Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 9  
Back povratak na rezultate
2000, vol. 37, br. 3-4, str. 66-77
Kolektivni ugovor kao instrument uređivanja radnog odnosa
Elektoroprivreda Crne Gore AD, Nikšić
Ključne reči: radni odnos; instrumenti uređivanja radnog odnosa; kolektivni ugovor; zakon; opšti akt; subjekti zaključivanja kolektivnog ugovora; radnik; sindikat
Sažetak
Razmatra se uloga i značaj kolektivnog ugovora u jugoslovenskom radno-pravnom sistemu, kao već više od jednog vijeka prisutnog instrumenta uređivanja radnog odnosa u zemljama tržišne privrede. Konstatuje se da je kolektivni ugovor u Jugoslaviji dugo bio zanemaren pravni institut koji je svoju primjenu nalazio samo u uređivanju radnih odnosa u privatnim zadružnim mješovitim preduzećima. Značajniju ulogu kolektivni ugovor dobija sa Zakonom o osnovnim pravima iz radnog odnosa iz 1989. godine, a zatim važećim Zakonom o osnovama radnih odnosa, koji ga utvđuju kao ravnopravan instrument uređivanja radnog odnosa bez obzira na svojinski oblik sredstava na kojima se rad odvija. Kolektivni ugovor, međutim, još nije dobio karakter primarnog instrumenta uređivanja radnog odnosa, kakvu bi ulogu trebao da ima u tržišnoj privredi. Za ujednačavanje uslova privređivanja u svim oblicima svojine, a time i uslova rada u njima, posebno je značajna primjena kolektivnog ugovora i u preduzećima u društvenoj svojini. Međutim, kod kolektivnog ugovora na nivou poslodavca koji posluje sredstvima u društvenoj svojini još uvek ima nejasnoća, naročito u pogledu legitimnosti subjekata koji ga zaključuju u ime radnika i nosilaca kapitala.
Reference
*** (1990) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o preduzećima. Službeni list SFRJ, br. 46
*** (1991) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radnim odnosima. Službeni list Republike Crne Gore, br. 28
*** (1927) Zakon o kolektivnim ugovorima Holandije
*** (1955) Zakon o kolektivnim ugovorima Luksemburga
*** (1969) Zakon o kolektivnim ugovorima SR Njemačke
*** (1996) Zakon o osnovama radnih odnosa. Službeni list SR Jugoslavije, br. 29
*** (1989-1990) Zakon o osnovnim pravima iz radnog odnosa. Službeni list SFRJ, br. 60/89, 42/90
*** (1988) Zakon o preduzećima. Službeni list SFRJ, br. 77
*** (1927) Zakon o radnjama Kraljevine Jugoslavije
*** (1992) Zakon o zaštiti radnika. Službeni list SFRJ
*** (1995) Opšti kolektivni ugovor. Službeni list Republike Crne Gore, br. 35
Brajić, V.M. (1994) Tržište rada i radno zakonodavstvo. Pravo i privreda, vol. 32, br. 1-4, str. 227-234
Brajić, V.M. (1993) Ugovor o radu i ugovorni odnosi u oblasti rada. Pravni život, vol. 42, br. 11-12, str. 1891-1908
Despaux, M., Rojot, J. (1987) Labour law and industrial relations in France. Dordrecht, itd: Kluwer
Grossmann, R., Schneider, F. (1986) Arbeitsrecht. Bonn
Hilmer, G. (1989) Grundzuge des Arbeitsrechts. Munchen, Bond II - Kollektives Arbeitsrecht
Košutić, B.P. (1987) Kolektivni ugovori, pravo na štrajk i lock-out u savremenim kapitalističkim državama. Beograd: Savremena administracija
Međunarodna organizacija rada (1949) Konvencija br. 98 o pravima radnika na organizovanje i na kolektivne pregovore
Međunarodna organizacija rada (1951) Preporuka br. 91 o kolektivnim ugovorima
Međunarodna organizacija rada (1981) Preporuka br. 163 o kolektivnom pregovaranju
Međunarodna organizacija rada (1981) Konvencija br. 154 o kolektivnom pregovaranju
Perović, S.K. (1973) Obligaciono pravo. Beograd: Privredna štampa
Potočnjak, Ž. (1990) Kolektivni ugovori u jugoslovenskom radnom pravu nakon donošenja Zakona o osnovnim pravima iz radnog odnosa iz 1989. god. Pravo i privreda, br. 7-8, str. 549-550
Schaub, G. (1987) Arbeitsrecht - Handbuch. Munchen, 6. Auflage
Schweingruber, E., Bisler, F.W. (1972) Kommentar zum Gesammtarbeitsvertrag mit Einschuss der Alegemeinverbindlicherklärung. Bern
Šunderić, B.M. (1992) Kolektivno radno pravo. Pravni život, vol. 41, br. 1-2, str. 233-248
Šunderić, B.M. (1990) Radni odnos - teorija, norma, praksa. Beograd, itd: Kultura
Tomande, T.H. (1984) Arbeitsrecht. Wien, br. 1
Vischer, F. (1983) Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch - Das Obligationenrecht. Zurich, Teil bd. V2c, 5. Lieferung
Živković, R. (1940) Problem pravne prirode ugovora o radu. Beograd, doktorska disertacija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka