Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 10 od 34  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 35, br. 10-12, str. 32-45
Krivično delo povrede ravnopravnosti - obeležja i specifičnosti
aUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Srbija
bnema

e-adresakovacevicsasa44@yahoo.com, gogi_94@hotmail.com
Ključne reči: diskriminacija; jednakost; povreda ravnopravnosti; ljudska prava i slobode
Sažetak
Osnovni principi na kojima počiva svako demokratsko društvo su vladavina prava, poštovanje ljudskih prava i sloboda, ravnopravnost i jednakost svih građana. Diskriminacija predstavlja direktno kršenje tih principa. Zaštita od diskriminacije zahteva efikasnu društvenu reakciju koja podrazumeva preduzimanje adekvatnih mera u prvom redu preventivnog a zatim i represivnog karaktera. U sistemu represivnih mera krivičnopravne mere zauzimaju značajno mesto. Njihova primena mora omogućiti sankcionisanje ne samo vršenje nasilja zbog rasne, etničke, verske ili druge različitosti, već i podsticanje na takvo ponašanje. Za to je neophodno praćenje međunarodnih standarda u ovoj oblasti i njihovo implementiranje u domaće zakonodavstvo. Mnogobrojnim izmenama i dopunama KZ-a intervenisalo se i u sferi ličnih prava i sloboda čoveka i građanina kako dopunama postojećih tako i uvođenjem novih inkriminacija kojima se ova prava štite. Zakonski opis krivičnog dela povrede ravnopravnosti predstavlja svojevrsnu definiciju diskriminacije i osnovu iz koje su izvedena ostala krivična dela kojima se povređuju prava i slobode čoveka. Ovim krivičnim delom se pruža najpotpunija krivičnopravna zaštita ljudskih prava.
Reference
*** (2005-2016) Krivični zakonik. Službeni glasnik RS, br. 85/05, 88/05 - ispr., 107/05 - ispr., 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14 i 94/16
*** (2009) Zakon o zabrani diskriminacije. Službeni glasnik RS, br. 22
*** (2002-2018) Zakon o zaštiti pava i sloboda nacionalnih manjina. Službeni list SRJ, br. 11/02, Službeni list SCG, br. 1/03 - Ustavna povelja i Službeni glasnik RS, br. 72/09 - dr. zakon, 97/13 - odluka US i 47/18
*** (2005-2017) Zakon o radu. Službeni glasnik RS, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - odluka US i 113/17
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 98
*** (2006/2016) Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom. Službeni glasnik RS, br. 33/06 i 13/16
Bataveljić, D. (2011) Slobode i prava čoveka i građanina i značaj borbe za njihovo ostvarivanje i stalno unapređenje. Istočno Sarajevo: Pravni fakultet, str. 23-47
Čejović, B., Kulić, M. (2014) Krivično pravo. Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Drobnjak, T. (2010) Krivičnopravna zaštita od diskriminacije. Beograd: Centar za unapređivanje pravnih studija
Đurić, V. (2007) Afirmativna akcija. Beograd: Institut za uporedno pravo
Gajin, S. (2010) Pojam oblici i slučajevi diskriminacije. Beograd: Centar za unapređivanje pravnih studija
Grahovac, M.M. (2010) Borba protiv diskriminacije žena u savremenom svetu. Pravo - teorija i praksa, vol. 27, br. 7-8, str. 53-62
Ignjatović, A. (2007) Krivično pravo - posebni deo. Novi Sad: Privredna akademija
Kiurskiki, J., Antonijevič, M. (2014) Javni tužilac i zaštita ljudskih prava u krivičnom postupku - mehanizmi zaštite. Beograd: Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije
Lazarević, Lj. (2000) Krvično pravo - posebni deo. Beograd: Savremena admisnistracija
Lazarević, Lj. (1995) Krivično pravo Jugoslavije - posebni deo. Beograd
Mrvić, P.N. (2016) Krivično pravo - posebi deo. Beograd: Pravni fakultet univerziteta Union
Petrušić, M., i dr. (2012) Primena antidiskriminacionog zakonodavstva i krivičnopravna zaštita - studija slučaja - praksa i preporuke. Beograd: Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije
Petrušić, N., Beker, K. (2012) Praktikum za zaštitu od diskriminacije. Beograd: Partneri za demokratkse promene Srbija
Počuča, M. (2014) Family and unemployment: The current state and perspectives in the Autonomous Province of Vojvodina. Pravo - teorija i praksa, vol. 31, br. 10-12, str. 30-42
Pokuševski, D. (2014) Zaštita ravnopravnosti - priručnik za nacionalne savete nacionalnih manjina. Beograd: Poverenik za zaštitu ravnopravnosti
Stojanović, Z. (2012) Komentar krivičnog zakonika. Beograd: Službeni glasnik
Stojanović, Z., Perić, O. (2012) Krivično pravo - posebni deo. Beograd: Službeni glasnik
Todorović, K., Stelja, I., Grujić, N. (2013) Antidiskriminacioni mehanizmi u praksi. Beograd: YUCOM - komitet pravnika za ljudska prava
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/ptp1812032D
objavljen u SCIndeksu: 14.03.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka