francisco: Jossey-Bass
Binkley, M., Erstad, O., Herman, J., Raizen, S., Ripley, M., Miller-Ricci, M., Rumble, M. (2012) Defining twenty-first century skills. u: Griffin P.; McGaw B.; Care E. [ur.] Assessment and Teaching of 21st Century Skills, 17-66
Blagdanić, S., Banđur, V. (2018) Metodika nastave prirode i društva. Beograd: BIGZ
Bodroški-Spariosu, B. (2015) Univerzitetsko obrazovanje - od Humboltovog modela do Bolonjskog procesa. Nastava i vaspitanje, vol. 64, br. 3, str. 407-420
Buljubašić-Kuzmanović, V. (2007) Studentska prosudba učinkovitosti integrativnog učenja. Odgojne znanosti, 9(2): 147-160
de Zan, I. (2005) Metodika nastave prirode i društva. Zagreb: Školska knjiga
Jevremov, T.D., Lungulov, B.S., Dinić, B.M. (2016) Zadovoljstvo studenata kvalitetom nastave - efekti godine studija i akademskog postignuća. Nastava i vaspitanje, vol. 65, br. 3, str. 491-508
Kennedy, D. (2007) Writing and using learning outcomes. Cork: University College Cork
Landi, G.K. (2007) Zainteresujte đake za učenje. Beograd: Kreativni centar
Leisyte, L., Westerheijden, D.F. (2014) Stakeholders and quality assurance in higher education. u: Eggins H. [ur.] Drivers and Barriers to Achieving Quality in Higher Education, Rotterdam: Sense Publishers, 83-98
Lisbon European Council (2000) 23 and 24 March; http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm
Lungulov, B. (2011) Ishodi učenja u visokom obrazovanju kao indikatori kvaliteta obrazovanja. Pedagoška stvarnost, vol. 57, br. 7-8, str. 610-623
McKimm, J. (2009) Teaching quality, standards and enhancement. u: Fry H.; Ketteridge S.; Marsha S. [ur.] A Handbook for Teaching and Learning in Higher Education, New York: Routledge, 186-197
Miller, M., Boix, M.V. (2004) Thinking across perspectives and disciplines, interdisciplinary studies project: Project Zero. Cambridge: Harvard Graduate School of Education
Mirić, M., Đorović, D. (2013) Jezik struke na univerzitetu - stavovi nastavnika stručnih predmeta. u: Lakić I.; Kostić N. [ur.] Kroz jezike i kulture, Zbornik radova sa Treće međunarodne konferencije Instituta za strane jezike i Treće međunarodne konferencije o interkulturnoj komunikaciji, Podgorica: Institut za strane jezike Univerziteta Crne Gore, str. 481-488
Mirić, M., Đorović, D. (2015) Nastava stranih jezika na univerzitetu - saradnja nastavnika jezika struke i nastavnika stručnih predmeta. Nastava i vaspitanje, vol. 64, br. 3, str. 507-520
Qiang, Z. (2003) Internationalization of higher education: Towards a conceptual framework. Policy Futures in Education, 1(2): 248-270
Satiansiriwiwat, S., Intorrathed, S., Siriwan, N. (2018) Integration of agricultural knowledge with the Thai language, mathematics, and science subjects for first-year elementary school of Thailand. New Educational Review, 51(1): 41-52
Sawyer, L.B., Rimm, K.S.E. (2007) Teacher collaboration in the context of the responsive classroom approach. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 13(3): 211-245
Spasić-Stošić, A. (2014) Korelacija nastavnih predmeta Svet oko nas i Srpski jezik u I razredu osnovne škole. Godišnjak Učiteljskog fakulteta u Vranju, 5: 499-509
Svensson, F.P. (2004) The Bologna process at the University of Helsinki Language Centre (HULC). Retrieved January 4, 2019 from the World Wide Web http://www.helsinki.fi/kksc/cercles04/Pirkko_Bologna. pdf
Tošić-Radev, M.N., Pešikan, A.Ž. (2017) 'Komadić koji nedostaje' u procesu obrazovanja - socioemocionalno učenje. Nastava i vaspitanje, 66(1): 37-54
van Naerssen, M., Eastwood, S. (2001) CSE and teachers of English to speakers of other languages: A call for greater collaboration in teaching scientific reporting. Science Editor, 24(1): 3-6
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni članak
DOI: 10.5937/inovacije2101080C
primljen: 15.09.2020.
prihvaćen: 19.02.2021.
objavljen u SCIndeksu: 10.07.2021.
Creative Commons License 4.0