Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 4 od 10  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 86, br. 4, str. 262-277
Osnovno pravo javnog tužioca i načelo ne bis in idem
Požega
Ključne reči: zabrana ponovnog suđenja; načelo ne bis in idem; javni tužilac; krivično gonjenje; kršenje osnovnih ljudskih prava; prekršaj; krivično delo; okrivljeni
Sažetak
Autor u radu analizira novu praksu sudova i javnih tužilaca u Republici Srbiji u pogledu primene načela zabrane ponovnog suđenja, nastale nakon donošenja presude Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Maresti protiv Hrvatske. Za razliku od naše dosadašnje prakse kada je bilo dozvoljeno i gonjenje i kažnjavanje za krivično delo, lica koje je pre toga pravnosnažno osuđeno za prekršaj iz istog događaja, nova praksa pokazuje da se u tim slučajevima krivične prijave odbacuju, a ako je ipak pokrenut krivični postupak sud donosi rešenje o obustavljanju, odnosno drugu odgovarajuću odluku u zavisnosti u kojoj je fazi postupak. Osnovno pravo javnog tužioca jeste gonjenje učinilaca krivičnih dela. Sa ovakvim proširenjem važenja načela zabrane ponovnog suđenja ovo pravo javnog tužioca trpi značajna ograničenja, a i interesi i prava oštećenog su povređeni. Zakonodavac je novim Zakonom o prekršajima pokušao da pomiri zahtev međunarodnog načela izraženog u prihvaćenom Protokolu br. 7. uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i osnovno pravo javnog tužioca. Autor u radu, tumačeći odredbeovog zakona, ukazuje na određene nedostatke koji bi u praksi mogli dovesti do toga da se pravo javnog tužioca ne ostvaruje. Takođe, autor u radu skreće pažnju na značaj pitanja za opstanak privrednih prestupa i prekršaja, kao kaznenih delikata, pored krivičnih dela, kao najteže vrste delikata.
Reference
*** (2001-2010) Zakonik o krivičnom postupku iz 2001. g. (ZKP 2001). Službeni list SRJ, br. 70/01 i 68/02 i Službeni glasnik RS br. 58/04, 85/05, 115/05, 49/07, 20/09, 72/09 i 76/10
*** (2013) Zakon o prekršajima (ZOP). Službeni glasnik RS, br. 65
*** (2005/2012) Krivični zakonik (KZ). Službeni glasnik RS, br. 85 od 6. 10. 2005, 88/05, 107/05, 72/09, 11/09 i 121/12
*** (2006) Ustav RS. Službeni glasnik RS, br. 98. od 10. novembra
*** (2003) Ukaz o proglašenju Zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama (EKLjP) i Protokola br. 7. uz ovu Konvenciju. Službeni list SCG, Međunarodni ugovori, br. 9, od 26. decembra
*** (2011) Zakonik o krivičnom postupku. Službeni glasnik RS, br. 72 i br. 101
Burić, Z. (2010) Načelo ne bis in idem, u Europskom kaznenom pravu - pravni izvori i sudska praksa europskog suda. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, god. 60, br. 3/4, 819-859
Cvetković, M. (2011) Kažnjiva dela i načelo ne bis in idem. Bilten Vrhovnog kasacionog suda, Beograd, br. 2, 127-141
Čavoški, K., Vasić, R. (2011) Uvod u pravo. Beograd: Pravni fakultet
Čejović, B., Kulić, M. (2011) Krivično pravo. Beograd: Službeni glasnik
Garačić, A., Grgić, M. (2008) Ne bis in idem, u zakonu, konvencijama i sudskoj praksi. 1-37, http://www.vsrh.hr/CustomPages/Static/HRV/Files/AGaracic_Ne-Bis-In-Idem_Opatija_Zagreb_2008.pdf, 24.10.2013
Ignjatović, Đ. (2006) Kriminologija. Beograd: Službeni glasnik
Ilić, G.P., Majić, M., Beljanski, S., Trešnjev, A. (2012) Komentar zakonika o krivičnom postupku. Beograd: Službeni glasnik
Ivičević, K.E. (2009) Povodom presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Maresti protiv Hrvatske, analiza mogućeg utjecaja na reformu prekršajnog prava u Republici Hrvatskoj. u: Primjena prekršajnog zakona i ostalih propisa sa područja prekršajnog prava u RH, Specijalističko savjetovanje, Baška: Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu, 1-19
Janković, N. (2011) Položaj oštećenog kao mogućeg tužioca u krivičnom postupku. Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu, magistarski rad
Mrvić-Petrović, N. (2013) Materijalno-pravne odredbe Zakona o prekršajima. u: Primena novih odredbi u Zakonu o prekršajima - program obuke za sudije prekršajnih sudova, Pravosudna akademija, 7-31; www.usudprek.ras/pub/download/M1_Primena_novih_odredbi_u_ZOP_web.pdf, 24.10.2013
Obradović, D. (2012) Mogućnost istovremenog vođenja postupka pred krivičnim i prekršajnim sudom. Izbor sudske prakse, Beograd, br. 4, 27-29
Stojanović, Z. (2012) Komentar krivičnog zakonika. Beograd: Službeni glasnik
Škulić, M. (2013) Krivično procesno pravo. u: Priručnik za polaganje pravosudnog ispita, Službeni glasnik, četvrto izdanje
Trechsel, S. (2005) Human rights in criminal proceedings. Oxford: Oxford University Press
Vasiljević, T., Grubač, M. (2005) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Beograd: Justinijan
Zupančič, B.M. (2011) Ne bis in idem - zabrana ponovnog suđenja za isto delo - la belle dame sans merci. Crimen, vol. 2, br. 2, str. 171-178
Živković, S. (2005) Latinski citati: in aeternum. Beograd: Feniks Libris
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: rasprava/članak
DOI: 10.5937/gakv1404262J
objavljen u SCIndeksu: 18.09.2018.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2013)
Objektivni identitet presude i optužbe
Bajović Vanja

Strani pravni život (2017)
Načelo ne bis in idem u praksi Evropskog suda za ljudska prava
Ilić Goran P.

Zb Pravnog fak Niš (2018)
Kompjuterski kriminalitet - specifičnosti i savremeni izazovi
Grujić Zdravko

prikaži sve [105]