Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 10 od 34  
Back povratak na rezultate
2017, br. 1, str. 331-344
Inkriminacije iz člana 209 i člana 210 zakona o vodama
Džavni univerzitet u Novom Pazaru, Departman za pravne nauke, Srbija

e-adresaecorovic@np.ac.rs
Ključne reči: Zakon o vodama; krivična dela; neovlašćeno punjenje i korišćenje akumulacije; oštećenje pri eksploataciji rečnih nanosa
Sažetak
U članku autor razmatra dva krivična dela iz Zakona o vodama. Reč je o krivičnim delima neovlašćenog punjenja i korišćenja akumulacije iz člana 209 i oštećenja pri eksploataciji rečnih nanosa iz člana 210 ovog zakona. Prema tome, radi se o inkriminacijama iz sporednog krivičnog zakonodavstva, kojima u literaturi nije posvećeno dovoljno pažnje. Autor je, najpre, razmotrio pitanje objekta krivičnopravne zaštite ovih krivičnih dela, a potom je pojedinačno analizirao njihova obeležja.
Reference
*** (2010-2016) Zakon o vodama. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 30/2010, 93/2012, 101/2016
*** (2008) Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična dela. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 97
*** Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama. 15. novembar 2017., http://www.minpolj.gov.rs/projekti-ministarstva/ javna-rasprava-o-nacrtu-zakona-o-izmenama-i-dopunama-zakonao-vodama
*** (2004-2016) Zakon o zaštiti životne sredine. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 -dr. zakon, 72/2009 -dr. zakon, 43/2011 -odluka US, 14/2016
*** (2005-2016) Krivični zakonik. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016
Čejović, B., Miladinović, V. (1997) Krivično pravo - posebni deo. Beograd: Srpsko udruženje za krivično pravo
Ćorović, E. (2009) Krivično delo izazivanje opšte opasnosti. Novi Pazar: Državni univerzitet u Novom Pazaru
Delić, N. (2014) Nova rešenja u posebnom delu KZ Srbije. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
Jovanović, Lj., Đurđić, V., Jovašević, D. (2000) Krivično pravo - posebni deo. Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu
Kraus, B. (1986) Krivična dela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine. u: Srzentić N. [ur.] Komentar krivičnih zakona SR Srbije, SAP Kosova i SAP Vojvodine, Beograd: Savremena administracija, 561-585
Lazarević, Lj. (2006) Komentar Krivičnog zakonika Republike Srbije. Beograd: Savremena administracija
Stojanović, Z., Miloradović, O., Radisavljević, M., Trešnjev, A. (2017) Priručnik za suzbijanje privrednog kriminaliteta i korupcije. Beograd: Ministarstvo pravde
Stojanović, Z., Perić, O. (2009) Krivično pravo - posebni deo. Beograd: Pravna knjiga
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/GFB1701331Q
objavljen u SCIndeksu: 29.03.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka