Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 27  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 39, br. 1, str. 45-57
Nastanak građanskih kodifikacija u Evropi
aThe City Administration for Construction Land and Investments, Novi Sad
bUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Srbija

e-adresasanja.m03@gmail.com, danijelamnikolic@gmail.com
Sažetak
Kodifikacija je uređivanje neke oblasti (grane) prava jednim sveobuhvatnim zakonom koji se naziva zakonik (građanski zakonik, krivični zakonik i sl.). Uspeh svake kodifikacije zavisi od dva veoma važna uslova: prvi - da postoji jedna posvećena vlast, i drugi - da se ona realizuje u jednoj velikoj zemlji. Stoga će u cilju istraživanja navedenog predmeta biti izabrana nacionalna zakonodavstva kako bi se posredstvom različitih pravnih sistema prikazalo na koji način su nastali građanski zakonici koji regulišu građanskopravnu oblast. U okviru ovog rada detaljnije će se analizirati odabrana nacionalna zakonodavstva Francuske, Austrije, Nemačke, Švajcarske i Italije.
Reference
Babić, I., Jotanović, R. (2018) Građansko pravo [Civil Law]. Banja Luka: Pravni fakultet, Univerzitet u Banja Luci
Cvetić, R. (2002) Sistematika građanskih zakonika [Taxonomy of Civil Codes]. u: Kovačević-Kuštrimović R. [ur.] Građanska kodifikacija. Sv. 1 [Civil codification], Niš: Pravni fakultet, Centar za publikacije, 45-62
Drino, Dž., Šabani, A. (2014) Rimskopravni temelji austrijskog građanskog zakonika (ABGB) [Roman Law Foundations of the Austrian Civil Code (ABGB)]. u: Austrijski građansk zakonik (1811-2011) - zbornik radova sa naučnog skupa [Austrian Civil Code (1811-2011): Proceedings of the scientific conference], Tuzla: Pravni fakultet, pp. 9-15
Đorđević, S., Pirner, Š. (2019) Neograničeno tumačenje nemačkog građanskog prava u vreme nacionalsocijalizma. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 67, br. 2, str. 49-78
Glišović, L. (2015) Nemački građanski zakonik od pravnog partikularizma do kodifikacije građanskog prava. Strani pravni život, br. 1, str. 223-241
Konstantinović, M. (1982) Predgovor za prevod Švajcarskog zakonika o obligacijama [Preface to the translation of the Swiss code of obligations]. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 39 (3-4), pp. 606-616
Kovačević-Kruštimović, R. (1988) Podela građanskih subjektivnih prava na stvarna i obligaciona [Division of subjective civil rights on rights in REM and obligations]. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 36 (1-2), pp. 26-57
Krstinić, D., Vasiljković, J. (2019) First codifications of law. Pravo - teorija i praksa, vol. 36, br. 4--6, str. 1-14
Lashner, V., Roškar, J. (1811) Građanske kodifikacije u Europi s posebnim osvrtom na 19. i 20. stoljeće [Civil Law Codifications in Europe with Special Regard to 19th and 20th Century]. u: Austrijski građansk zakonik (1811-2011): zbornik radova sa naučnog skupa. [Austrian Civil Code (1811-2011): Proceedings of the scientific conference], Tuzla: Pravni fakultet, 33-53
Mirković, Z.S. (2021) Rad Živojina Perića na kodifikovanju građanskog zakonika međuratne Jugoslavije. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 69, br. 1, str. 1-32
Morait, B. (2015) Kodifikacija građanskog prava u Republici Srpskoj [Civil Law Codification in Republika Srpska]. Godišnjak Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, (37), pp. 287-307
Nikolić, D. (2011) Dva veka Austrijskog Građanskog zakonika (1811-2011). Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 135, str. 313-327
Popov, D. (2001) Građansko pravo - opšti deo [Civil Law: The general part]. Beograd: Službeni glasnik
Stanković, E. (2013) Austrijski građanski zakonik kao izvornik Srpskog građanskog zakonika [Austrian Civil Code as the original of the Serbian Civil Code]. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka, 3 (3), pp. 18-125
Stanković, O., Vodinelić, V.V. (1996) Uvod u građansko pravo [Introduction to Civil Law]. Beograd: Nomos
Stojanović, D.D. (2000) Uvod u građansko pravo [Introduction to Civil Law]. Beograd
Šarkić, S. (1999) Opšta istorija države i prava [General history of the state and of law]. Beograd: Izdavačka kuća Draganić
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ptp2201045M
primljen: 18.11.2021.
prihvaćen: 22.12.2021.
objavljen u SCIndeksu: 15.04.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka