Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 1 od 140  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 13, br. 3, str. 284-303
Elementi načela utvrđivanja istine u normativnom okviru postupka pred Međunarodnim krivičnim sudom
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresaaleksa.skundric@ius.bg.ac.rs
Ključne reči: načelo utvrđivanja istine; Međunarodni krivični sud; krivični postupak
Sažetak
Osnovni cilj ovog rada odgovor je na pitanje da li je i, ako jeste, u kojoj meri načelo utvrđivanja istine prihvaćeno u procesnom pravu Međunarodnog krivičnog suda. Autor, uz osvrt na najznačajnije teorijske stavove, analizira sve glavne stadijume postupka i u svakom od njih razmatra normativna rešenja propisana pod uticajem ovog načela. Istovremeno istražuje i odudaranja od načela utvrđivanja istine, shvaćenog na kontinentalno-evropski način. Na osnovu sprovedene analize, određuju se dometi načela utvrđivanja istine u pomenutom krivičnom postupku. Posebno se naglašava kako je uticaj ovog načela najvidljiviji u početnim fazama postupka (istraga i optuženje), dok je sve slabiji u kasnijim procesnim stadijumima. Polazeći od značaja i istorijske uloge Međunarodnog krivičnog suda, autor razmatra da li bi bilo poželjno potpunije prihvatanje načela utvrđivanja istine u normativnom okviru postupka pred ovim sudom.
Reference
Ambos, K. (2003) International criminal procedure: 'Adversarial', 'inquisitorial' or mixed?. International Criminal Law Review, no 3
Bajović, V. (2015) O činjenicama i istini u krivičnom postupku. Beograd
Bajović, V. (2012) Načelo utvrđivanja materijalne istine. Pravni život, no 9
Banović, B., Milekić, V. (2014) Postupak pred Međunarodnim krivičnim sudom - korak napred u odnosu na praksu ad hoc tribunala. Pravni život, no 9
Bejatović, S. (2014) Dosadašnja praksa u primeni novog ZKP RS kao jedan od dodatnih razloga opravdanosti njegovog preispitivanja. Pravna riječ, no 40
Boas, G., Bischoff, J.L., Reid, N.L., don Taylor, I.B. (2013) International criminal law practitioner library: International criminal procedure. Cambridge: Cambridge University Press, Volume III
de Meester, K. (2017) Article 54: Duties and powers of the Prosecutor with respect to investigations. u: Klamberg M. [ur.] Commentary on the Law of International Criminal Court, Brussels
Dimitrijević, D. (1963) Krivično procesno pravo. Beograd
Drakić, D.S. (2016) Načelna razmatranja o istini - uopšte i u krivičnom pravu. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 50, br. 1, str. 107-127
Đurđić, V., Trajković, M. (2013) O istini u krivičnom postupku. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 65, str. 111-127
Gajić, A.V. (2019) O univerzalnosti međunarodnog krivičnog prava i prirodi i ulozi međunarodnog krivičnog pravosuđa. u: Nogo S. [ur.] Odgovornost i sankcija u krivičnom pravu - sa posebnim osvrtom na međunarodno krivično pravo, Beograd
Ilić, G.P., Majić, M., Beljanski, S., Trešnjev, A. (2013) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Beograd
Ilić, G.P., Majić, M. (2013) Nature, importance and limits of finding the truth in criminal proceedings. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 61, br. 3, str. 82-100
Kaseze, A. (2003/2005) Međunarodno krivično pravo / International Criminal Law. Beograd-Oxford
Klamberg, M. (2017) Article 69: Evidence. u: Klamberg M. [ur.] Commentary on the Law of International Criminal Court, Brussels: Torkel Opsahl Academic Epublisher
Klamberg, M. (2017) Article 81: Appeal against decision of acquittal or conviction or against sentence. u: Klamberg M. [ur.] Commentary on the Law of International Criminal Court, Brussels
Krapac, D. (2000) Kazneno procesno pravo - institucije. Zagreb, prva knjiga
La, R.A.M. (2000) La Preuve. u: Ascensio H., Decaux E., Pellet A. [ur.] Droit International pénal, Paris
Marković, B.V. (1908) O dokazima u krivičnom postupku. Beograd
Miljuš, I. (2021) Načelo jednakosti 'oružja' u krivičnom postupku. Beograd, doktorska disertacija
Miljuš, I. (2018) Traganje za istinom u krivičnom postupku. u: Vasić R., Čučković B. [ur.] Identitetski preobražaj Srbije - prilozi projektu 2017 - kolektivna monografija, Beograd
Nenadić, S. (2020) Sporazum o priznanju krivičnog dela pred međunarodnim krivičnim pravosuđem u senci izazova postupka i političkih implikacija sudskih odluka. u: Nogo S. [ur.] Liber Amicorum Prof. dr Milenko Kreća, Beograd
Petrić, B. (1986) Komentar Zakona o krivičnom postupku. Beograd
Phieler-Morbah, U. (2020) Uvod u Zakon o krivičnom postupku Savezne Republike Nemačke. u: Zakon o krivičnom postupku Savezne Republike Nemačke, Beograd: Nemačka fondacija za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ)
Radović, D. (1870) Teorija kaznenog postupka s pogledom na Zakonik o postupku sudskom u kriv. delima, za Knjaževstvo Srbiju, od 10. aprila 1865. Beograd
Radulović, D. (2015) Krivično procesno pravo. Podgorica
Rojo, C.E. (2017) Article 61: Confirmation of the charges before trial. u: Klamberg M. [ur.] Commentary on the Law of International Criminal Court, Brussels
Schabas, W.A. (2001) An Introduction to the International Criminal Court. Cambridge
Sijerčić-Čolić, H. (2012) Načelo materijalne istine u krivičnom postupku. u: Petrović A., Jovanović I. [ur.] Savremene tendencije krivičnog procesnog prava u Srbiji i regionalna krivičnoprocesna zakonodavstva - normativni i praktični aspekti, Beograd
Stegmiller, I. (2017) Article 15: Prosecutor. u: Klamberg M. [ur.] Commentary on the Law of International Criminal Court, Brussels
Škulić, M. (2005) Međunarodni krivični sud - nadležnost i postupak. Beograd
Škulić, M. (2020) Krivično procesno pravo. Beograd
Škulić, M. (2021) Osnovi krivičnog prava Sjedinjenih američkih država. Beograd
Škulić, M., Bajović, V. (2017) Istorija međunarodnog krivičnog pravosuđa i osnovne odlike postupka pred stalnim Međunarodnim krivičnim sudom. Beograd
Škulić, M. (2020) Međunarodno krivično pravo. Beograd
Škulić, M. (2010) Načelo pravičnog vođenja krivičnog postupka i načelo istine u krivičnom postupku. Pravni život, Beograd, broj 9, Tom I, str. 587-611
Škundrić, A. (2021) Dometi načela utvrđivanja istine u krivičnom postupku. Revija Kopaoničke škole prirodnog prava, no 4
Škundrić, A. (2021) Nadležnost međunarodnih krivičnih sudova i tribunala. Beograd, master rad
Weigend, T. (2011) Should We Search for the Truth, and Who Should Do it?. North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation, 2: 395
Zimmerman, A. (1998) The Creation of a Permanent International Criminal Court. Max Plank Yearbook of United Nations Law, no 2
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/crimen2203284S
primljen: 10.10.2022.
prihvaćen: 28.11.2022.
objavljen u SCIndeksu: 07.01.2023.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka