Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 5  
Back povratak na rezultate
2011, br. 104, str. 57-70
Analiza biološkog spektra vaskularne flore poplavnih šuma Ravnog Srema
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
bUniverzitet u Beogradu, Šumarski fakultet
cMegatrend Univerzitet, Fakultet za biofarming, Bačka Topola
dUniverzitet u Beogradu, Biološki fakultet, Institut za botaniku i botanička bašta "JEVREMOVAC"

e-adresadragica.obratov-petkovic@sfb.bg.ac.rs
Ključne reči: biološki spektar flore; životne forme; osnovni i prelazni oblici; plavne šume; Ravni Srem
Sažetak
Jedna od bitnih analiza, koja se radi prilikom florističkih istraživanja određenih regiona, jeste analiza biološkog spektra. Analiza biološkog spektra flore neke oblasti podrazumeva određivanje tipa životne forme za svaki takson, opisan u flori istraživanog regiona. Ako se uzme u obzir činjenica da životna forma predstavlja specifičan strukturno- funkcionalan odgovor na date uticaje životne sredine i rezultat je prilagođavanja tokom evolucije vrste, jasno je da se osnovne odlike staništa odražavaju, u manjoj ili većoj meri, u svakoj životnoj formi. Potvrda ove činjenice je i izvršena analiza biološkog spektra vaskularne flore poplavnih šuma Ravnog Srema. Analiza flore Ravnog Srema pokazala je dominaciju hemikriptofita i subdominaciju fanerofita sa znatnim učešćem terofita.
Reference
Diklić, N. (1984) Životne forme biljnih vrsta i biološki spektar flore SR Srbije. u: Sarić M.R. [ur.] Vegetacija SR Srbije, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, I - Opšti deo, str. 291-316
Ellenberg, H., Muller-Dombois, D. (1976) Physiognomic-ecological classification of plant formations of earth. Berichte Geobotanisches Institut ETH, Zurich, 37, ETH, (21-55)
Franjić, J., Škvorc, Ž., Čarnić, A. (2006) Rasprostranjenost panonskog crnog gloga (Crataegus nigra Waldst et Kit) u Hrvatskoj i njegov značaj u formiranju vegetacije Hrvatske. Šumarski list, Zagreb, 1-2, 3-8
Glavač, V. (1962) Osnovno fitocenološko raščlanjivanje šuma u Posavini. Šumarski list, Zagreb, 9-10, 317-329
Hardin, D.E., Wistendahl, W.A. (1983) The affect of floodplain trees on herbaceous, vegetation pattrens, microtopography and lietter. u: Bulletin of the Torrey Botanical Club, Reston, American Institute of Biological Sciences, 23-30
Ivanišević, P. (1991) Fizičke i vodnovazdušne osobine zemljišta u šumama topola i vrba u inundaciji Tamiša. Radovi Instituta za topolarstvo, br. 24, str.39-58
Josifović, M., ur. (1970-1977) Flora SR Srbije 1-9. Beograd: Srpska akademija nauke i umetnosti
Jovanović, S. (1994) Ekološka studija ruderalne flore i vegetacije Beograda. Beograd: Biološki fakultet, doktorska disertacija
Jović, N., Jović, D., Jovanović, B., Tomić, Z. (1989/1990) Tipovi lužnjakovih šuma u Sremu i njihove osnovne karakteristike. Glasnik Šumarskog fakulteta, 71-72,(19-40)
Jović, N., Knežević, M. (1986) Zemljišta u šumama ravnog Srema. Zemljište i biljka, vol. 35, 1, (87-92)
Nichols, W.F., Hoy, J.M., Sperduto, D.D. (2001) Open riparian Hampshire, the NH natural heritage bureau: The nature conservancy. Arlington: Concord
Raunkiaer, C. (1934) The life forms of plants and statistical plant geography. Oxford: Clarendon Press
Sperduto, D.D., Nichols, W.F. (2004) Natural communities of New Hampshire. Arlington: The NH Natural Heritage Bureau and The Nature Conservancy, Concord
Stevanović, B., Janković, M. (2001) Ekologija biljaka sa osnovima fiziološke ekologije biljaka. Beograd: Unija bioloških naučnih društava Jugoslavije
Stevanović, V.B. (1992) Klasifikacija životnih formi flore Srbije. u: Sarić Miloje [ur.] Flora Srbije, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU, I, str. 39-46
Tomić, Z., Jović, N. (2002) Recentna sukcesia šume lužnjaka i poljskog jasena u neplavnom delu Gornjeg Srema. Glasnik Šumarskog fakulteta, br. 85, str. 101-112
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/GSF1104057J
objavljen u SCIndeksu: 20.12.2011.

Povezani članci

Glasnik Šumarskog fakulteta (2006)
Analiza biološkog spektra flore Divčibara
Popović Ivana, i dr.

Glasnik Šumarskog fakulteta (2001)
Pedološka i proizvodna istraživanja staništa topola u poloju reke Save na području ravnog Srema
Ivanišević Petar, i dr.

Glasnik Šumarskog fakulteta (2002)
Recentna sukcesia šume lužnjaka i poljskog jasena u neplavnom delu Gornjeg Srema
Tomić Zagorka, i dr.

prikaži sve [63]