Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[3]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 8 od 22  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 44, br. 3, str. 48-70
Osnovni pravci razvoja zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji (1922-2014)
anema
bVisoka medicinska škola strukovnih studija ,,Milutin Milanković', Beograd

e-adresadrrajko.kosanovic@gmail.com
Sažetak
Zdravstveno osiguranje, kao vid socijalnog osiguranja, osiguranim licima obezbeđuje pravo na zdravstvenu zaštitu i ostala prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja. Duga je istorija razvoja zdravstvenog osiguranja u Srbiji. Razvoj zdravstvenog osiguranja u Srbiji posmatran je kroz tri perioda: do Prvog svetskog rata; između dva svetska rata i posle Drugog svetskog rata. U svetu su prisutni različiti oblici finansiranja zdravstvene zaštite, različiti oblici vlasništva nad zgradama i opremom u zdravstvu, različit obuhvat stanovništva zdravstvenim osiguranjem, kao i različit sadržaj i obim prava iz zdravstvenog osiguranja. Međutim, u zavisnosti od dominantnog izvora finansiranja, preovlađujućeg vlasništva i veličine obuhvata stanovništva zdravstvenom zaštitom, sistem zdravstvene zaštite svake države može se svrstati u jedan od tri osnovna modela. Izbor modela sistema zdravstvene zaštite uslovljen je istorijskim, ekonomskim, socijalnim, kulturnim i drugim činiocima. Promenama ovih okolnosti, nacionalni sistemi zdravstvene zaštite prelaze iz jednog modela u drugi. Sadašnji sistem zdravstvenog osiguranja u Srbiji, formalno posmatrano, pripada Bizmarkovom modelu obaveznog zdravstvenog osiguranja, dok je suštinski na prelazu između obaveznog zdravstvenog osiguranja i nacionalne zdravstvene službe (Beveridžov model), bez dovoljno autonomije u odlučivanju Republičkog fonda i uz značajan intervencionizam države. Mišljenja smo da treba zadržati koncept obaveznog zdravstvenog osiguranja. Ukoliko se dalje razvija model obaveznog zdravstvenog osiguranja, nužno je da se otkloni postojanje dualizma između države i organa zdravstvenog osiguranja u sprovođenju zdravstvenog osiguranja. Svaka dvojnost predstavlja veliku smetnju u uspešnom funkcionisanju zdravstvenog osiguranja.
Reference
*** (1950/1951) Zakon o socijalnom osiguranju radnika i službenika i njihovih porodica. Službeni list FNRJ, br. 10/50, 13/50, 4/51, 11/51 i 46/51
*** (1952) Uredba o osnivanju zavoda za socijalno osiguranje i o privremenom upravljanju sredstvima socijalnog osiguranja. Službeni list FNRJ, br. 30
*** (1954) Zakon o zdravstvenom osiguranju radnika i službenika. Službeni list FNRJ, br. 51
*** (1957) Zakon o penzijskom osiguranju. Službeni list FNRJ, br. 51
*** (1958) Zakon o invalidskom osiguranju. Službeni list FNRJ, br. 49
*** (1956) Uredba o fondovima za uzajamno pomaganje. Službeni list FNRJ, br. 51
*** (1959) Zakon o ustanovljenju zdravstvenog osiguranja poljoprivrednih proizvođača. Službeni list FNRJ, br. 27
*** (1962) Zakon o zdravstvenom osiguranju. Službeni list FNRJ, br. 22/62 i 53/62
*** (1965) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju. Službeni list SFRJ, br. 15
*** (1966/1967) Osnovni zakon o zdravstvenom osiguranju. Službeni list SFRJ, br. 29/66, 52/66 i 23/67
*** (1962) Zakon o organizaciji i finansiranju socijalnog osiguranja. Službeni list FNRJ, br. 22
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 98
*** (1946) Zakon o socijalnom osiguranju radnika. Službeni list FNRJ, br. 65
*** (1945) Zakon o sprovođenju socijalnog osiguranja na području Demokratske Federativne Jugoslavije. Službeni list DFJ, br. 29
*** (1945) Zakon o uređenju sudova socijalnog osiguranja i Vrhovnog suda socijalnog osiguranja. Službeni list DFJ, br. 85
*** (1945) Uredba o sudskom postupku kod sudova socijalnog osiguranja i Vrhovnog suda socijalnog osiguranja. Službeni list DFJ, br, 89
*** (1970) Zakon o zdravstvenom osiguranju i obaveznim vidovima zdravstvene zaštite stanovništva. Službeni glasnik SRS, br. 27
*** (1990) Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Službeni glasnik RS, br. 4
*** (2014) Zakon o izmenama Zakona o zdravstvenom osiguranju. Službeni glasnik RS, br. 123
*** (1996) European Helath Care Reforms, Analysis of Current Strategies, Summary. Copenhagen: WHO, Reginal Office for Europe, str. 19
*** (1969) Opšti zakon o zdravstvenom osiguranju i obaveznim vidovima zdravstvene zaštite stanovništva. Službeni list SFRJ, br. 20
*** (1922) Zakon o osiguranju radnika. Službene novine, br. 117
*** (1979/1989) Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Službeni glasnik RS, br. 30/79, 59/82, 18/83, 22/84, 50/84, 51/85, 49/86, 22/87, 35/87 − ispravka, 42/87 − prečišćen tekst, 46/87 − ispravka, 8/88 i 20/89
*** (1992/2002) Zakon o zdravstvenom osiguranju. Službeni glasnik RS, br. 18/92, 26/93, 53/93, 67/93, 48/94, 25/96, 46/98, 54/99, 29/2001 i 18/2002
*** (2005/2014) Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Službeni glasnik RS, br. 107/05, 72/09 - dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 -dr. zakon i 93/14
*** (2005/2014) Zakon o zdravstvenom osiguranju. Službeni glasnik RS, br. 107/05, 109/09-ispravka, 57/11, 110/12 − US, 119/12, 99/14 i 123/14
Kosanović, R. (2011) Socijalno pravo. Radnička štampa. Beograd: Friedrich Ebert Stiftung, i, str. 26-30; 81-93
Kosanović, R. (2007) Rečnik termina iz oblasti zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja. Komora zdravstvenih ustanova Srbije i I. P. Obeležja, Beograd, str. 333-347
Organization for Economic Cooperation and Developmen (1990) Working Party on Social Policy - Nineth Meeting. The Reform of Health Care System in Seven OECD Countries. Paris
Vlada Republike Srbije (2014) Nacionalni izveštaj o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva u Republici Srbiji, za period 2011−2014. godine. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/ZZ1503048K
objavljen u SCIndeksu: 30.08.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka