Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:55
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:26

Sadržaj

članak: 5 od 338  
Back povratak na rezultate
2022, br. 10, str. 202-216
Popularna muzika - individualna kreativnost i društveni okvir
Užička gimnazija
Sažetak
U poslednjih sto godina, naročito u periodu nakon Drugog svetskog rata, popularna kultura, i u okviru nje popularna muzika, u društvenom životu postaje neizostavan deo svakodnevnih aktivnosti pojedinaca. U radu se, posredstvom metode razumevanja i tumačenja, sagledavaju procesi delovanja i uticaja popularne muzike. Predmet rada jeste uočavanje odnosa koji se uspostavljaju između pojedinca kao nosioca kreativnog procesa u popularnoj muzici i društvenog i kulturnog okruženja u kome se proces stvaranja odvija i, u tom smislu, utvrđivanje doprinosa naučne javnosti u rasvetljavanju ovih pitanja. Cilj je ustanoviti koji faktori i na koji način utiču na popularnu muziku, te koji je domet individualnog stvaralaštva u procesu komunikacije ove muzičke forme sa društvom. Zastupa se stav da je individualna kreativna ličnost stvaraoca neophodan, ali ne i dovoljan uslov kreativnog procesa u popularnoj muzici. Uticaji društva i kulture, posebno masovnih medija (radio, televizija i internet), u kome nastaje, jesu krucijalni činioci koji uslovljavaju i/ili posreduju stvaralaštvo popularne muzike. Zahvaljujući interdisciplinarim poduhvatima, prvenstveno saradnji muzikologije (posebno kritičke muzikologije) i sociologije, znanje o popularnoj muzici poslednjih decenija je višestruko uvećano.
Reference
*** (2010) Sezamov englesko-srpski rečnik. Beograd: Sezam book, str. 315
Adorno, T.W. (2005) The Culture Industry: Selected essays on mass culture. London-New York: Routledge
Bart, R. (2015) Elementi semiologije. Beograd: Biblioteka XX vek
Bennet, A. (1999) Subcultures or NEO-tribes? Rethinking the relationship between youth, style and musical taste. Sociology, 33. 3. pp. 599-617
Božilović, N. (2021) Popkulturni fenomeni XX veka (sociološki eseji o filmu i rokenrolu). Niš: SKC
Božilović, N. (2016) Ogledi o popularnom. Niš: Filozofski fakultet u Nišu
Božilović, N. (2004) Rok kultura. Niš: SKC
Božović, R. (2009) Stramputice kiča. Sociološka luča, III(2). str. 3-17
Clayton, M., Herbert, T., Middleton, R., eds. (2003) The cultural study of music: A critical introduction. London: Routledge
Cohen, S. (1991) Rock Culture in Liverpool: Popular Music in the Making. Oxford: Oxford University Press
Dorfles, Đ. (1963) Oscilacije ukusa i moderne umjetnosti. Zagreb: Mladost
Etjen, S. (1958) Odnos među umetnostima - problemi uporedne estetike. Sarajevo: Svijetlost
Fisk, D. (2001) Popularna kultura. Beograd: Clio
Frith, S. (2007) Taking Popular Music Seriously: Selected essays. Aldershot: Ashgate
Grojs, B. (2020) U toku. Beograd: Službeni glasnik
Hooper, G. (2018) Thank You for the Music. u: The Routledge Companion to Popular Music Analysis: Expanding Approaches, Routledge, pp. 29-44
Horkheimer, M., Adorno, T. (1974) Dijalektika prosvetiteljstva - filozofski fragmenti. Sarajevo: Izdavačko preduzeće 'Veselin Masleša'
Ilić, B. (2020) Rani britanski pank - žanr popularne kulture ili oblik političkog aktivizma? / Early British punk: A genre of popular culture or a form of political activism?. Sociološki diskurs, 10/19. str. 81-96
Jončić, P. (2015) Muzičke slikovnice osamdesetih. Beograd: Službeni glasnik
Kloskovska, A. (2003) Sociologija kulture. Sarajevo: Krug 99
Kojić, Z. (2007) Mikroskopska mehanika. Dnevni list Danas, dostupno na: https://www.danas.rs/kultura/mikroskopska-mehanika/ Zorica Kojić, 26.06.2007. 00:00, Internet stranici pristupljeno: 10. 05. 2022
Lalo, Š. (1974) Osnovi estetike. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod (BIGZ)
Matičević, M. (2019) Nebeska tema. Premijera filma emitovana na kanalu Nova S, 7. 01. 2020
Maze, K. (2008) Bezgranična zabava - uspon masovne kulture 1850-1970. Beograd: Službeni glasnik
Middleton, R. (1993) Popular music analysis and musicology: Bridging the gap. Popular Music, 12(2): 177-190
Moore, A. (2003) Introduction. u: Moore Allan F. [ur.] Analyzing Popular Music, Cambridge University Press, pp. 1-15
Moran, I.P. (2010) Punk: Do-It-Yourself Subculture. Social Sciences Journal, 10. 1. pp. 58-65
Moren, E. (1979) Duh vremena. Beograd: BIGZ, I, II
Morison, D. (1989) Američka molitva. Niš: Gradina
Nešić, V., Nešić, M., Čičević, S. (2012) Interdisciplinarnost u psihološkim i muzikološkim istraživanjima. u: Dimitrijević Bojana [ur.] Obrazovanje u savremeni univerzitet, str. 360-373
Petković, J. (2020) Savremeno društvo i kulturne promene. Niš: Filozofski fakultet u Nišu
Petridis, A. (2017) Where is the musical underground in 2017?. dostupno na: https://www.theguardian.com/music/ng-interactive/2017/oct/09/where-is-the-musical-underground-in-2017. mon. 9. oct. 12 21 BST. Internet stranici pristupljeno: 10. 05. 2022
Pođoli, R. (1975) Teorija avangardne umetnosti. Beograd: Nolit
Popović, U. (2019) Filozofija muzike između osećanja i forme - Suzan Langer o muzici u novom ključu. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, XIV-2. str. 197-208
Radoman, V. (2018) New critical thinking in musicology: What ideologies do contemporary musicologists speak from and for whom do they speak. New Sound - International Magazine for Music, br. 52, str. 35-56
Rašić, M. (2016) Antropologija muzike - paradigme i perspektive. Zbornik radova Akademije umetnosti, br. 4, str. 133-144
Sangvineti, E., Eskarpi, R., Silberman, A., Goldman, L. (1970) Sociologija avangarde. Kultura, (9). 5. str. 86-103
Sapir, E. (1974) Ogledi iz kulturne antropologije. Beograd: BIGZ
Shuker, R. (2001) Understanding Popular Music. London-New York: London
Stanojević, D. (2007) Od potkulture do scene i plemena - postbirmingemski pristupi u analizama odnosa omladine, muzike i stila. Sociologija, vol. 49, br. 3, str. 263-282
Story, J. (2012) Cultural Theory and Popular Culture: An Introduction. Harlow: Pearson Education
Šuvaković, M. (2004) Višak vrednosti - muzikologija i etnomuzikologija u polju diskursa o World music. Novi zvuk - internacionalni časopis za muziku, br. 24, str. 32-39
Uzelac, M. (2011) Uvod u estetiku - predavanja u zimskom semestru 1992. godine. Vršac: Visoka strukovna škola za obrazovanje vaspitača, Dostupno na: https://www.uzelac.eu/Knjige/10_MilanUzelac_Uvod_u_estetiku.pdf
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ZbAkU2210202I
objavljen u SCIndeksu: 24.09.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka