Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 2 od 32  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 36, br. 1, str. 35-43
Uticaj kvaliteta vode na kompatibilnost pesticida i đubriva
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresadraganas@polj.uns.ac.rs
Projekat:
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (institucija: Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet) (MPNTR - 451-03-68/2020-14/200117)

Sažetak
Smeše dva ili više pesticida vrlo su česte u savremenoj poljoprivredi. Međutim, promene u efikasnosti ili biološkoj aktivnosti preparata, poput sinergizma i antagonizma, fitotoksičnosti, postojanosti, toksičnosti za neciljane organizme, mogu se javiti kao posledica primene takvih smeša. Ovo istraživanje je sprovedeno u cilju procene kompatibilnosti radnih tečnosti insekticida (cijantraniliprol - Exirel, hlorantraniliprol - Coragen 20 SC), fungicida (kaptan - Merpan 50 WP) i folijarnog đubriva (Folia Stim Mix TE), kao i njihovih smeša, u zavisnosti od kvaliteta vode (bunarska voda sa dva lokaliteta u Srbiji - Mala Remeta i Čerević). Navedeni preparati se koriste za suzbijanje najznačajnijih štetnih organizama breskve i kao izvor hranljivih sastojaka za biljku. Analize vode (pH, tvrdoća, elektroprovodljivost, hloridi, nitrati, nitriti, amonijak, sadržaj kalcijuma i gvožđa) i fizičko-hemijskih svojstava radnih tečnosti (pH, suspenzibilnost, disperzibilnost, površinski napon i elektroprovodljivost) izvedene su u laboratorijskom uslovima prema standardnim metodama. U zavisnosti od kvaliteta vode i komponenti koje su uključene u smešu, došlo je do promene fizičko-hemijskih svojstava radnih tečnosti. Međutim, sve testirane radne tečnosti su pokazale konzistentnost i kompatibilnost tokom 24 sata.
Reference
*** (2016) Manual on development and use of FAO and WHO specifications for pesticides. u: FAO/WHO Joint Meeting on Pesticide Specifications (JMPS), Rome, Italy: WHO, http://www.fao.org/3/i5713e/i5713e.pdf
de Castro, V.L.S.S. (2009) Uso de Misturas de Agrotóxicos na Agricultura e Suas Implicações Toxicológicas na Saúde. Journal of the Brazilian Society of Ecotoxicology, 4(1-3): 87-94
Dobrat, W., Martijn, A., eds. (2007) Determination of pH values: General method. u: CIPAC Handbook, Harpenden, England: Collaborative International Pesticides Analytical Council Limited, F, MT 75. 205-206
Dobrat, W., Martijn, A., eds. (2007) Suspensibility of wettable powders in water. u: CIPAC Handbook, Harpenden, England: Collaborative International Pesticides Analytical Council Limited, F, MT 15. 45-52
Dobrat, W., Martijn, A., eds. (2007) Determination of conductivity. u: CIPAC Handbook, Harpenden, England: Collaborative International Pesticides Analytical Council Limited, F, MT 32. 103-107
Federal Minister of Economy and Internal Trade, Republic of Serbia (2001/2012) Pravilnik o metodama za ispitivanje pesticida / Guidance on methods for pesticides analysis. Službeni list SRJ / Official Gazette SRJ, 63/2001-1; 65/2001-14; RS 93/2005-7, RS 21/2012-75. Retrieved from: https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/slsrj/ministarstva/pravilnik/2001/63/1/reg
Federal Minister of Labor, Health and Social Policy (1998/2019) Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće / Water quality regulation. Službeni list SRJ / Official Gazette SRJ, 42/1998-4, 44/1999-19, 28/2019-114. Retrieved from: http://www.pravnoinformacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/slsrj/ministarstva/pravilnik/1998/42/2/reg
Hrlec, G. (1999) Kompatibilnost formulacija. Glasnik zaštite bilja, 4: 187-196
Mihajlović, V., Tomić, T., Tubić, A., Molnar-Jazić, J., Ivančev-Tumbas, I., Šunjka, D., Lazić, S., Teodorović, I. (2019) The impact of humic acid on toxicity of individual herbicides and their mixtures to aquatic macrophytes. Environmental Science and Pollution Research, 26(23): 23571-23582
Moraes, H.M.F., Costa, J.O., Pereira, G.A.M., Souza, W.M., Silva, A.A., Paixão, G.P. (2019) Physical Compatibility and Stability of Pesticide Mixtures at Different Spray Volumes. Planta Daninha, 37, e019214004
Šovljanski, R., Klokočar-Šmit, Z., Lazić, S. (2002) Praktikum iz opšte fitofarmacije za studente Poljoprivrednog fakulteta. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Vuković, S., Inđić, D., Lazić, S., Grahovac, M., Bursić, V., Šunjka, D., Gvozdenac, S. (2013) Water in pesticide application. Journal of Environmental Protection and Ecology, 14(1): 132-141
Vuković, S., Inđić, D., Gvozdenac, S. (2014) Phytotoxic effects of fungicides, insecticides and nonpesticidal components on pepper depending on water quality. Pesticidi i fitomedicina, vol. 29, br. 2, str. 145-153
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/PIF2101035Z
primljen: 20.02.2021.
prihvaćen: 08.03.2021.
objavljen u SCIndeksu: 26.06.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka