Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 81  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 25, br. 1, str. 13-15
Kinetika konvektivnog sušenja osmotski predtretiranih kriški krompira
aFaculty of Technical Sciences, Bitola, Republic of North Macedonia
bFaculty for Safety Engineering, Republic of North Macedonia
cUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
dCenter of Energy Efficiency Bobi Turs, Bitola, Republic of North Macedonia

e-adresavangelce.mitrevski@uklo.edu.mk
Ključne reči: krompir; osmotski predtretman; tankoslojni model sušenja
Sažetak
U prehrambenoj industriji, konvektivno sušenje je široko korišćena metoda zbog primenljivosti za veliki broj prehrambenih materijala. Ipak, pored ove prednosti, ovaj metod ima niz nedostataka povezanih sa kapacitetom rehidratacije, niskim kvaltetom osušenog materijala, gubitakom boje, ukusa i važnih nutricionističkih sastojaka finalnog proizvoda. Zbog ovih razloga neophodan je predtretman materijala poput blanširanja, tretmana organskim kiselinam i osmotske dehidratacije. Osmotska dehidratacija je proces koj se koristi kako bi se smanjio sadržaj vode u ćelijskim tkivima voća i povrća. Kriške krompira stavljene su u posudu od 300 ml koja je sadržala osmotski rastvor, a nakon toga je posuda postaljena u vodeno kupatilo sa regulacijom temperature. Osmotski predtretman je izveden sa hipertoničnim rastvorom saharoze od 40° Bx na temperaturi od 40° C uz konstantni protok rastvora tokom 2 h. Eksperimentalni podaci kinetike sušenja kriški krompira u tankom sloju dobijeni su za četiri temperature vazduha sušenja 40, 50, 60 i 70° C i dve brzine vazduha sušenje 1 i 2 ms-1. Eksperimenti su izvršeni u eksperimentalnom labratorijskom modelskom postrojenju za ispitivanje kinetike konvektivnog sušenja, koja je projektovana tako da simulira industrijsku sušaru. Za aproksimaciju eksperimentalnih rezultata kinetike sušenja korišćen je novorazvijeni matematički model. Podaci iz eksperimenta sušenja o odnosu trenutne i početne vlažnosti materijala aproksimovani su novim generisanim modelom sušenja tankog sloja, a relevantan uticaj određen je statističkim pokazateljem, ph i testom ch-kvadrat vrednosti, ch2. Rezultati korišćene statističke analize pokaziju da sopstveni model ima bolje statističke pokazatelje nasuprot poznatih modela za tanki sloj, koji se danas sa uspehom koriste, a prikazani su u dostupnoj naučnoj literaturi.
Reference
Kanevce, G., Mitrevski, V., Kanevce, Lj. (1998) Experimental investigation of vacuum drying of mushrooms. u: International Drying Symposium (IDS'98) (11th), Greece, B, 1058-1065
Mitrevski, V., Lutovska, M., Pavkov, I., Mijakovski, V., Mitrevska, C. (2015) Modeling of thin-layer drying of quince. u: European Drying Conference: EuroDrying'2015 (5th), Budapest, Hungary, 21-23 October 2015, Proceedings of, paper Oral_Mitrevski, pp. 1-6
Mitrevski, V. (2005) Investigation of the drying processes by inverse methods. Ph.D. Thesis, (in Macedonian)
Mitrevski, V., Mitrevska, C., Geramitcioski, T., Popovski, K. (2019) Convective drying kinetics of osmotically pre-treated apple slices. u: European Drying Conference European Drying Conference Eurodrying'2019 (7th), Torino, Italy, July 10-12, Proceedings of, paper 51
Mitrevski, V., Mitrevska, C., Babić, M., Geramitcioski, T., Mijakovski, V. (2018) Mathematical modelling of the thin-layer drying kinetics of some fruits. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 22, br. 1, str. 1-4
Mitrevski, V., Mitrevska, C., Mijakovski, V., Pavkov, I.S., Geramitcioski, T. (2017) Mathematical Modelling of the Sorption Isotherms of Quince. Thermal Science, vol. 21, br. 5, str. 1965-1973
Mitrevski, V., Trajcevski, L., Mijakovski, V., Lutovska, M. (2013) Evaluation of some thin-layer drying models. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 17, br. 1, str. 1-6
Pavkov, I., Babić, L., Babić, M., Radojčin, M., Stojanović, Č. (2011) Effects of osmotic pre-treatment on convective drying kinetics of nectarines halves (Pyrus persica L.). Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 15, br. 4, str. 217-222
Radojčin, M., Babić, M., Babić, Lj., Pavkov, I., Bukurov, M., Bikić, S., Mitrevski, V. (2015) Effects of osmotic pretreatment on quality and physical properties of dried quinces (Cydonia oblonga). Journal of food and nutrition research, 54(2); 142-154
Ruiz-López, I.I., Herman-Lara, E. (2009) Statistical Indices for the Selection of Food Sorption Isotherm Models. Drying Technology, 27(6): 726-738
Sheskin, D.J. (2011) Handbook of parametric and nonparametric statistical procedures. Boca Raton-New York-Washington D.C: CRD Press, 5th edition
Singh, A.K., Sidhu, G.K., Singh, B.K. (2014) Osmo-convective dehydration of sweet potato (Ipomea batatats. L). Asian Journal of Dairy and Food Research, 33(3): 197-203
Stat-Soft, Inc (2011) Statistica (Data Analysis Software System). USA, v.10.0
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/jpea24-31192
primljen: 06.03.2021.
prihvaćen: 06.04.2021.
objavljen u SCIndeksu: 07.05.2021.

Povezani članci