Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 6 od 96  
Back povratak na rezultate
2018, br. 2, str. 119-139
Izazovi harmonizacije krivičnopravne zaštite tržišta kapitala sa pravom Evropske unije - primer italijanskog zakonodavstva
Institut za uporedno pravo, Beograd

e-adresaj.kostic@iup.rs
Projekat:
Srpsko i evropsko pravo - upoređivanje i usaglašavanje (MPNTR - 179031)

Sažetak
Tržište kapitala u savremenim ekonomijama predstavlja mehanizam koji može u velikoj meri da doprinese razvoju nacionalne privrede. Imajući u vidu navedeno, vremenom se razvila ideja o unapređenju zaštite interesa učesnika na njemu. Zbog toga su na nivou Evropske unije u toku 2014. godine donete Uredba i Direktiva kojima su predviđene obaveze zemalja članica da nacionalnim zakonodavstvom propišu krivičnopravne sankcije za ponašanja koja predstavljaju zloupotrebe na tržištu kapitala. Danas je skoro u svim zemljama nacionalnim propisima predviđena krivičnopravna zaštita interesa učesnika na navedenom tržištu. U nekima od njih krivične sankcije su propisane sporednim krivičnim zakonodavstvom. Takav pristup npr. postoji u Republici Srbiji i Italiji. S obzirom da Srbija teži članstvu u Evropskoj uniji, ona je u obavezi da pre pristupanja svoje nacionalno zakonodavstvo uskladi sa njenim pravnim tekovinama. Imajući u vidu sličnost pristupa krivičnopravnoj zaštiti tržišta kapitala Italije sa onim koji postoji u Republici Srbiji, neka italijanska rešenja bi mogla eventualno da posluže kao primer za dodatna usaglašavanja. S obzirom da je italijansko zakonodavstvo u velikoj meri usaglašeno sa standardima Evropske unije u pogledu krivičnopravne zaštite tržišta ka­pitala, njegove odredbe su predmet analize u ovom radu.
Reference
*** (2014) Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and f the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission, Directives 2003/124/EC. Official Journal of the European Union, L 173/1, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0596&from=EN, 10.5.2018
*** (2017-2018) Testo Unico della Finanza, Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, agggiornato con le modifiche apportate dal D.Lgs.n.223 del 15.12.2017. in vigore dal 28.2.2018. Consob, (Tekst je objavljen sa izmenama od 15.12.2017. godine, koje su stupile na pravnu snagu 28.2.2018. godine), http://www.consob.it/documents/46180/46181/dlgs58_1998.pdf/e15d5dd6-7914-4e9f-959f-2f3b88400f
*** (2018) Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Action Plan on Building a Capital markets Union. Brussels, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0468, 10.5.2018
*** (1989) Convention on insider traiding. Strassbourg, 20. IV 1989, https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168007b0d5, 10.5.2018
*** (2003) Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 on insider dealing and market manipulation (market abuse). Official Journal, L 096, 12/4/2003
*** (2018) Directive 2014/57/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014, on criminal sanctions for market abuse (market abuse directive). Official Journal of the European Union, L 173/179, 12/6/2014, https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0057&from=EN, 10.5.2018
Brašić, J. (2016) Institutional barriers to market entry of the Republic of Serbia and potential competition. Pravni zapisi, vol. 7, br. 1, str. 117-133
Cascone, R. (2016) Il doppio binario sanzionatorio in materia di abusi di mercato: Profili di criticita e prosperittive di riforma. u: Tesi di Laurea in Diritto penale dell’economia, Libera Universita Internazionale degli studi sociali (Luiss, Guido Carli), http://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2016/11/tesi-doppio-binario-sanzionatorio-abusi-di-mercato-redente-cascone.pdf, 10.5.2018
Monterossi, M. (2013) Abusi di mercato: La tradizione statunitense e il confronto con le ‘soluzioni europee’ recedite dall Italia. u: Tesi di Dottorato, Libera Universita Internazionale degli studi sociali (Luiss, Guido Carli), http://eprints.luiss.it/1223/1/20130409-monterossi.pdf, 10.5.2018
Nikolić, Lj., Mojašević, A. (2012) Organizacija finansijskih tržišta. u: Dimitrijević Predrag [ur.] Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru, Niš, 113-127
Stojanović, Z., i dr. (2017) Priručnik za suzbijanje privrednog kriminaliteta i korupcije. Beograd: Ministarstvo pravde SAD, Kancelarija za međunarodnu pomoć, usavršavanje i profesionalnu obuku u pravosuđu i Misija OEBS-a u Srbiji
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/spz1802119K
objavljen u SCIndeksu: 25.07.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka