Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 4 od 326  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 11, br. 1, str. 311-327
Simbolika bilja u srpskoj i romskoj nematerijalnoj baštini
Visoka škola strukovnih studija za vaspitača "Mihailo Palov", Vršac

e-adresamaleksandrovic@yahoo.com, vsvasdirektor@hemo.net, ivanacurcin@yahoo.com
Projekat:
Rad je rezultat istraživanja u okviru projekta: Značaj biljaka u kulturi Roma, odobrenog (Odluka br. 142-451-2959/2020-01) od strane Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučna istraživanja, Republika Srbija, Autonomna Pokrajina Vojvodina

Ključne reči: Romi u Srbiji; imenovanje i simbolika bilja; kultura; religija; običaji
Sažetak
U ovom radu donose se rezultati istraživanja sprovedenog u okviru projekata Značaj biljaka u kulturi Roma koji je, s jedne strane, bio usmeren na prikupljanje nematerijalne kulturne baštine Roma o nazivima biljaka na romskom jeziku i njihovoj upotrebi kod Roma u narodnoj medicini, običajima, verskim praznicima, a s druge - na poređenje simbolike pojedinog bilja u srpskoj i romskoj kulturi. Istraživanje koje prezentujemo imalo je cilj da se prikupe nazivi biljaka na romskom jeziku i njihova upotreba kod Roma u narodnoj medicini, običajima, verskim praznicima, kao i da se uporedi simbolika pojedinog bilja u srpskoj i romskoj kulturi, odnosno da se komparativnim pristupom utvrdi potencijalna sličnost simbolike bilja u određenoj romskoj obrednoj praksi sa simbolikom bilja u srpskoj tradicionalnoj kulturi.Za potrebe istraživanja, više studenata studijskog programa osnovnih i master studija na romskom jeziku Visoke škole strukovnih studija za vaspitače ,,Mihailo Palov" iz Vršca, uz pomoć svojih mentora, metodom (polustrukturisanog) intervjua prikupilo je podatke o nazivima i simbolici 38 različitih biljaka u kulturi Roma u Žablju, Pirotu, Jasku i na teritoriji opštine Vršac. Konsultujući relevantnu literaturu, sakupljena građa je potom analizirana i klasifikovana, te potkrepljena teorijskim impulsima i ranijim nalazima. Rezultati do kojih se došlo, iako na nevelikom uzorku, između ostalog, potvrdili su pretpostavke da je simbolika pojedinih biljaka u romskoj kulturi slična pa čak i ista u određenoj obrednoj praksi sa simbolikom bilja u srpskoj kulturi, kao i da su pojedini nazivi bilja isti kao i kod većinskog stanovništva (Srba) pored kojih Romi žive. Dobijeni nalazi mogu poslužiti kao polazište za opsežnija istraživanja ove tematike i kao motivacija za dalja i podrobnija proučavanja nematerijalne kulturne baštine Roma u Srbiji. Svakako su doprineli unapređivanju kompetencija studenata za izvođenje istraživanja na terenu, inspirisali ih na dalje aktivnosti usmerene na očuvanje romske kulture, te negovanje multikulturalnog dijaloga, a obogatili su nastavni materijal iz više predmeta, posebno na romskom studijskom program.
Reference
Acković, D. (2012) Tradicionalna nematerijalna kulturna baština Roma. Beograd: Rrominterpress
Aleksandrović, M. (2015) Simboli romske usmene poezije -zastupljenost i značenje. Neobjavljena doktorska disertacija, dostupna na: 13. 5. 2021
Čajkanović, V. (1983) Rečnik srpskih narodnih verovanja o biljkama. Beograd, Dostupno na: https://www.antikvarne-knjige.com/elektronskeknjige/assets/uploads/pdf-106.pdf. [izvor na cirilici]
Dancygier, B., Sweetser, E. (2014) Figurative Language. Cambridge: Cambridge University Press
Đurić, R. (1980) Romane garadine alava / Romske zagonetke. Beograd: SANU
Đurić, R. (1986) Seobe Roma - krugovi pakla i venac sreće. Beograd: BIGZ
Đurić, R., Acković, D. (2010) Rečnik romskih simbola. Beograd: Rrominterpress
Đurić, R. (1990) Zagonetke i mitovi Roma. Novi Sad: Društvo Vojvodine za jezik, književnost i kulturu Roma
Đurić, R. (2006) Istorija Roma - pre i posle Aušvica. Politika, Beograd
Jovanović, B. (1995) Magija srpskih obreda. Novi Sad: Svetovi
Karanović, Z., Jokić, J. (2013) Bilje u tradicionalnoj kulturi Srba - priručnik folklorne botanike. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu - Filozofski fakultet, Dostupno na: http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2013/978-86-6065-172-5-0, 5. 6. 2021. [izvor na cirilici]
Lakoff, G., Johnson, M. (1980) Metaphors we live by. Chicago: University of Chicago
Mimica-Đukić, N. (2013) Isceliteljska moć bica i fitoterapija danas. u: Karanović Z., Jokić J. [ur.] Bilje u tradicionalnoj kulturi Srba - priručnik folklorne botanike, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu - Filozofski fakultet, str. 119-129. Dostupno na: http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2013/978-86-6065-172-5-0, 5. 6. 2021. [izvor na cirilici]
Mirić, M., Đorović, D. (2019) Od gospine papučice do hristovog venca - morfosemanticka analiza religijski motivisanih fitonima u francuskom, italijanskom i srpskom jeziku. Issues in Ethnology and Anthropology, 14/2, 693-714., 11. 6. 2021
Petković, M. (1996) Zarezoja u pirotskom kraju. u: Petrović S. [ur.] Etno-kulturoloski Zbornik, Svrljig: Čigoja štampa, knjiga 2
Savić, S., Aleksandrović, M. (2001) Romkinje. Novi Sad: Futura publikacije
Sofrić-Niševljanin, P. (1912) Glavnije bilje u narodnom verovanju i pevanju kod nas Srba. Beograd: Sveti Sava
Tolstoj, S., Radenković, Lj. (2001) Slovenska mitologija - enciklopedijski rečnik. Beograd: Čigoja štampa
Vukanović, T. (1983) Romi (Cigani) u Jugoslaviji. Vranje: Nova Jugoslavija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/IstrPed2101311A
objavljen u SCIndeksu: 20.07.2021.