Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 6 od 23  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 13, br. 43, str. 5-28
Odnos mladih prema korištenju informaciono-komunikacionih tehnologija u slobodno vrijeme
Nezavisni univerzitet Banja Luka, Fakultet za političke nauke, Republika Srpska, BiH

e-adresabubonjic@teol.net
Sažetak
Predmet ovog rada je empirijsko istraživanje načina na koji informaciono-komunikacione tehnologije utiču na slobodno vrijeme srednjoškolaca u Republici Srpskoj. Kroz razgovor sa ispitanicima u fokus grupama nastojalo se odgovoriti na osnovna istraživačka pitanja: Kako se u novom životnom stilu tumači postojanje slobodnog vremena i shvatanje mladih o njemu? Da li mladi kontrolišu virtuelni svijet ili on kontroliše njih? Zašto „digitalne generacije“, koje u postmoderni čine posebnu potkulturu, pribjegavaju socijalnim interakcijama putem onlajn društvenih mreža? Na koji način nove informaciono-komunikacione tehnologije utiču na slobodno vrijeme mladih? Da li su i koje karakteristike informaciono-komunikacionih tehnologija privukle mlađe korisnike i uvećale svoj udio u njihovom slobodnom vremenu? Istraživanje je bilo usmjereno ka tome da ustanovi da li informaciono-komunikacione tehnologije mladima pružaju ono što oni očekuju od njih kada je riječ o korištenju u slobodnom vremenu, prije svega, šta za njih znači slobodno vrijeme i kako ga provode – prema njihovom mišljenju svrsishodno ili manje svrsishodno. Ustanovljeno je da mladi iskazuju podvojena osjećanja prema digitalnim tehnologijama. Iako nerijetko imaju negativan stav, posebno prema društvenim mrežama, opšta tendencija je da masovno koriste iste te društvene mreže, i to često iz razloga koji nemaju viši cilj. Srednjoškolci u Republici Srpskoj uglavnom ne vide informaciono-komunikacione tehnologije kao sredstvo da dođu do nekog drugog cilja, nego kao način da se „potroši“ slobodno vrijeme. Opšti zaključak rada glasi da mladi u suštini ne raspolažu sa svojim slobodnim vremenom nego ga „poklanjaju“ digitalnim tehnologijama.
Reference
Alter, A. (2017) Irresistible: The Rise of Addictive Technology and the Business of Keeping Us Hooked. New York: Penguin Press
Aristotel (1988) Politika. Zagreb: Globus
Bandura, A. (2009) Social Cognitive Theory of Mass Communication. u: J. Bryant & M. B. Oliver [ur.] Media Effects: Advances in Theory and Research, New York and London: Routledge, Third Edition (pp. 94-124
Bench, S.W., Lench, H.C. (2013) On the Function of Boredom. Behavioral Sciences, 3(3): 459-472
Brigs, A., Berk, P. (2006) Društvena istorija medija: Od Gutenberga do Interneta. Beograd: Clio
Brown, C., Czerniewicz, L. (2010) Debunking the 'digital native': beyond digital apartheid, towards digital democracy. Journal of Computer Assisted Learning, 26(5): 357-369
Carr, N. (2010) The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains. New York: W. W. Norton & Company
Castells, M. (2000) Informacijsko doba: ekonomija, društvo i kultura. Svezak 1: Uspon umreženog društva. Zagreb: Golden marketing
Džajls, D. (2011) Psihologija medija. Beograd: Clio
Đorđević, A., Kostić, P., Milojević, A. (2011) Psihološki profil internet zavisnika. Teme, vol. 35, br. 4, str. 1641-1656
Elster, J. (2014) Kako objasniti društveno ponašanje: Još matica i šrafova za društvene nauke. Beograd: Službeni glasnik
Fischer, H. (2006) Digital Shock: Confronting the New Reality. London- Montreal: McGill-Queen's University Press
Ilišin, V., Bouillet, D., Gvozdanović, A., Potočnik, D. (2013) Mladi u vremenu krize: Prvo istraživanje IDIZ-a i Zaklade Friedrich Ebert o mladima. Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
Jung, K.G. (1978) Psihološki tipovi. u: Odabrana dela K. G. Junga I-V, Novi Sad: Matica Srpska
Kuljić, T. (2009) Sociologija generacije. Beograd: Čigoja štampa
Kuzmanović, B., Petrović, N. (2008) Vrednosni ciljevi kao činioci političkih stavova i mnenja mladih. Sociologija, vol. 50, br. 2, str. 153-174
Milošević-Đorđević, J. (2009) Korišćenje medija u Srbiji - osnovni trendovi. Politička revija, vol. 8, br. 1, str. 225-236
Prensky, M. (2001) Digital Natives, Digital Immigrant. On the Horizon, 9: 20-20, http://www.marcprensky.com/writing/Pren-sky%20-%20Digital%20Natives
Radok, E. (2015) Mladi i mediji. Beograd: Clio
Rot, N. (2010) Osnovi socijalne psihologije. Beograd: Zavod za udžbenike
Subašić, B., Opačić, B. (2013) Vrednosti i kulturni aktivizam maturanata Srbije. Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka
Terkl, Š. (2011) Sami zajedno. Beograd: Clio
Tokvil, A. (1990) O demokratiji u Americi. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Tokvil, A. (1994) Stari režim i revolucija. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Vilig, K. (2016) Kvalitativna istraživanja u psihologiji. Beograd: Clio
Vujaklija, M. (1996) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta
Wellman, B., Hogan, B., Berg, K., Boase, J., Carrasco, J.A., Côté, R., Kayahara, J., Kennedy, T.L.M., Tran, P. (2006) Connected Lives: The Project. u: P. Purcell [ur.] Networked Neighbourhoods: The Connected Community in Context, London: Springer, 161-216
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/comman13-19690
objavljen u SCIndeksu: 12.05.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Kultura (2012)
(Ne)kultura digitalnog doba
Šmakić Katarina

Kultura (2018)
Paradigma participativnosti u savremenom medijskom kontekstu
Vučenović Tamara

Zb Filoz fak Priština (2015)
Ekonomija ili hrematistika - slučaj Srbije
Anđelković Petar M.

prikaži sve [261]