Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:28
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 9 od 245  
Back povratak na rezultate
Digitalno nasilje i uloga različitih faktora u njegovoj prevenciji i sankciji u Srbiji
Elektrotehnička škola "Nikola Tesla", Niš

e-adresamilan.jvtc@gmail.com
Sažetak
Primena mnogih novih tehnologija donela je mnogo koristi modernom društvu. Moderan život je, generalno, lakši, brži i podignut na mnogo viši nivo. Brzina upotrebe modernih tehnologija je takva da je skoro nemoguće imati kompletan uvid-samo su benefiti modernih tehnologija uočavani. Mobilni telefoni, laptopovi, tableti, dronovi, Internet, Fejsbuk, Skajp, 5 G mreža i mnogi drugi primeri primena novih tehnologija imaju mnogo benefita. Ali, da li su ove tehnologije počele da se koriste uzimanjem u obzir mogućih loših posledica koje mogu imati? Mogu li svi mogući loši efekti i posledice modernih tehnologija biti predviđeni, analizirani i sprečeni? Osnovni cilj ovog rada je bio da potvrdi i predstavi povećanje digitalnog nasilja upotrebom modernih tehnologija i da prikaže faktore koji su uključeni u dečiju zaštitu od digitalnog nasilja u Srbiji. Istraživanja koja su predstavljena u ovom radu su realizovana od strane autora rada kao longitudinalna istraživanja u nekoliko godina u nekoliko osnovnih i srednjih škola u Nišu, kao i neka istraživanja iz sveta dokazuju da povećana upotreba modernih tehnologija neizbežno vodi digitalnom nasilju, prvenstveno između dece školskog uzrasta. Rad takođe prikazuje ulogu različitih instrumenata u prevenciji i sankciji digitalnog nasilja u Srbiji. Digitalno nasilje zaista predstavlja lošu posledicu modernih tehnologija i mora biti tretirano na odgovarajući pedagoški i pravni način.
Reference
*** Online Safeguarding Strategy: 2018-2020. Retrieved September 03, 2020 from http://www.safeguardingcambspeterborough.org.uk/wpcontent/uploads/2018/06/Online-Safeguarding-Strategy-2018-20.pdf
*** (2013) Posebni protokol za zaštitu dece i učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u obrazovno-vaspitnim ustanovama. Retrieved February 10, 2020 from https://www.paragraf.rs/propisi/posebni_protokol_za_zastitu_dece_i_ucenika_od_nasilja_zlostavljanja_i_zanemarivanja_u_obrazovno-vaspitnim_ustanovama.html
*** Statistika društvenih mreža u 2018. Retrieved February 26, 2020 from https://www.digitizer.rs/news-stories/statistika-drustvenih-mreza-u-2018
Baić, V.Đ., Ivanović, Z.M., Oljača, M.V. (2019) Exploitation of minors for pornographic purposes: The sociodemographic and criminal profile of the perpetrator. NBP - Nauka, bezbednost, policija - Žurnal za kriminalistiku i pravo, vol. 24, br. 2, str. 29-44
Elson, M., Ferguson, C. (2014) Twenty-five years of research on violence in digital games and aggression: Empirical evidence, perspectives, and a debate gone astray. European Psychologist, 19: 33-46
Glomazić, H., Pavićević, O. (2016) Mediji i nasilje - nasilje u medijima ili nasilni mediji. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, 3, 55-69
Hancock, K., Keast, H., Ellis, W. (2017) The impact of cyber dating abuse on self-esteem: The mediating role of emotional distress. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 11(2)
Henry, N., Powell, A. (2016) Sexual violence in the Digital Age: The scope and limits of criminal law. Social & Legal Studies, 25(4): 397-418
Hinduja, S., Patchin, J.W. (2010) Bullying, cyberbullying, and suicide. Archives of Suicide Research, 14(3): 206-221
Ignjatović, V. (2018) Istraživanje prisustva elektronskog nasilja u populaciji učenika osnovnih škola na teritoriji Beograda. Beograd: Singidunum, Objavljen master rad, https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/42915-istrazivanje-prisustva-elektronskog-nasilja-u-populaciji-ucenika-osnovnih-skola-na-teritoriji-beograda/3461, 9, 16 and 17
Ipsos (2016) Istraživanje o nivou svesti o potencijalnim Internet rizicima i zloupotrebama među roditeljima dece uzrasta od 8 do 17 godina. Istraživanje za UNICEF radio Ipsos, retrieved September 03, 2019 from http://www.unicef.rs/files/Istrazivanje%20o%20nivou%20svesti%20roditelja%20o%20rizicima%20od%20zloupotrebe%20dece%20na%20internetu
Ivanović, J. (2019) Smernice za profesionalce u zaštiti dece od digitalnog nasilja u Republici Srbiji. Beograd: Save the Children in North West Balkans - Terenska kancelarija u Srbiji, 24-42, retrieved September 03 from https://www.pars.rs/images/biblioteka/Ljudska-prava/Prava-deteta/smernice-za-profesionalce-u-zastiti-dece-od-digitalnog-nasilja-u-republici-srbiji.pdf
Jevtić, A., Savić, M. (2013) Povezanost igranja nasilnih video-igrica i vršnjačkog nasilja kod adolescenata u Srbiji. Psihološka istraživanja, vol. 16, br. 2, str. 191-208
Jevtić, B.R., Jevtić, D.D. (2015) Uticaj modernih tehnologija na život i rad školske dece. Učenje i nastava, 2, 383-398
Jevtić, B.R., Jevtić, D.D. (2016) Termički efekti u korišćenju laptopova. Učenje i nastava, 2, 393-404
Jevtić, D.D., Ničković, S.V., Jevtić, B.R., Ničković, T.J., Ničković, V. (2012) Socijalni i zdravstveni problemi dece školskog uzrasta usled korišćenja Facebook-a. Učitelj, 79(1), 34-42
Jevtić, R., Jevtić, D. (2019) The internet addiction as a problem in school age children. Zdravstvena zaštita, vol. 48, br. 3, str. 49-55
Jevtić, R., Jevtić, D., Stoiljković, J. (2017) Internet and Facebook: Potential effects on school age children. Zdravstvena zaštita, vol. 46, br. 2, str. 73-79
Jevtić, S. B., Đorđević, Z. M. (2018) Mogućnost prevencije vršnjačkog nasilja podsticanjem prosocijalne vrednosne orijentacije. Zbornik radova Pedagoškog fakulteta, Užice, br. 20, str. 57-70
Kuzmanović, D., Lajović, B., Grujić, S., Medenica, G. (2016) Digitalno nasilje - prevencija i reagovanje. Beograd: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 13, 15, 18, 22 & 46, retrieved September 03, 2019 from http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/priru%C4%8Dnik-interaktivni.pdf
Lai, C., Pellicano, G.R., Altavilla, D., Proietti, A., Lucarelli, G., Massaro, G., Luciani, M., Aceto, P. (2019) Violence in video game produces a lower activation of limbic and temporal areas in response to social inclusion images. Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience, 19(4): 898-909
Milošević-Radulović, L., Marković-Krstić, S. (2017) The role of teachers and school professional teams in prevention of digital violence. Facta Universitatis, Series: Teaching, Learning and Teacher Education, 1(2): 161-172
Milovanović, S. (2019) Nasilje na Internetu - kriminološki aspekt. Univerzitet u Nišu - Pravni fakultet, Objavljen master rad, http://www.prafak.ni.ac.rs/files/masterradovi/30.-ZMR-Sandra-Milovanovic.pdf, 13-22, 56-59, 70-80
Ničković, V.S., Jevtić, D.D., Jevtić, B. R., Ničković, T. J. (2010) Problem korišćenja mobilnih telefona kod dece od 7 do 10 godina. Acta medica Medianae, vol. 49, br. 4, str. 36-38
Palaiologou, I. (2017) Digital violence and children under five: The Phantom Menace within digital homes of the 21st century?. Education Sciences & Society - Open Access Peer Reviewed Journal, 8(1): 123-136
Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs (2018) Cyber violence and hate speech online against women. European Parliament, Retrieved September 03, 2019 from https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604979/IPOL_STU(2018)604979_EN.pdf
Popadić, D., Kuzmanović, D. (2013) Korišćenje digitalne tehnologije, rizici i zastupljenost digitalnog nasilja među učenicima u Srbiji. Beograd: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Retrieved September 03, 2019 from http://sbn.rs/clientpub/uploads/Digitalno%20nasilje-Izvestaj%202013.pdf, 36, 42, 48, 50, 53, 74, 90 and 101
Rančić, J. (2018) Vršnjačko nasilje na društvenim mrežama u Republici Srbiji. CM: Communication and Media, vol. 13, br. 43, str. 95-124
Ranđelović, M., Jevtić, R., Veljović, A., Papić, M. (2019) IKT u nastavi kroz digitalni dijalog - pametno i bezbedno. u: Veljović A. [ur.] Informacione tehnologije, obrazovanje i preduzetništvo - ITOP 19 - Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem, 06. i 07. April, Čačak, Čačak: Fakultet tehničkih nauka, rad štampan u celini, 1-12
Save the Children in North West Balkans (2019) Najbolje prakse podrške deci žrtvama nasilja u digitalnom okruženju. Retrieved September 03 from https://nwb.savethechildren.net/sites/nwb.savethechildren.net/files/lbrary/Najbolje%20prakse%20podr%C5%A1ke%20deci%20zrtvama%20nasilja%20u%20digitalnom%20okruzenju_2019.pdf
Simić, B., Nikač, Ž., Aritonović, N. (2013) Prevencija vršnjačkog nasilja u Republici Srbiji. u: Šikman M. [ur.] Vršnjačko nasilje - etiologija, fenomenologija, načini prevazilaženja i komparativna iskustva, 27-29. mart, Laktaši, Banja Luka: Visoka škola unutrašnjih poslova, rad štampan u celini, 93-106
Stamatović, J.D., Stojanović, I.D. (2019) Škola u prevenciji vršnjačkog nasilja. Zbornik radova Pedagoškog fakulteta, Užice, br. 21, str. 45-60
Stojanović, M. (2019) Efekti igranja nasilnih video-igrica na decu i mlade. Specijalna edukacija i rehabilitacija, vol. 18, br. 2, str. 199-220
Víllora, B., Navarro, R., Yubero, S. (2019) The role of social-interpersonal and cognitive-individual factors in cyber dating victimization and perpetration: Comparing the direct, control, and combined forms of abuse. Journal of Interpersonal Violence
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/ZRPFU2022195J
primljen: 28.06.2020.
prihvaćen: 28.08.2020.
objavljen u SCIndeksu: 26.02.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci