Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 4 od 325  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 69, br. 2, str. 15-25
Evaporacija i referentna evapotranspiracija kao osnove obračuna utroška vode na evapotranspiraciju kukuruza
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
bNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
cPoljoprivredni institut Republike Srpske, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
dUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

e-adresapejic@polj.uns.ac.rs
Projekat:
Sredstva za realizaciju rezultata istraživanja obezbeđena su od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, na osnovu ugovora o realizaciji i finansiranju naučnoistraživačkog rada u 2020.godini

Ključne reči: kukuruz; evaporacija; referentna evapotranspiracija
Sažetak
Analiza rasporeda navodnjvanja kukuruza rađena je korišćenjem evaporacije sa slobodne vodene površine (Eo) uz korišćenje korekcionih koeficijenata (k) i referentne evapotranspiracije (ETo) uz primenu koeficijenata kulture (kc). Terenski ogled je rađen 2018. godine na oglednom polju Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada u Odeljenju za alternativne biljne kulture u Bačkom Petrovcu. U ogledu je korišćenn hibrid kukuruza NS-6030. Biljke su navodnjavan sistemom kap po kap sa lateralima u svakom redu, razmaknutih kapaljki na svakih 0,33 m. Prosečna brzina protok kapaljki bila je 2,0 l h-1 i pod pritiskom od 70 kPa. Nisu utvrđene statistički značajne razlike uticaja navodnjavanja na prinos kukuruza u odnosu na varijantu prirodne obezbeđenosti biljaka vodom jer je godina bila povoljna za proizvodnju kukuruza. Takođe, nije bilo razlike između različitih varijanti obračuna utroška vode na evapotranspiraciju kukuruza. Vrednosti utroška vode na evapotranspiraciju u periodu vegetacije kukruza (ETm) izračunate su metodom bilansa primenom ETo i kc bile su 502 mm, a primenom Eo i k 429 mm. Mesečne vrednosti ETm u periodu vegetacije bile su ujednačene bez obzira na postupak izračunvanja, osim u julu. Vrednosti u julu od 151 mm, odnosno 107 mm izračunate postupkom ETo i kc, odnosno Eo i k, kao i dnevne vrednosti koje su u korelaciji sa mesečnim treba proveriti u realizaciji zalivnog režima kukuruza u narednom istraživačkom periodu. Ukoliko se utvrdi statistička značajnost u ostvarenom prinosu kukuruza između ražličitih metoda izrčunavanja, postupak sa većim prinosom treba prihvatiti u obračunu utrošaka vode na evapotranspiraciju kukuruza u klimatskim uslovima Vojvodine. U suprotnom, ako se ne utvrde statistički značajne razlike u prinosu, biće preporučen metoda izračunavanja pomoću Eo uz korišćenje k, zbog toga što se niže dnevne vrednosti utroška vode na evapotranspiraciju kukuruza mogu smatrati realnijim.
Reference
Naknadno pridodat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Allen RG, Pereira LS, Raes D, Smith M. 1998: Crop evapotranspiration. Irrigation and Drainage Paper 56. Rome, Italy: United Nations FAO
Bošnjak Đ. 1982: Evaporacija sa slobodne vodene površine kao osnova zalivnog režima i njen odnos prema ETP kukuruza i soje. Doktorska disertacija, Poljoprivredni fakultet Novi Sad
Bošnjak Đ, Pejić B, Panić Ž, Maksimović L. 1991: Vodni bilans realan pristup zalivnog režima soje. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo 19:107-117
Bošnjak Đ, Pejić B, Mačkić K. 2012: Navodnjavanje poljoprivrednih useva. Praktikum. Poljoprivredni fakultet Novi Sad
Djaman K, Irmak S. 2012: Soil water extraction patterns and crop, irrigation, and evapotranspiration water use efficiency of maize under full and limited irrigation and rainfed settings. Transactions of the ASABE 55(4):1223-1238
Doorenbos J, Pruitt WO. 1977. Guidelines for predicting crop water requirements. Irrigation and Drainage Paper 24. 2 nd ed. Rome, Italy: United Nations FAO
Hargreaves GH, Allen RG. 2003: History and Evaluation of Hargreaves Evapotranspiration Equation. Journal of Irrigation and Drainage Engineering 129(1):53
Pejić B. 1993: Uporedno ispitivanje zalivnog režima soje prema vlažnosti zemljišta i po vodnom bilansu. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo 21:145-157
Pejić B. 2000: Evapotranspiracija i morfološke karakteristike kukuruza u zavisnosti u dubine navlaženog zemljišta i njihov odnos prema prinosu. Doktorska disertacija, Poljoprivredni fakultet Novi Sad
Pejić B, Maheshwari BL, Šeremešić S, Stričević R, Pacureanu-Joita M, Rajić M, Ćupina B. 2011: Water-yield relations of maize (Zea mays L.) in temperate climatic conditions. Maydica 56(4):315-323
Pejić B, Mačkić K, Milić S, Maksimović L, Bajić I, Jancic Tovjanin M. 2018: Efekat površinskog i potpovršinskog navodnjavanja kapanjem na prinos i evapotranspiraciju kukuruza. Letopis naučnih radova/Annals of Agronomy 42(1):1-8
Vasić G. 1984: Uticaj navodnjavanja na vodni režim Zemunskog polja i prinos kukuruza. Arhiv za poljoprivredne nauke 45(157):65-96
Vučić N. 1973: Vodni bilans kao osnova za zalivni režim. Vodoprivreda 6-8:463-467
Vučić N. 1976. Navodnjavanje poljoprivrednih kultura. Poljoprivredni fakultet Novi Sad
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni članak
DOI: 10.5937/ZemBilj2002015P
primljen: 18.10.2019.
revidiran: 29.07.2020.
prihvaćen: 24.08.2020.
objavljen u SCIndeksu: 10.09.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka