Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 5 od 8  
Back povratak na rezultate
2014, br. 68, str. 843-860
Osmišljavanje i koordinacija javnih politika kao polazni osnov harmonizacije domaćih propisa sa zahtevima pravne tekovine EU
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresajovanictatjana@gmail.com
Projekat:
Projekat Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu: Razvoj pravnog sistema Srbije i harmonizacija s pravom Evropske unije - pravni, ekonomski, politički i sociološki aspekti

Sažetak
Jedan od najvažnijih aspekata harmonizacije našeg prava sa pravom EU, još uvek zanemaren u Srbiji, je međusobna veza između osmišljavanja i koordinacije javnih politika, sa jedne strane, i usaglašavanja propisa u toku pregovora za pristupanje EU, sa druge strane. Ovaj aspekt jeu velikoj meri zanemaren kako zbog hitnog postupka donošenja propisa radi usklađivanja sa pravom EU, tako i zbog nerazvijenosti regulatorne politike, koja se u velikoj meri svela na giljotinu propisa, umesto da se razvije ciklus javnih politika i analitička faza koja prethodi izradi propisa. Iako je došlo do unapređenja pregovaračke strukture evropskih integracija, Pregovarački tim i Koordinaciono telo svakako ne mogu da zamene ulogu nosilaca javnih politika u njihovom nastanku. Obzirom da je novim Zakonom o ministarstvima predviđeno stvaranje Republičkog sekretarijata za koordinaciju javnih politika, stvoren je institucionalni preduslov za sprovođenje funkcije usklađivanja predloga javnih politika, ali se još uvek ne nazire kakve će ingerencije u samom ciklusu javne politike imati ova institucija. U svakom slučaju, ovakav organ će upotpuniti koordinacionu strukturu Srbije u pregovaračkom procesu.
Reference
*** (2002) Regulatory policies in OECD countries: From interventionism to regulatory governance. Paris: OECD
Bates, J. (2009) Preliminary assessment of the legislative process in the Republic of Serbia. Consultancy, Report preparfor the OSCE Office of Democratic Institutions and Human Rights, Pristupljeno 28. maja 2014. dostupno na: http://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0C
Ben-Gera, M. (2009) Koordinacija na nivou centrale Vlade za potrebe bolje izrade programskih politika. u: Konferencija o reformi javne uprave i evropskih integracija, Budva, 26-27 mart 2009. 2. juna 2014. dostupno na: http://www.sigmaweb.org/publications/43812744.pdf.Pristupljeno
Ben-Gera, M. (2004) Co-ordination at the centre of government: The functions and organisation of the government office. Paris: OECD Publications, No. 35 Comparative Analysis of OECD Countries, CEECs and Western Balkan Countries
European Commission (2007) Report on the implementation of the European charter for small enterprises in the western Balkans. dostupno na http://www.europa.rs/upload/documents/key_documents/2007/2007_western_balkans.pdf.Pristup 21.maja 2014
Jacobs, S. (2010) Economic recovery and regulatory reform in southeast Europe. u: Regulatory Reform Conference, Belgrade, Paper presented, cit prema: Penev, S. Marušić, A. Progress in Transition and Reform Implementation in Serbia, Comparing to Other Western Balkan Countries, with the Main Focus on Regulatory Reform. Was
Jones, C. (1984) An Introduction to the Study of Public Policy. Belmont, CA: Wadsworth
Jovanić, T. (2014) Proces regulacije. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Krievins, M. Concept document on the improvemento of the planning framework in the Republic of Serbia, super final version for consultations with political decision makers and ministries. Riga/ Belgrade, July 201 - dokument pripremljen u okviru projekta Supporting the Development of the Policy Planning System within the Government of Serbia, finansiran od strane DFID (UK)
Lazarević, M., Marić, S., Orza, A. (2013) Kreiranje politike i pregovori za pristupanje EU - kako do rezultata za Srbiju. Beograd: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH
Međak, V. (2011) Usklađivanje domaćeg zakonodavstva s pravnim tekovinama EU (acquis) stanje i izazovi. Izazovi evropskih integracija, 18. 93
Milovanović, D., Nenadić, N., Todorić, V. (2007) Studija o unapređenju zakonodavnog procesa u Republici Srbiji. Beograd: GIZ
OECD (1995) Recommendations of the Council of the OECD on improving the quality of government regulation. Paris: OECD Publications
OECD (1997) The OECD Report on Regulatory Reform: Synthesis. Paris: Organization for Economic Cooperation and Development
OECD (2010) Better regulation in Europe- UnitKingdom. Paris: OECD Publications
OECD (2011) Assessment Serbia 2011. OECD/Support for Improvement of Governance and Management, dostupno na: http://www.sigmaweb.org/publications/48970654.pdf.Pristupljeno 25.maja 2014
Olsen, J.P. (2003) Towards a European administrative space?. Journal of European Public Policy, 10, 4, str. 506-531
Penev, S., Marušić, A. (2009) Improving the process of economic reform legislation in Serbia. u: [ur.] Improving the Process of Economic Reform Legislation in Western Balkan Countries, Belgrade: OECD Investment Compact for South East Europe
Penev, S., Marušić, A. (2011) Progress in transition and reform implementation in Serbia, comparing to other western Balkan countries, with the main focus on regulatory reform. Washington: International Finance Corporation
Protić, D. (2009) Izazov unapređenja kvaliteta nacionalnog zakonodavstva. Izazovi evropskih integracija, 2(3): 63-75
Scharpf, F. (1991) Political institutions, decision styles and policy choices. u: [ur.] Political Choice: Institutions, Rules and the Limits of Rationality, Frankfurt a. M, 53-86
SIGMA (2013) Policy making and co-ordination baseline. ExtendVersion 2013
World Bank (2006) World development report: A better investment climate for everyone. New York/ Washington DC: World Bank
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfni1468843J
objavljen u SCIndeksu: 29.07.2015.