Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 11  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 55, br. 74, str. 249-265
Zaštita prava na privatnost kao društveni imperativ digitalnog doba - koliko smo ranjivi?
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresatijana.levakov.vermezovic@gmail.com
Sažetak
U radu se sagledavaju načini ugrožavanja privatnosti pojedinaca u digitalnom svetu sa fokusom na krivičnopravnu zaštitu koju pruža postojeći međunarodni i nacionalni pravni okvir i praksa Evropskog suda za ljudska prava u ovoj oblasti. Značaj sprovođenja ovakvog istraživanja je veliki, s obzirom na to da živimo u svetu elektronskih komunikacija u kojem niko nije anoniman. Razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija, pored brojnih prednosti, doneo je i brojne izazove u svim sferama modernog života. Od kako je internet postao globalni forum, pojedinci postaju meta brojnih uvreda, kleveta i pretnji i o njima se objavljuju informacije, ili mediji za koje oni nisu dali saglasnost. Praksa pokazuje da je efektivno suzbijanje i kontrola nezakonitog ponašanja na internetu, te kažnjavanje učinilaca, na embrionalnom nivou. Kako bi se pružila adekvatna zaštita oštećenima krivičnim delima kojima se direktno ugrožava njihova privatnost u digitalnom svetu, neophodno je kreirati nove modele i pristupe u rešavanju ovog problema.
Reference
*** (2008/2015) Zakon o javnom tužilaštvu. Sl. glasnik RS, Br. 116/2008, 104/09, 101/2010, 78/11 - dr. zakon, 101/11, 38/12 - odluka US, 121/12, 101/13, 111/14 - odluka US, 117/14 i 106/15
*** (2011/2014) Zakonik o krivičnom postupku. Sl. glasnik RS, Br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014
*** (2011/2014) Zakon o parničnom postupku. Sl. glasnik RS, Br. 72(2011], 49(2013] - odluka US, 74(2013] - odluka US i 55(2014]
*** (2016) Zakon o policiji. Službeni glasnik RS, br. 6
*** (2009) Zakon o potvrđivanju Konvencije o visokotehnološkom kriminalu. Službeni glasnik RS, Br. 19
*** (2003/2010) Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Sl. list SCG- Međunarodni ugovori, Br.9/2003, 5/2005 i 7/2005 - ispr. i Sl. glasnik RS - Međunarodniugovori. Br. 12/2010
*** (2005/2014) Krivični zakonik. Sl. glasnik RS, Br. 85, 88(2005) - ispr. 107(2005) - ispr. 72(2009), 111(2009), 121(2012), 104(2013) i 108
*** Mračna strana Fejsbuka. Magazin Vreme, Br. 1009, Preuzeto 6. maja 2010. sa http://www.vreme.com/cms/view.php?id=929661
*** Revenge porn. Wikipedia. Visited 6, July 2016. https://en.wikipedia.org/wiki/Revenge_porn
*** The free dictionary by Farlex. Retrieved 7, July 2016 from http://www.thefree-dictionary.com/hack
*** Univerzalna deklaracija, usvojena i proglašena Rezolucijom Generalne skupštine br. 217 (III) od 10. 12. 1948
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Sl. glasnik RS, br. 98
*** (2015) Case-law of the European Court of human rights. Retrieved 2, July 2016 from: http://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_internet_ENG.pdf. 47-57
*** (2013) Case law of the European Court of human rights concerning the protection of personal data. Retrieved 3, July 2016 from: https://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/Judgments/DP%202013%20Case%20Law_Eng_FINAL.pdf
*** Cyber civil rights initiative. Visited 9, November 2016. https://www.cyberci-vilrights.org
*** (2011/2012) Zakon o advokaturi. Sl. glasnik RS, Br. 31/2011 i 24/2012 - odluka US
*** (2010/2014) Zakon o elektronskim komunikacijama. Sl. glasnik RS, Br. 44(2010], 60(2013] - odluka US i 62(2014)
*** EU Commission stalking document. Retrieved 4, July 2016 from: http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/0053/contributions/organisations/Unregistered/net_for_surviving_stalking_en.pdf
*** (2008/2012) Zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Sl. glasnik RS, Br. 97/2008, 104/2009 dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012
*** (2016) Zakon o informacionoj bezbednosti. Sl. glasnik RS, Br. 6
Bambauer, D. (2014) Exposed. Minnesota Law Review, 98. 2025-2102
Council of Europe Explanatory report to the Convention on cybercrime. ETS No. 185), Retrieved 4, July 2016 from: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800cce5b
Council of Europe (2008) Guidelines for the cooperation between law enforcement and internet service providers against cybercrime. Retrieved 11, November 2016 from https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/Display-DCTMContent?documentId=09000016802fa3ba
Council of Europe T-CY Guidance Note #4 identity Theft and phishing in relation to fraud. Retrieved 10, July 2016 from http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/Source/Cybercrime/TCY/TCY%202013/T-CY_2013_8E_guidanceNote4_id%20theft_V8.pdf
European Court of Human Rights Right to the protection of one's image. Retrieved 5, July 2016. from http://echr.coe.int/Documents/FS_Own_image_ENG.pdf
European Court of Human Rights Personal data protection. http://echr.coe.int/Documents/FS_Data_ENG.pdf
Gross, R., Acquisti, A., Heinz, H. J. (2005) Information revelation and privacy in online social networks. u: Proceedings of the 2005 ACM workshop on Privacy in the electronic society - WPES '05, Retrieved 3, May 2016. from http://www.hemz.cmu.edu/~acquisti/papers/privacy-facebook-gross-acquisti.pdf. 5
Ilić, G., Majić, M., Beljanski, S., Trešnjev, A. (2016) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Beograd: Službeni glasnik, 6. izmenjeno i dopunjeno izdanje, 215
Paunović, M., Krivokapić, B., Krstić, I. (2014) Međunarodna ljudska prava. Beograd: Pravni fakultet
Prlja, D., Reljanović, M., Ivanović, Z. (2012) Internet pravo. Beograd: Institut za uporedno pravo, 95
Slijepčević, L. (2016) Pravo na privatnost u domaćim i međunarodnim propisima - s osvrtom na internet. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 88, br. 1, str. 32-42
Solove, D.J. (2002) Conceptualizing Privacy. California Law Review, 90(4): 1087
Stojanović, Z.P. (2009) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: Službeni glasnik
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfni1674249L
objavljen u SCIndeksu: 27.05.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka