Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 5 od 23  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 49, br. 4, str. 89-105
Obrazovanje kao činilac kvaliteta slobodnog vremena odraslih
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Katedra za pedagogiju

e-adresaaleksandraandric56@gmail.com, tamara93dobric@gmail.com
Projekat:
Kosovo i Metohija između nacionalnog identiteta i evrointegracija (MPNTR - 47023)

Sažetak
Slobodno vreme predstavlja sastavni deo života svakog čoveka, a samim tim ima i bogat manifest u području vaspitanja i obrazovanja. Način organizovanja i korišćenja ima veliki uticaj na formiranje svestrane čovekove ličnosti. Naime, adekvatno organizovanje slobodnog vremena može pozitivno uticati na zdravlje, fizički i mentalni razvoj. S obzirom na to da je slobodno vreme kategorija koja prati razvoj društva, može se reći da promene u razvoju društva utiču kako na sve sfere čovekovog života tako i na slobodno vreme. Pojam i osnovne karakteristike slobodnog vremena bili su predmet brojnih rasprava i istraživanja mnogih pedagoga, sociologa, psihologa, filozofa itd. Veći broj autora saglasan je sa konstatacijom da se mogućnost razvoja ličnosti i njenih potencijala upravo može analizirati i objasniti u okviru slobodnog vremena. Cilj rada je da pokaže da li obrazovanje može da utiče na podizanje kvaliteta slobodnog vremena odraslih. S tim u vezi, u radu se ističu prisustvo, značaj, kao i delovanje pojedinih činilaca koji mogu da utiču na proces organizovanja i realizaciju slobodnog vremena.
Reference
*** (2006) Nacionalna strategija o starenju. Beograd: Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije
Branković, D., Ilić, M. (2003) Osnovi pedagogije. Banja Luka: Comes grafika
Bratković, D., Rozman, B. (2006) Čimbenici kvalitete življenja osoba s intelektualnim teškoćama. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, Vol 42, br. 2, str. 101-112
Drča, J.D. (1993) Starosti starenje - izazov i problem psihologije. Novi Sad: Gerontološki centar 'Novi Sad
Grandić, R., Letić, M. (2008) Prilozi pedagogiji slobodnog vremena. Novi Sad: Savez pedagoških društava
Janković, V. (1972) Slobodno vreme u savremenoj pedagoškoj teoriji i praksi. Zagreb: Pedagoško književni zbor
Janković, V. (1973) Slobodno vrijeme u suvremenoj pedagoškoj teoriji i praksi. Zagreb: Pedagoško-književni zbor
Janković, V. (1973) Vaspitanje u slobodnom vremenu. Pedagogija, II, (223-234), Zagreb: Pedagoško književni zbor
Jovanović, J., Novović, Z. (2008) Kratka skala subjektivnog blagostanja -novi instrument za procenu pozitivnog mentalnog zdravlja. Primenjena psihologija, 1(1-2), 77-94
Kačavenda-Radić, N. (1992) Refleksije O/I slobodnog vremena. Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta
Kačavenda-Radić, N. (1989) Slobodno vreme i obrazovanje. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Kačavenda-Radić, N., Nikolić-Maksić, T., Ljujić, B. (2011) Igra odraslih - da li kompjuterska igra obrazuje u slobodnom vremenu?. Andragoške studije, br. 2, str. 147-170
Kulić, R., Despotović, M. (2005) Uvod u andragogiju. Beograd: Svet knjige
Martinić, T. (1977) Slobodno vreme i savremeno društvo. Zagreb: Izdavačka kuća Informator
Martinov-Cvejin, M. (1998) Kvalitet života kod starih. Gerontologija, 26(1), 305-308
Mikanović, B. (2013) Vrednosne orijentacije učenika osnovne škole u slobodnom vremenu. Sinteze - časopis za pedagoške nauke , književnost i kulturu, vol. 2, br. 4, str. 53-69
Muradbegović, M. (1986) Problem razvijanja potreba i interesovanja mladih u slobodnom vremenu. Naša škola, Sarajevo, br. 7-10, str. 141-147, Savez pedagoških društava Bosne i Hercegovine
Nikolić-Maksić, T. (2015) Obrazovanje kao činilac kvaliteta slobodnog vremena odraslih. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Filozofski fakultet, doktorska disertacija
Pejatović, A.P. (2004) Pogled na obrazovanje kroz kvalitet života. Andragoške studije, br. 1-2, str. 51-63
Polić, R. (2003) Odgoj i dokolica. Metodički ogledi, 10(2), 25-37
Savićević, D. (2000) Učenje i starenje. Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta
Suzić, N. (2012) Futurologija u pedagogiji i socijalnim naukama. Banja Luka: EKTOS
Vidulin-Orbanić, S. (2008) Fenomen slobodnog vremena u postmodernom društvu. Metodički obzori, 3(2), 19-33
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ZRFFP49-23032
objavljen u SCIndeksu: 09.01.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci