Metrika

  • citati u SCIndeksu: [7]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2005, vol. 38, br. 1, str. 55-76
Evaluacija modela Pet velikih u našoj kulturi primenom upitnika FIBI
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za psihologiju

e-adresasavina@NSpoint.net
Ključne reči: leksička hipoteza; Pet velikih; konvencionalnost; ekstraverzija
Sažetak
Osnovni cilj ovog istraživanja usmeren je na evaluaciju dimenzija ličnosti prema modelu "Pet velikih" u našoj kulturi putem upitnika FIBI, nastalog u okviru psiholeksičke studije opisa ličnosti u srpskom jeziku (Smederevac, 2000). 627 ispitanika (407 ženskog i 220 muškog pola), starosti od 17 do 77 godina, učestvovalo je u istraživanju u kome su primenjeni Upitnik konstrukata ličnosti (UKL-7; Smederevac, 2000) i Big Five Inventory (BFI; John, Donahue, Kentle, 1991, prema John, Srivastava, 1999). Upitnik FIBI konstruisan je na osnovu upitnika UKL7, nakon isključenja indikatora evaluativnih dimenzija i faktora emocionalne kontrole koji se u analizi izdvojio verovatno kao artefakt, kao i stavki sa nezadovoljavajućim metrijskim karakteristikama. Konačna solucija sa 69 ajtema poseduje zadovoljavajuće metrijske karakteristike. Međutim, konstrukt validacija ukazuje na razlike u sadržaju dimenzija Konvencionalnost i Ekstraverzija u odnosu na odgovarajuće dimenzije ponikle iz engleskog govornog područja. Dimenzija Konvencionalnosti upitnika FIBI značajno korelira sa skalom Savesnosti iz upitnika BFI, dok sa dimenzijom Otvorenosti prema iskustvu ne ostvaruje značajnu korelaciju. U skali Ekstraverzije upitnika FIBI domininantan sadržaj je pozitivna samoevaluacija, asertivnost, aktivitet, dok su izostali markeri socijabilnosti, inače uobičajeni u skalama Ekstraverzije koja se ponekad identifikuje kao dominantno socijalno obeležje. Ove razlike ukazuju na potrebu za negovanjem emic pristupa u psihologiji ličnosti. Upitnik FIBI predstavlja produkt kulturnog nasleđa ovog podneblja te se, uprkos dostupnosti drugih instrumenata koji reprezentuju petofaktorski model, dalji rad na njegovom unapređenju čini opravdanim i potrebnim.
Reference
Almagor, M., Tellegen, A., Waller, N.G. (1995) The Big Seven Model: A cross-cultural replication and further exploration of the basic dimensions of natural language traits descriptors. Journal of Personality and Social Psychology, 69, 300-307
Benet, V., Waller, N.G. (1995) The Big Seven Factor Model of personality description: Evidence for its cross-cultural generality in a Spanish sample. Journal of Personality and Social Psychology, 69, 701-718
Cattell, R.B. (1966) Handbook of multivariate experimental psychology. Chicago: Rand McNally and Co
Cheung, F.M., Cheung, S.F. (2003) Measuring personality and values across cultures: Imported versus indigenous measures. u: Lonner Walter J., Dale.L. Dinnel, Susanna A.Hayes and David N. Sattler [ur.] Online Readings in Psychology and Culture, Bellingham: Western Washington University
Eysenck, H.J. (1974) Dimensions of personality. London, itd: Routledge and Kegan Paul
Goldberg, L.R. (1990) An alternative 'description of personality': The big-five factor structure. J Pers Soc Psychol, 59(6): 1216-29
Jahoda, G. (1980) Cross-cultural comparisons. u: Bornstein Marc H. [ur.] Comparative Methods in Psychology, Hillsdale-London, itd: Lawrence Erlbaum Associates, str. 105-149
John, O.P., Srivastava, S. (1999) The Big Five trait taxonomy: History, measurement, and theoretical perspectives. u: Pervin Lawrence A., John Oliver P. [ur.] Handbook of personality: Theory and research, New York, itd: Guilford Press, str. 102-138
McCrae, R.R., Costa, P.T. J. (1990) Personality in adulthood. New York, itd: Guilford Press
McCrae, R.R., Costa, P.T. (1995) Positive and negative valence within the Five-Factor model. Journal of Research in Personality, 29, 443-460
McCrae, R.R., Costa, P.T., de Pedroso, L.M., Simoes, A., Ostendorf, F., Angleitner, A., Marusic, I., Bratko, D., Caprara, G.V., Barbaranelli, C., Chae, J.H., Piedmont, R.L. (1999) Age differences in personality across the adult life span: Parallels in five cultures. Dev Psychol, 35(2): 466-77
McCrae, R.R., Costa, P.T. (1999) A five-factor theory of personality. u: Pervin Lawrence A., John Oliver P. [ur.] Handbook of personality: Theory and research, New York, itd: Guilford Press, str. 139-153
Smederevac, S. (2002) Govor i ličnost ili govor ličnosti. Beograd: Zadužbina Andrejević
Smederevac-Stokić, S. (2000) Istraživanje faktorske strukture ličnosti na osnovu leksičkih opisa ličnosti u srpskom jeziku. Novi Sad: Filozofski fakultet, doktorska disertacija
Waller, N.G. (1999) Evaluating the structure of personality. u: Cloninger Robert C. [ur.] Personality and psychopathology, Washington, DC: American Psychiatric Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.2298/PSI0501055C
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.