Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:23
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:15

Sadržaj

članak: 9 od 260  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 38, br. 4, str. 68-97
Neka pitanja obaveznog osiguranja posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti
Udruženje pravnika Srbije, Beograd
Ključne reči: zakon; posrednik; promet i zakup nepokretnosti; Registar posrednika; obavezno osiguranje
Sažetak
Autor razmatra delatnost posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti i obavezno osiguranje posrednika. TA delatnost je prvi put uvedena u pravni sistem Republike Srbije putem Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti (ZOP). Nova delatnost usavršavana je u pravnom sistemu kroz promene u uslovima za upis u Registar posrednika. Usavršavanje delatnosti trajalo je od novembra 2013. godine, kada je donet ZOP, do januara 2020 godine, kada je počela da se primenjuje poslednja Novela ZOP-a. Jedan od propisanih uslova za upis u Registar posrednika predviđao je podnošenje važećeg ugovora o osiguranju zaključenog u skladu sa čl. 13 ZOP-a. Povezujući odredbe ZOP-a o obaveznom osiguranju i Službeno obrazloženje Predloga zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, autor je ustanovio da odredbe ZOP-a ne daju jasan odgovor posredniku da li posle registracije mora obnavljati važeći ugovor o osiguranju. Autor nastoji da prevaziđe iznetu nejasnoću u odredbama ZOP-a predlažući u zaključcima formulaciju koja odgovara uporednim zakonskim rešenjima o obaveznom osiguranju posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti.
Reference
*** (2021) Zakon o posredovanju u prometu nekretnina. Službene novine Federacije BiH, br. 75
*** (2014/2015) Zakon o prometu nepokretnosti. Službeni glasnik RS, br. 93/2014, 121/2014 i 6/2015
*** (2013-2019) Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti. Službeni glasnik RS, 95/2013, 41/2018 i 91/2019
*** (2017-2020) Zakon o sprečavanju pranja novca i finasiranja terorizma. Službeni glasnik RS, br. 113/2017, 91/2019 i 153/2020
*** (2014-2020) Pravilnik o Registru posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti. Službeni glasnik RS, br. 75/2014, 88/2018 i 105/2020
*** (2014) Pravilnik o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti. Službeni glasnik RS, br. 75
*** (2006-2022) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 98/2006, 115/2021 i 16/2022
*** (2016-2018) Zakon o opštem upravnom postupku. Službeni glasnik RS, br. 18/2016 i 95/2018-Autentično tumačenje
*** (2007-2019) Zakon o posredovanju u prometu nekretnina. Narodne novine, br. 107/2007, 144/2012, 14/2014 i 32/2019
*** (2020) Zakon o posredovanju u prometu nepokretnosti Republike Srpske. Službeni glasnik Republike Srpske, br. 99
*** (2016/2017) Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti. Službeni glasnik RS, br. 108/2016 i 113/2017-dr. zakon
*** (2014-2020) Pravilnik o stručnom ispitu za posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti, sa Programom polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti. Službeni glasnik RS, 75/2014, 39/2017, 78/2018 i 98/2020
*** Službeno obrazloženje Predloga zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti. otvorenavlada.rs/pz-nepokretnosti084-lat-doc-2, čl. 13, str. 11
*** (2015) Uslovi za osiguranje profesionalne odgovornosti posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti Kompanije 'Dunav osiguranje' a.d.o. Službeni list Kompanije, Sl. 19/15 od 07.04.2015
*** (2003-2019) Zakon o nepremičninskem posredovanju. Uradni list RS, br. 42/2003, 21/2006-Odluka US, 47/2006, 50/2006-dr. zakon, 72/2006-službeni prečišćeni tekst, 49/2011 i 47/2019
Ćurković, M. (2015) Osiguranje od izvanugovorne i ugovorne (profesionalne) odgovornosti. Zagreb: Inženjerski Biro
Hiber, D. (2018) Predugovor obezbeđen kaparom kod Ugovora o prometu nepokretnosti u pravu Srbije. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 66, br. 3, str. 57-87
Ivanjko, Š. (2005) Posrednici u osiguranju u pravu Republike Slovenije, Hrvatske i Federacije BiH. Osiguranje, br. 5, 84
Jankovec, I. (1981) Privredno pravo. 377
Jerković, S. (1993) Zaključivanje ugovora o prometu nepokretnosti preko agencija. Pravni život, vol. 42, br. 9-10, str. 935-943
Jovanović, S. (2012) Institucionalno regulisanje osiguranja davalaca usluga u Evropskoj uniji i Republici Srbiji. Zbornik Udruženja za pravo osiguranja Srbije
Orlić, M. (1995) Zakup. u: Perović S. [ur.] Komentar Zakona o obligacionim odnosima, 1034
Sektor za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja Narodne banke Srbije (2021) Obavezna osiguranja u Republici Srbiji. Beograd, jun, 7, https// ww.nbs.rs/sr/finansijske-institucije/osiguranje
Velimirović, M. (1978) Ugovor o posredovanju. u: Enciklopedija imovinskog prava i prava udruženog rada, 560
Vukotić, Đ. (1993) Pružanje pravnih usluga na tržištu nekretnina. Pravni život, vol. 42, br. 9-10, str. 925-933
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/TokOsig2204068I
primljen: 01.09.2022.
prihvaćen: 02.02.2023.
objavljen u SCIndeksu: 13.04.2023.

Povezani članci

Nema povezanih članaka