Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 2 od 5  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 57, br. 80, str. 275-288
Priznanje i izvršenje stranih sudskih odluka
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Pravni fakultet

e-adresajelena.belovic@pr.ac.rs
Ključne reči: strana sudska odluka; priznanje strane odluke; Nacrt Zakona o međunarodnom privatnom pravu; međunarodna nadležnost; pravo na odbranu
Sažetak
Smisao i svrha vođenja sudskog postupka uopšte, pa tako i onog u kome je prisutan međunarodni elemenat, jeste izvršenje pravosnažne sudske odluke. Pravosnažnost sudske odluke, kao osnovna pretpostavka njene izvršnosti je izvor pravne sigurnosti i na međunarodnom planu. U svetlu reforme Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemlja iz 1982. godine, a u cilju stvaranja moderne kodifikacije međunarodnog privatnog prava u Republici Srbiji, radna grupa za izradu Nacrta Zakona o međunarodnom privatnom pravu ponudila je 2014. godine, niz novih rešenja koja se odnose i na priznanje i oglašenje strane sudske odluke izvršnom, a koja se, između ostalog, tiču i preciznije definisanih uslova za priznanje stranih sudskih odluka.
Reference
*** (2012) Uredba (EU) br. 1215/2012 Evropskog parlamenta i Saveta od 12. decembra 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima. OJ L, 3515/1 od 20.12.2012
*** (2001) Uredba (EZ) br. 44/2001 od 22.12.2000. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima. OJ L, 12/1 od 16.01.2001
*** (2005) The Hague Programme: Strenghtening Freedom, Sceurity and Justice in the European Union. OJ C, 53/1, of 3. III. 2005. Retrieved 31. July 2018 from https:// eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005XG0303(01)&from=EN
*** (2010) The Stockholm Programme: A open and secure Europe serving and protecting citizens. OJ C, 115/1, of 4. V. 2010. Retrieved 31. July 2018 from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005XG0303(01)&from=EN
BRISATI, European Court of Human Rights Case of Saccoccia vs. Austria. Application no. 69917/01, Judgement of 18 December, 2008
Dika, M., Knežević, G., Stojanović, D. (1991) Komentar Zakona o međunarodnom privatnom i procesnom pravu. Beograd
Duraković, A. (2016) Međunarodno privatno pravo razvoda braka u Evropskoj uniji i Bosni i Hercegovini. Mostar
Jakšić, A. (2008) Građansko procesno pravo. Beograd: Pravni fakultet
Kostić-Mandić, M. (2017) Međunarodno privatno pravo. Podgorica: Univerzitet Crne Gore - Pravni fakultet Podgorica
Krvavac, M. (2018) Opšti i posebni uslovi za priznanje i izvršenje stranih sudskih odluka. u: Vujović O. [ur.] Univerzalno i osobeno u pravu, Kosovska Mitrovica: Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, str. 331-356
Marjanović, S. (2007) Priznanje stranih sudskih odluka kao prejudicijelno pitanje u izvršnom postupku - član 25 Zakona o izvršnom postupku. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 50, str. 209-221
Medić, I. (2017) Recognition and enforcement in the EU - mutual trust and the protection of fundamental freedoms. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 54(1): 283-300
Michaels, R. (2009) Recognition and Enforcement of Foreign Judgments. u: Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Retrived 30, August 2018, Retrived 1, August 2018 from:https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2699&context=faculty_scholarship
Muratagić, J. (2017) Legitimacija konstitucionalizacije pravnog poretka EU-Povelja EU o temeqnim pravima i directive. Nova pravna revija/ Časopis za domaće, njemačko i evropsko pravo, 35-46; 8-14
Pak, M. (1991) Međunarodno privatno pravo. Beograd: Nomos
Pitel, S. (2004) Enforcement of Foreign Judgments: Where Morguard Stands after Beals. Canadian Business Law Journal, Vol. 40. 189
Stanivuković, M., Živković, M. (2004) Međunarodno privatno pravo - opšti deo. Beograd: Službeni list SCG
Varadi, T., Bordaš, B., Knežević, G., Pavić, V. (2010) Međunarodno privatno pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta
Živković, M. (2004) Evolucija ideja o rešavanju sukoba zakona. Niš: Centar za publikacije Pravnog fakulteta u Nišu
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfni1880275B
objavljen u SCIndeksu: 24.01.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0