Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 7 od 46  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 10, br. 10, str. 53-96
Aktuelnost Marksove misli, ideje komunizma i revolucionarnih ideala ᾽68 danas
Megatrend Univerzitet, Fakultet za kulturu i medije, Beograd

e-adresamkalik@megatrend.edu.rs
Ključne reči: Karl Marks; V.I. Lenjin; komunizam; studentska revolucije ᾽'68; totalitarizam; komunictički zločini; kapitalizam; privatna svojina; revolucija
Sažetak
Tokom 20. veka marksizam, socijalizam i komunizam bili su kontroverzne ideje i projekti koji su imali masovne pristalice, ali i protivnike. Nakon pada Berlinskog zida i završetka Hladnog rada, sa globalne istorijske i idejne scene nestala je ova kontroverza. Dominantna teorijska i ideološka producija uspostavila se oko dogmatskog konsenzusa o neopozivom ᾽kraju᾽ i ᾽smrti᾽ Marksove misli i komunizma, i ᾽večnoj᾽ pobedi kapitalizma i ᾽liberalne demokratije᾽. Marksistički i komunistički projekat se potpuno redukovao i poistovetio sa ᾽totalitarizmom᾽, ᾽masovnim zločinima᾽, ᾽ludilom᾽ itd.; na delu je bila njegova kriminalizacija, patologizacija i satanizacija. Autor tumači ovaj proces kao ideološku ofanzivu koja treba da sabotira svaku revolucionarnu promenu uspostavljenog poretka svetskog kapitalizma. Uzimajući za osnovu Sartrovu misao da "marksizam ostaje filozofija našeg vremena", ukazuje se na ideje i mislioce koji poslednjih decenija pružaju otpor odbacivanju Marksa i komunizma na smetlište istorije. Kao posebno značajni izdvajaju se Žak Derida, Alen Badju i Slavoj Žižek. Na savremenoj intelektualnoj sceni postoji primetan povratak Marksu, komunizmu i revolucionarnim idealima ᾽'68. Uzrok ove reaktivacije treba tražiti u restauraciji kapitalizma u obliku koji dosta podseća na 19. vek, kada se i rađala Marksova, komunistička i ideja socijalističke revolucije.
Reference
*** (2018) Platform of European memory and conscience. u: 100 Years of Communism: History and Memory, international conference, 05.09.2018, Proceedings
*** What Is the Mises Institute?. Mises Institute: Austrian Economics, Freedom and Peace
*** (1993) Requiem for Marx. Mises Institute: Austrian Economics, Freedom and Peace, 28.07
*** (2011) Grb SSSR-a ne može biti brend u EU. EurActiv, 20.09
Altiser, L. (1975) Elementi samokritike. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Altiser, L. (1968) Filozofija kao oružje revolucije
Altiser, L. (1970) Lenjin i filozofija. Ideje, br. 3/4; (str. 183-227), Beograd : Predsedništvo Saveza studenata Jugoslavije
Badiju, A. (2008) Pregled metapolitike. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Badiou, A. (2018) We are at a new beginning of Marxist thought. London-New York: Verso, 21.11
Badiou, A. (2010) The Communist hypothesis. London-New York: Verso
Badiou, A. (2015) Philosophy and the Idea of Communism: Alain Badiou in conversation with Peter Engelmann. Cambridge: Polity Press
Badiou, A. (2014) The targeted and constant use of the word 'Communism' is indispensable. u: l'Humanité in English, 03.12
Badiou, A. (2006) The questions of democracy?. Lacan.com
Badiou, A. (2005) Metapolitics. London-New York: Verso
Badiou, A., Gauchet, M. (2016) What is to be done?: A dialogue on communism, capitalism, and the future of democracy. Cambridge: Polity Press
Badju, A. (2016) Naša nevolja dolazi izdaleka - naše zlo dopire nadaleko - promišljanje o krvoproliću koje se desilo 13. novembra. Novi Sad: Akademska knjiga
Badju, A., Lazaris, S., Mišel, N. (2002) Šta da se misli, šta da se radi?. Prelom, br. 4; (str. 29-32), Beograd: Škola za istoriju i teoriju umetnosti, Centar za savremenu umetnost
Badju, A. (2014) Čega je Sarkozi ime?. Beograd: Edicija Jugoslavija
Badju, A. (2008) Intervju sa Alenom Badjuom - nakon događaja - racionalnost i politika invencije. Prelom, br. 8-9; (str. 182-195), Beograd: Škola za istoriju i teoriju umetnosti, Centar za savremenu umetnost
Badju, A. (2014) Kapitalizam je bolest čovečanstva. Politika, 23.11
Badju, A. (2015) Komunistička hipoteza. Zlatna greda, br. 115/116; (str. 10-14), Novi Sad: Društvo književnika Vojvodine
Badju, A. (2008) Demokratsko društvo nije pravedno. Nin, br. 3008, 21.08
Badju, A. (2010) Ideja komunizma. Up&Underground, Zagreb, br. 17-18; (str. 306-315)
Badju, A. (2013) O mračnom slomu. u: Pravo, država, politika, Beograd: Centar za medije i komunikacije, Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum
Badju, A. (2013) Buđenje istorije. Beograd: Centar za medije i komunikacije, Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum
Badju, A. (2015) I danas sam i komunista i revolucionar. Politika, 11.01
Badju, A. (2015) Alen Badju gost Beograda - sledi NAM ili komunizam ili varvarstvo. Blic, 13.01
Badju, A. (2010) Ulazimo u novu fazu komunizma. Portal Novosti, 06.03
Badju, A., Žofran, L. (2017) Moramo ponovo izmisliti politiku - razgovor Alena Badjua i Lorena Žofrana. Rizom
BBC News (1999) Marx the millennium's 'greatest thinker'. 01.10
Bensaïd, D. (2009) Marx for our times: Adventures and misadventures of a critique. London-New York: Verso
Bilt, K. (2018) U čemu je Marks pogrešio. Danas, 11.05
Brkić, M. (2018) Šezdesetosmaši kao grobari privredne reforme - drugi pogled na studentske demonstracije. Nedeljnik, 15.06
Churchill, W. (1920) Zionism versus Bolshevism. Illustrated Sunday Herald, February 8
CNN (2018) At the height of his power, China's XI Jinping moves to embrace Marxism. 18.05
Derida, Ž. (2004) Marksove sablasti - stanje duga, rad žalosti i nova Internacionala. Beograd: Službeni list SCG
Douzinas, C., Žižek, S., ur. (2010) The idea of Communism. London-New York: Verso
Fire, F. (1996) Prošlost jedne iluzije - komunizam u dvadesetom veku. Beograd: Paideia
Fuzaro, D. (2015) Karl Marks, avet koja se ponovo vraća - iznova poći od Marksa. Diego Fusaro, 19.05
Fuzaro, D. Diego o sebi
Hinhuanet (2018) Marx's theory still shines with truth. xi, 04.05
Iglton, T. (2016) Zašto je Marks bio u pravu. Beograd: Plato
Ilič, V.L. (1913) Tri izvora i tri sastavna dela marksizma
Independent (2018) Today he stands for things, which is he not responsible for: EU president Juncker defends Karl Marx's legacy. 04.05
Liht, S. (2008) Bila sam i ostala aktivista. Politik, 10.05
Maltsev, Y.N. Mises Institute: Austrian economics, freedom and peace
Marković, M. (2008) Juriš na nebo. Beograd: Prosveta
Marks, K., Engels, F. (1945) Komunistički manifest. Beograd: Borba
Marks, K., Engels, F. (1964) Nemačka ideologija. Beograd: Kultura, I knjiga
Marks, K., Engels, F. (1989) Rani radovi. Zagreb: Naprijed
Merlo-Ponti, M. (1986) Humanizam i teror - esej o komunističkom problemu. Beograd: Mladost
Quartz (2018) China's huge celebrations of Karl Marx are not really about Marxism. 04.05
Sartr, Ž. (1973) Egzistencijalizam i marksizam. Beograd: Nolit
South China Morning Post (2018) Stick to Karl Marx's true path, XI Jinping tells China's communists in speech to mark 200th birthday of 'greatest thinker of modern times'. 04.05
Tačer, M. (2005) Zapad mora pobediti. Katalaksija - Internet magazin za liberalnu Srbiju, 19.10
Taek-Gwang, L.A., Žižek, S., ur. (2016) The idea of Communism volume 3. u: The Seoul Conference, London-New York: Verso
Veber, M. (1989) Protestantska etika i duh kapitalizma. Sarajevo: Veselin Masleša
Večernje Novosti (2018) Marks 'slavi' rođendan. 05.05
Yahoo Finance (2018) EU chief defends Marx in controversial speech to mark communist's birth. 04.05
Žižek, S. (2011) Why the idea and why Communism?. Lacan.com, 14.09
Žižek, S. (2001) Prema politici istine - povratak Lenjina. Prelom, br. 1; (str. 123-126), Beograd: Škola za istoriju i teoriju umetnosti, Centar za savremenu umetnost
Žižek, S. (2008) Gdje smo 40 godina nakon '68?. Up&Underground, Zagreb, br. 13-14; (str. 8-19)
Žižek, S. (2009) First as tragedy, then as farce. London-New York: Verso
Žižek, S. (2010) Druga smrt neoliberalizma. Zagreb: Fraktura
Žižek, S., ur. (2013) The idea of communism volume 2. London-New York: Verso
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/gfkm1810053K
objavljen u SCIndeksu: 09.04.2020.