Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 4 od 13  
Back povratak na rezultate
2018, br. 46, str. 159-185
Istorija uređenja maloletničke delinkvencije u krivičnom zakonodavstvu Republike Srbije
aMegatrend Univerzitet, Fakultet za pravo, javnu upravu i bezbednost - FDUA, Beograd
bAdvokatska kancelarija 'Aleksandra Blagojević Danilović', Beograd

e-adresavjovic@megatrend.edu.rs, aleksandra.danilovic@yaho
Ključne reči: maloletnik; krivično zakonodavstvo; kazna; vaspitna mera
Sažetak
U doba Rima maloletnici do sedam godina (infantes) bili su krivično neodgovorni, dok su od sedam do deset i po godina (infantiae proximus) i od deset i po do četrnaest godina (pubertati proximus) mogli da budu kažnjeni samo izuzetno i to blažim kaznama, ako su bili sposobni za krivičnu misao (doli capaces), pa je u tom slučaju misao dopunjavala uzrast (malitia supplet aetatem). Razvojem krivičnog zakonodavstva, granica punoletstva je povećana na šesnaest godina , da bi od značaja bila duševna razvijenost maloletnika, koja se manifestovala preko takozvanog razbora, kao jednog od oblika uračunljivosti usled kojeg je maloletnik mogao da shvati značaj svoga dela i da upravlja svojim postupcima. Sve ovo je uticalo da krivično zakonodavstvo u Republici Srbiji promeni svoj odnos prema maloletnicima, dajući im poseban tretman u odnosu na punoletna lica. Težnja je bila da se ne ometa pravilan razvoj maloletnika i da se njegov psihofizički razvoj usmerava zaštitno-vaspitnim pristupom.
Reference
*** (2005-2013) Krivični zakonik Republike Srbije. Službeni glasnik RS, Beograd, br. 85/2005, 88/2005-ispr. 107/2005-ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013
*** (1990-1997) Konvencija o pravima deteta. Službeni list SFRJ Međunarodni ugovori, Beograd, broj 15/90 i Službeni list SRJ Međunarodni ugovori, broj 4/96 i 2/97/
*** (1947-2005) Porodični zakon. Sl. glasnik RS, Beograd, RS, br. 18/2005. Službeni list FNRJ br. 106/1947; Službeni list FNRJ, br. 97/1948; Službeni list FNRJ, br. 92/1948; Službeni list FNRJ, br. 13/1951; Službeni list FNRJ, br. 30/1959; Službeni list FNRJ
*** (2006) Uputstvo o postupanju policijskih službenika prema maloletnim i mlađim punoletnim licima. Beograd, 01 br. 4898/06. ISBN 978-86-83397-13-6
*** (2005) Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica. Službeni glasnik RS, Beograd, br. 85
*** (1908) Kriminalni kaznitelni zakonik za Kraljevinu Srbiju. Beograd: Državna štamparija Kraljevine Srbije
*** (2001-2013) Zakonik o krivičnom postupku. Službeni glasnik RS, Beograd, br. 72/2001, 101/2011, 127/2012, 32, 435/2013
*** (2005) Zakon o policiji. Službeni glasnik RS, Beograd, br. 101
Bejatović, S. (2003) Krivično procesno pravo. Beograd: Savremena administracija
Danilović, N. (2015) Metod analize sadržaja dokumenata sa instrumentima. Beograd: Zadužbina Andrejević
Danilović, N. (2007) Odnos metode analize (sadržaja) dokumenata i drugih naučnih metoda. Beograd: Srpska politička misao, br. 3-4 /2007
Danilović, N.S. (2004) Specifičnosti izrade kodeksa pojmova i šifara u politikološkim istraživanjima. Beograd: Fakultet političkih nauka, doktorska disertacija
Dolenc, M. (1933) Teorija sudskog krivičnog postupka za Kraljevinu Srbiju. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Marković, B. (1937) Udžbenik sudskog krivičnog postupka Kraljevine Jugoslavije. Beograd: Štamparija Gregorića, drugo popravljeno i dopunjeno izdanje
Perić, O. (2005) Komentar zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica. Beograd: JP Službeni glasnik
Živanović, T. (1921) Osnovi krivičnog prava. Beograd: Pravni fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bastina1846159J
objavljen u SCIndeksu: 14.03.2019.
Creative Commons License 4.0