Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 8 od 336  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 71, br. 2, str. 65-75
Uticaj ozimih međuuseva na prinos i komponente prinosa kukuruza u naknadnom roku setve
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Srbija
bNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija

e-adresabojan.vojnov@polj.uns.ac.rs
Projekat:
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (institucija: Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet) (MPNTR - 451-03-68/2020-14/200117)

Sažetak
Istraživanje je imalo za cilj da utvrdi koji od odabranih tipova međuuseva ispoljavaju najveći pozitivan efekat na prinos i komponente prinosa kukuruza gajenog u naknadnom roku setve, kao i da li prihrana azotnim mineralnim đubrivom u pečetnim fazama rasta kukuruza u kombinaciji sa zaoranim međuusevima utiče na prinos zrna. Ogled sa ozimim međuusevima sastojao se iz združenog useva ozimog stočnog graška (Pisum sativum ssp. arvense L.) i tritikalea (×Triticosecale Wittm. ex A. Camus) (T+G), čistog useva ozimog stočnog graška (G) i kontrole bez međuuseva (K). Zaoravanje međuuseva na dubini od 27 cm obavljeno je u poslednjoj dekadi maja, a setva kukuruza početkom juna. Đubrenje azotom izvršeno je u vidu prihrane sa 50 kg N ha-1 . Setva ozimih međuuseva obavljena je u jesen u prvoj dekadi novembra, a njihovo malčiranje i zaoravanje izvršeno je poslednje nedelje maja. Nakon oranja i pripreme zemljišta, kukuruz (NS4051) je zasejan u prvoj dekadi juna, a žetva je obavljena u oktobru. Statistička značajnost (p<0,05) utvrđena je između različitih varijanti u pogledu upotrebe međuuseva. Najveći prinos je ostvaren u smeši (grašak + tririkale bez đubrenja azotom) T+GN0 8,54 t ha-1 . Korišćenjem međuuseva kao zelenišnog đubriva ostvaruje se pozitivan uticaj na produktivne osobine kukuruza uz smanjenje inputa uz moguće niže troškove proizvodnje.
Reference
Bekavac, G. (2012) Vodič za organsku proizvodnju kukuruza. Novi Sad: Nemačka organizacija za internacionalnu saradnju GmbH
Bekavac, G., Purar, B., Malidža, G., Ivanović, M., Jocković, Đ., Stojaković, M., Đalović, I. (2010) Proizvodnja kukuruza u uslovima globalnih klimatskih promena. Ratarstvo i povrtarstvo, 47(2):. 443-450
Chen, G., Weil, R.R. (2011) Root growth and yield of maize as affected by soil compaction and cover crops. Soil and Tillage Research, 117: 17-27
Ćupina, B., Vujić, S., Krstić, D., Radanović, Z., Čabilovski, R., Manojlović, M., Latković, D. (2017) Winter cover crops as green manure in a temperate region: The effect on nitrogen budget and yield of silage maize. Crop and Pasture Science, 68(11): 1060-1060
Ćupina, B., Erić, P., Mihailović, V.M., Mikić, A.M. (2004) Značaji uloga međuuseva u održivoj poljoprivredi. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, 40: 419-430
Dabney, S.M., Delgado, J.A., Reeves, D.W. (2001) Using winter cover crops to improve soil and water quality. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 32(7-8): 1221-1250
Đalović, I., Radojević, V., Mihailović, V., Vasiljević, S., Mitrović, B. (2021) Genotipski odgovor NS hibrida kukuruza na povećanu gustinu useva. u: Zbornik radova 26. Savetovanja o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, 12-13.03. 2021. Čačak, 11-17
Kaspar, T.C., Bakker, M.G. (2015) Biomass production of 12 winter cereal cover crop cultivars and their effect on subsequent no-till corn yield. Journal of Soil and Water Conservation, 70(6): 353-364
Kramberger, B., Gselman, A., Kristl, J., Lešnik, M., Šuštar, V., Muršec, M., Podvršnik, M. (2014) Winter cover crop: The effects of grass-clover mixture proportion and biomass management on maize and the apparent residual N in the soil. European Journal of Agronomy, 55: 63-71
Krstić, Đ., Vujić, S., Jaćimović, G., D'ottavio, P., Radanović, Z., Erić, P., Ćupina, B. (2018) The effect of cover crops on soil water balance in rain-fed conditions. Atmosphere, 9(12): 492-492
Marcillo, G.S., Miguez, F.E. (2017) Corn yield response to winter cover crops: An updated meta-analysis. Journal of Soil and Water Conservation, 72(3): 226-239
Meyer, N., Bergez, J.E., Justes, E., Constantin, J. (2022) Influence of cover crop on water and nitrogen balances and cash crop yield in a temperate climate: A modelling approach using the STICS soil-crop model. European Journal of Agronomy, 132: 126416-126416
Miguez, F.E., Bollero, G.A. (2005) Review of corn yield response under winter cover cropping systems using meta-analytic methods. Crop Science, 45(6): 2318-2329
Pandurović, Ž., Glamočlija, Đ., Stevović, V., Dragičević, V., Gavrilović, M. (2009) Uticaj gustine useva i ishrane azotom na dužinu klipa, broj redova zrna i apsolutnu masu zrna kukuruza. Journal of Scientific Agricultural Research, 70(4): 27-33
Pantoja, J.L., Woli, K.P., Sawyer, J.E., Barker, D.W. (2015) Corn nitrogen fertilization requirement and corn-soybean productivity with a rye cover crop. Soil Science Society of America Journal, 79(5): 1482-1482
Radanović, Z. (2018) Uticaj ozimih međuuseva na dinamiku mineralnog azota, prinos i kvalitet silažnog kukuruza. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu-Poljoprivredni fakultet, Doktorska disertacija
Šeremešić, S., Vojnov, B., Manojlović, M., Milošev, D., Ugrenović, V., Filipović, V., Babec, B. (2017) Organska poljoprivreda u službi biodiverziteta i zdravlja. Letopis naučnih radova, 41(2): 51-60; Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
Vasić, M., Milošević, M., Savić, A., Petrović, A., Nikolić, Z., Terzić, S., Gvozdanović-Varga, J., Vladimir, S., Adamović, D., Červenski, J., Maksimović, L., Đalović, I., Popović, V. (2013) Očuvanje agrobiodiverziteta kao šansa za održivi razvoj
Vojnov, B., Ćupina, B., Krstić, Dj., Vujić, S., Babec, B., Vasiljević, S., Šeremešić, S. (2020) Doprinos međuuseva poboljšanju kvaliteta zemljišta u sistemima organske poljoprivrede. Letopis naučnih radova, 44(1): 1-10; Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
Vojnov, B., Šeremešić, S., Ćupina, B., Manojlović, M., Krstić, D., Euteneuer, P., Vujić, S. (2019) The assessment of shoot to root ratio at intercropping triticale (Triticosecale) and winter pea (Pisum sativum). u: Casee Conference. The role of life science universities in redirecting land use from threat to guardian of ecosystem. 12 -15. Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 32: 12-15
Vojnov, B., Šeremešić, S., Babec, B., Vasiljević, M., Manojlović, M., Milešević, V. (2021) Unapređenje organske proizvodnje uvođenjem biopreparata kroz analizu prinosa i komponenti prinosa soje. Zemljište i biljka, 70(2): 77-86
Vujić, S., Krstić, D., Mačkić, K., Čabilovski, R., Radanović, Z., Zhan, A., Ćupina, B. (2021) Effect of winter cover crops on water soil storage, total forage production, and quality of silage corn. European Journal of Agronomy, 130: 126366-126366
Yang, H., Niu, J., Tao, J., Gu, Y., Zhang, C., She, S., Chen, W., Yang, H., Yin, H. (2016) The impacts of different green manure on soil microbial communities and crop health. 1-12
Živanović, Lj., Savić, J., Kolarić, Lj., Ikanović, J., Popović, V., Novaković, M. (2017) The influence of genotype on wheat, soybean, corn and sunflower grain yield / Uticaj genotipa na prinos zrna pšenice, soje, kukuruza i suncokreta. Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik, 23 (1-2): 39-48; XXXI Savetovanje agronoma, veterinara, tehnologa i agroekonomista
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni članak
DOI: 10.5937/ZemBilj2202140V
primljen: 04.10.2022.
revidiran: 01.12.2022.
prihvaćen: 06.12.2022.
objavljen u SCIndeksu: 17.12.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka