Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 5 od 43  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 10, br. 2, str. 82-96
Procena stepena implementacije društveno odgovornog poslovanja u bankarskom sektoru Republike Srbije
aInstitut ekonomskih nauka, Beograd + Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica
bInstitut ekonomskih nauka, Beograd

e-adresanevenajolovic@uns.ac.rs, sonja.djuricin@ien.bg.ac.rs
Projekat:
Izrada ovog rada finansirana je od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Sažetak
Integracija društvene, ekonomske i ekološke dimenzije poslovanja u svakodnevne poslovne aktivnosti organizacije osnovno je obeležje korporativne društvene odgovornosti. Koncept društveno odgovornog poslovanja na nacionalnom bankarskom tržištu pojavio se početkom novog milenijuma - prvobitno ocenjen kao riskantan i intrigantan fenomen, danas predstavlja neizostavan deo poslovne filozofije mnogih banaka u Republici Srbiji. Iz tog razloga, cilj istraživanja je u vezi sa procenom stepena implementacije društveno odgovornog poslovanja u bankarskom sektoru pomenute države. Na uzorku od nekoliko aktivnih i sistemski značajnih banaka ispitana je sklonost srpskih bankarskih entiteta odgovornom ponašanju kroz sagledavanje odgovornosti prema: zajednici, životnoj sredini, zaposlenima, investitorima, klijentima, i dobavljačima. Za potrebe istraživanja korišćene su: deskriptivna statistika, tehnika analize i sinteze, kao i analiza sadržaja dostupne nacionalne i inostrane literature, tj. dela referentnih domaćih i stranih autora iz relevantne oblasti. Rezultat istraživanja je potvrđen stav da je stepen implementacije društveno odgovornog ponašanja u bankarskim institucijama koje posluju na teritoriji Republike Srbije visok, i da ima tendenciju daljeg rasta. Ovakvo poslovno ponašanje, generalno posmatrano, indirektno utiče na: korporativne performanse, odanost stejkholdera i ugled pomenutih finansijskih institucija.
Reference
Ahmed, Y.B. (2020) Why the Banking Sector should Take CSR Seriously?: CSR Effect on Trust and Marketing Performance Indicators. Lisbon: The Universidade Católica Portuguesa, Doctoral Dissertation
Al-Bdour, A.A., Nasruddin, E., Lin, S.K. (2010) The Relationship Between Internal Corporate Social Responsibility and Organizational Commitment Within the Banking Sector in Jordan. International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 4(7): 1842-1861
Berber, N., Aleksić, M., Slavić, A. (2019) Odnos korporativne društvene odgovornosti i organizacionih performansi: Predlog istraživačkog okvira. u: Đukić, T.; Radenković-Jocić, D. [ur.] 50th International Scientific Conference 'Contemporary Economic Trends: Technological Development and Challenges of Competitiveness', Niš: Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu, 139-148
Burianová, L., Paulík, J. (2014) Corporate Social Responsibility in Commercial Banking: A Case Study from the Czech Republic. Journal of Competitiveness, 6(1): 50-70
Dahlsrud, A. (2008) How Corporate Social Responsibility is Defined: An Analysis of 37 Definitions. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 15(1): 1-13
Đurić-Kuzmanović, T., Vuković, M. (2010) Društvena odgovornost kompanija u Srbiji u uslovima svetske krize. Škola biznisa, 3: 32-40
European Commission (2002) Corporate Social Responsibility Main Issues. 27 june, Retrieved 2 June 2020, from https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_02_153
Jolović, N. (2019) Menadžment ljudskih resursa u funkciji sticanja konkurentske prednosti u bankarstvu. Oditor, vol. 5, br. 3, str. 65-78
Khoury, G., Rostami, J., Turnbull, J.P. (1999) Corporate Social Responsibility: Turning Words into Action. Ottawa: Conference Board of Canada
Kundid, A. (2012) Društveno odgovorno poslovanje banaka u Republici Hrvatskoj. Ekonomska misao i praksa, 2: 497-528
Miljević, I.M. (2007) Metodologija naučnog rada. Pale: Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu
Narodna banka Srbije (2020) Spisak banaka. 14 maj, Preuzeto 14. maja 2020, sa https://www.nbs.rs/export/sites/default/internet/latinica/50/50_2.html
Raičević, M., Medenica, M.D. (2018) Social Responsibility of Banks in the Function of Comparative Advantage on the Market. Economic Analysis, vol. 51, br. 1-2, str. 92-102
Smart kolektiv (2014) CSR u Srbiji: Analiza stanja i primeri dobre prakse. 30. septembar, Preuzeto 28. maja 2020, sa http://novi.smartkolektiv.org/ wp-content/uploads/2018/03/CSR-uSrbiji-Analiza-stanja-i-primeri-dobre-prakse.pdf
Stojanović-Aleksić, V., Erić-Nielsen, J., Bošković, A. (2016) Društvena odgovornost u bankarskom sektoru - iskustva iz Republike Srbije. Bankarstvo, vol. 45, br. 2, str. 34-55
Wu, M.W., Shen, C.H. (2013) Corporate Social Responsibility in the Banking Industry: Motives and Financial Performance. Journal of Banking & Finance, 37(9): 3529-3547
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/Civitas2002082J
primljen: 31.07.2020.
prihvaćen: 11.09.2020.
objavljen u SCIndeksu: 25.05.2021.