Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 5 od 327  
Back povratak na rezultate
2020, br. 52, str. 45-58
Anglicizmi u japanskom jeziku i njihov kulturološki kontekst
Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

e-adresamimijotov@gmail.com, jelena.jotov@gmail.com
Ključne reči: Japan; kultura; društvo; jezik; anglicizmi
Sažetak
Ovaj rad ima za cilj da ispita značaj i upotrebu pozajmljenica u japanskom jeziku, sa posebnom osvrtom na anglicizme, u društvenoistorijskom i kulturološkom kontekstu. Uprkos dugoj samoizolaciji u periodu Tokugava jezik je, iako kulturna tekovina koja je dobro čuvana od spoljnih uticaja, pretrpeo brojne promene; jedna od najznačajnijih je svakako dolazak velikog broja stranih reči, tzv. tuđica, što je rezultiralo obogaćivanjem vokabulara u lingvističkom kontekstu i širenjem kulturoloških vidika u društveno-istorijskom kontekstu. Upliv novih reči je uticao i na bolje razumevanje i povećanje kvaliteta i učestalosti kontakata sa stranim kulturama, što dalje implicira da je upravo moć jezika bila spoljna sila koja je prouzrokovala niz lingvističkih i kulturoloških promena u japanskom jeziku. Na globalnom nivou, interakcija jezika i kultura dovodi do boljeg razumevanja tuđih različitosti i smanjenje tendencije da se iste kritikuju ili čak osuđuju.
Reference
Bugarski, R.D. (2002) Nova lica jezika - sociolingvističke teme. Beograd: Biblioteka XX vek
Daijiten, N.K. (1972) Japanese comprehensive Dictionary. Tokyo: Shougakukan, 2nd edition
Fung, J. (1977) Istorija kineske filozofije. Beograd: Nolit, drugo izdanje
Koizumi, T. (1993) Nihongo kihon Doshi Jiten. Taishukan
Kövecses, Y. (1990) Emotion concepts. New York: Springer
Kristal, D. (1988) Enciklopedijski rečnik moderne lingvistike. Beograd: Nolit
Kristal, D. (2000) Kembrička enciklopedija jezika. Beograd: Nolit
Kuno, S. (1973) The Structure of the Japanese Language. Cambridge, Massachusetts-London, England: MIT press
Masuoka, T. (1982) Nihongo Judoobun no imi bunseki. Gengo Kenkyuu, 82:48-64
Meščerjakov, A. (2010) Knjiga japanskih simbola. Beograd: Logos
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bastina30-29467
primljen: 02.08.2020.
objavljen u SCIndeksu: 26.01.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0