Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 9 od 9  
Back povratak na rezultate
2004, vol. 10, br. 1-2, str. 43-48
Neki aspekti primene holističkog koncepta u definisanju pojma kulture rada
Univerzitet u Kragujevcu, Mašinski fakultet, Kraljevo
Ključne reči: holizam; kultura rada; opažanje; definisanje i definicija; neposredno saznavanje; značenje; sociološki pojam; uslovno
Sažetak
Živimo u vremenu vrtoglavih promena po svaku cenu. Opšti zahtev je, možemo reći, moralna obnova, promena ponašanja, svesti, naših metodoloških pristupa. Potrebno je, takođe, re-definisanje, ali i "hibridizacija" mehanicističko kartezijanske paradigme u kontekstu nove uloge i položaja čoveka i homo fabera u društvu i svetu rada. Holistički pristup ekološke provenijencije, integrisan sa sistemskim pristupom, nameće se kao conditio sine qua non našeg promišljanja i razumevanja kulture rada, duha vremena u kom živimo, čoveka, nove pozicije i uloge nauke i znanja uopšte, naše percepcije kulture. Isticanjem samo nekih najrazličitijih problema u definisanju kulture rada, u ovom radu smo apostrofirali urgentnu potrebu sociološke sistematizacije i valorizacije holistižkog koncepta u definisanju kulture rada i ukazali na objektivno zaostajanje naše sociološke misli u odnosu na društvene potrebe i potencijale u toj oblasti. Princip fleksibilnosti i nelinearno mišljenje moraju biti osnova holističkog pristupa i njegove humanističko ekološke dimenzije i Perspektive kako bi se razumelo uravnotežavanje kao smisaoni cilj svakog sistema, odnosno dovođenje sistema u ravnotežno stanje. Holistički pristup a priori je definisanje. U zadnjem delu ovog rada mi smo ipak dali našu definiciju kulture rada, koja je otvorena za kritičko promišljanje.
Reference
Božović, R. (1985) Pod znakom pitanja. Titograd: Univerzitetska riječ
Bulat, V. (2000) Opšti zakon dinamičkog uravnotežavanja. Kruševac: Izdavački centar za industrijski menadžment / ICIM
Capra, F. (1986) Vrijeme preokreta - znanost, društvo i nastupajuća kultura. Zagreb: Globus
Filipović, V. (1982) Novija filozofija zapada i odabrani tekstovi. Zagreb: Matica hrvatska
Fridman, Ž. (1959) Kuda ide ljudski rad. Beograd: Rad
Friedmann, G., Naville, P. (1972) Sociologija rada. Sarajevo: Veselin Masleša
Ilić, V.R. (1984) Rad kao kultura - kultura rada - zbilja ili utopija. Beograd: Vuk karadžić
Kalin, B. (1985) Povijest filozofije - s odabranim tekstovima filozofa. Zagreb: Školska knjiga
Lefebvre, H. (1959) Kritika svakidašnjeg života. Zagreb: Naprijed
Lukić, R.D., Pečujlić, M., ur. (1982) Sociološki leksikon. Beograd: Savremena administracija
Marković, D.Ž. (1994) Sociologija rada. Beograd: Savremena administracija
Milošević, N. (1980) Filozofija strukturalizma. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Nedeljković, D. (1971) Etika. Beograd: Naučno delo, II - rad, volja, radost
Slović, Lj. (1979) Kultura međuljudskih odnosa. Beograd: Rad
Slović, L. (1986) Savremena sociologija. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika i nastavna sredstva
Šešić, B.V. (1978) Osnovi metodologije društvenih nauka. Beograd: Naučna knjiga, str. 255-256
Trifunović, S. (2003) Uvod u sociologiju rada. Kraljevo: Mašinski fakultet, str. 247-267
Trifunović, S. (2004) Sistemsko-holistički pristup ekologizaciji proizvodnje i zaštite krmnog bilja. Acta agriculturae Serbica, vol. 9, br. spec. br., str. 653-657
Trifunović, S. (1996) Radni moral. Kraljevo: Mašinski fakultet, str. 133-136
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prethodno saopštenje
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka