Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 2 od 20  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 58, br. 4, str. 149-170
Kamata kao posledica dužničke docnje
n/a

e-adresamiona.jelena@gmail.com
Ključne reči: docnja dužnika; kamata; vrste kamate; zatezna kamata; tok, visina i obračun zatezne kamate
Sažetak
Autor u radu najpre nastoji da definiše pojam dužničke docnje, a nakon toga i da sagleda njene posledice. Dalje izlaganje autor posvećuje kamati, njenom istorijskom nastanku i definisanju njenih osnovnih vrsta kroz analizu zakona kojima je ona regulisana, sa posebnim akcentom na Zakon o zateznoj kamati. Autor nastoji da ukaže na pravne praznine u zakonima, analizira postojeća rešenja u praksi, ali i ponudi neka nova rešenja koja bi mogla biti od koristi u primeni instituta kamate. Takođe, institut zatezne kamate biće analiziran unutar našeg pravnog sistema kroz obračun koji se proteže od pojavljivanja zakona koji je regulisao zateznu kamatu, pa do danas.
Reference
*** (1978) Zakon o izvršnom postupku. Službeni list SFRJ, br. 20
*** (2011) Zakon o izvršenju i obezbeđenju. Službeni glasnik RS, br. 31
*** (2012) Zakon o zateznoj kamati. Službeni glasnik RS, br. 119, čl. 5
*** (2000-2018) Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011
*** (2012-2019) Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 119/2012, 68/2015, 113/2017 i 91/2019
*** (2010-2017) Carinski zakon. Službeni glasnik RS, br. 18/2010, 111/2012, 29/2015, 108/2016 i 113/2017 - dr. zakon, čl. 269
*** (2009-2018) Zakon o stečaju. Službeni glasnik RS, br. 104/2009, 99/2011 - dr. zakon, 71/2012 - odluka US, 83/2014, 113/2017, 44/2018 i 95/2018, čl. 85
*** (1978-2020) Zakon o obligacionim odnosima - ZOO. Službeni list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, Službeni list SRJ, br. 31/93, Službeni list SCG, br. 1/2003 - Ustavna povelja i Službeni glasnik RS, br. 18/2020, čl. 277 st. 1, čl. 279 st. 1, čl. 399 st
*** (2010) Pravno shvatanje Građanskog odeljenja Apelacionog suda u Kragujevcu. usvojeno na sednici od 20.12.2010. godine
*** (2005-2018) Zakon o obveznim odnosima. Narodne novine, br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/2015 i 29/18
*** (2001-2018) Obligacijski zakonik. Uradni list RS, br. 83/01, 28/06, 40/07, 97/07, 64/16 i 20/18
*** (2000) Directive 2000/35/EC of the European Parliament and of the Council of 29 June 2000 on combating late payment in commercial transactions (Direktiva o borbi protiv docnje u plaćanju u komercijalnim transakcijama iz 2000. godine). OJ L, 200, 8. 8., čl. 2, čl. 3 st. 1 tač. d
*** (2011) Directive 2011/7/EU of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 on combating late payment in commercial transactions: Text with EEA relevance (Direktiva o borbi protiv docnje u plaćanju u komercijalnim transakcijama iz 2011. god. OJ L, 48, 23. 2., čl. 1, čl. 2 st. 1 tač. 6 i 7, čl. 3 st. 1, čl. 4 st. 1
*** (1993) Zakon o visini stope zatezne kamate. Službeni list SRJ, br. 32, čl. 2
*** (2001) Zakon o visini stope zatezne kamate. Službeni list SRJ, 9, čl. 3
*** (1971) Regulation (EEC, Euratom) No 1182/71 of the Council of 3 June 1971 determining the rules applicable to periods, dates and time limits (Uredba 1182/71 o utvrđivanju pravila koja se primenjuju na periode, datume i rokove). OJ L, 124, 8. 6
Antić, O. (2009) Obligaciono pravo. Beograd
Arsić, J., Pavić, D. (2012) Zakonska zatezna kamata na potraživanja u domaćoj valuti. Pravni život, br. 10
CEKOS IN, privredno društvo za izdavačku delatnost i ekonomski konsalting d.o.o (2016) Kamata - pojam istorijat i zanimljivosti. http://www.kamata.rs/kamata-pojam-istorija-i-zanimljivosti, 10. 5. 2020
Conard, J.W. (1963) An Introduction to the Theory of Interest. Berkley-Los Angeles
Cukavac, M. (2015) Zatezna kamata na devizna potraživanja u praksi Spoljnotrgovinske arbitraže pri Privrednoj komori Srbije. Pravo i privreda, vol. 53, br. 1-3, str. 70-87
Cvetković, M. (2010) Pravni aspekti obračuna zatezne kamate. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 56, str. 231-252
Čolić, B. (1988) Kamate - rešenja iz Zakona o obligacionim odnosima i problemi u praktičnoj primeni. Pravni život, br. 10-12
Dolović-Bojić, K. (2016) Pravne posledice izjave volje usmerene na raskid ugovora zbog neizvršenja. Beograd
Fisher, I. (1930) The theory of interest. New York
Jankovec, I. (1993) Ugovorna odgovornost. Beograd
Konstantinović, M. (1996) Obligacije i ugovori - skica za zakonik o obligacijama i ugovorima. Beograd: Službeni list
Lekić, I. (1988) Docnja dužnika i pravo poverioca na kamatu. Pravni život, br. 10-12, str. 348
Narodna banka Srbije Odluka o visini referentne kamatne stope Narodne banke Srbije. https://www.nbs.rs/internet/cirilica/30/30_4/30_4_5/index.html, 10. 5. 2020
Nikolić, Đ. (2014) Obligaciono pravo. Beograd
Prošić, D. (2014) Kamate i skrivene zamke metoda obračuna kamate. Bankarstvo, vol. 43, br. 3, str. 38-81
Radovanović, S., Pajtić, B., Radovanović, S., Dudaš, A. (2018) Obligaciono pravo. Novi Sad
Stanivuković, M. (2008) Stopa zatezne kamate na ugovorna potraživanja u stranoj valuti kada je merodavno srpsko pravo. Pravni život, vol. 57, br. 12, str. 217-233
Stanojević, O. (1980) Komentar Zakona o obligacionim odnosima. Beograd, ur. Borislav T. Blagojević, Vrleta Krulj
Stanojević, O. (1966) O nastanku zajma i kamata. Beograd
Tot, I. (2018) Prestanak tijeka kamata kada iznos kamata dostigne glavnicu - zabrana ultra alterum tantum u svjetlu sudske prakse Europskog suda. u: Mićović Miodrag [ur.] Savremeni pravni promet i usluge, Kragujevac
Vizner, B. (1978) Komentar Zakona o obveznim (obligacionim) odnosima. Zagreb: Riječka tiskara
Vujaklija, M. (2006) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/PiP2004149M
primljen: 16.06.2020.
revidiran: 13.09.2020.
prihvaćen: 26.09.2020.
objavljen u SCIndeksu: 31.12.2020.

Povezani članci

Zb Pravnog fak Niš (2010)
Pravni aspekti obračuna zatezne kamate
Cvetković Mihajlo

Anali Pravnog fak Beograd (2012)
Ograničenja odgovornosti za štetu u srpskom pravu
Karanikić-Mirić Marija

Gl Adv komore Vojvodine (2012)
Odgovornost za štetu zbog izbacivanja predmeta ili prosipanja tekućina iz prostorija
Stanišić Slobodan

prikaži sve [335]