Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13

Sadržaj

članak: 6 od 13  
Back povratak na rezultate
Aktuelni problemi likovnog vaspitanja na osnovu analize nastavnih programa u srednjim školama
Banja Luka, Republika Srpska

e-adresamaki64@blic.net
Ključne reči: likovno vaspitanje; likovna umetnost; likovno izražavanje; segment; likovna tradicija; razvoj kreativnosti; likovna dela; duhovne i ljudske vrednosti
Sažetak
Osnovna pretpostavka uspešnog likovnog vaspitanja u školama jeste činjenica da je fenomen likovne umetnosti složen, slojevit. Svaki školski program koji uvažava samo jedan od segmenata likovnog fenomena i na njemu istrajava, sam je po sebi neodrživ. Insistiranje na optičko-tematskim vrednostima crteža (da crtež bude verna kopija datog objekta), davno je odbačen, jer je to samo jedan segment likovnog izražavanja. Na isti način, insistiranje na spontanom likovnom izrazu, takođe kao jednom segmentu, nije mogao ostvariti složene ciljeve likovnog vaspitanja. Isto važi i za vizuelne komunikacije. Takvi sadržaji u nastavi ne mogu doprineti razvoju kreativnosti. Nema likovne umetnosti bez uvažavanja odabranog medija, individualne metode oblikovanja, likovne tradicije, duha određenog vremena, itd. Likovna poruka je zbir svih segmenata likovnih dela, a prenosi se likovno-estetskim znacima (likovnim jezikom). Moderno humanističko vaspitanje koje pretpostavlja ravnopravnost ljudi, a koje se ostvaruje u što dužem zajedničkom opštem obrazovanju, smatra neminovnim da se svi ljudi osposobe za korišćenje duhovnih i ljudskih vrednosti, ne samo radi obogaćivanja ličnosti, već radi obogaćivanja kompletnog društva, samim tim i procesa proizvodnje i kvaliteta života. Likovno vaspitanje je, dakle, potrebno svim ljudima.
Reference
Bajalica, D. (1945) Učiteljska škola u Banjoj Luci za vrijeme šestojanuarske diktature. u: Banja luka u novijoj istoriji 1878-1945, Banja Luka
Dobronjovski, J. (1968) O sistematičnosti u nastavi likovnog vaspitanja. Pedagoška stvarnost, Novi Sad, br. 7
Dugonjić, T. (1963) Prilog metodici likovnog vaspitanja. Sarajevo: Naša škola
Grandić, V. (2003) Špiro Bocarić, Pero Popović, Božo Nikolić u srpskom građanskom slikarstvu Bosne i Hercegovine 1900-1941. Banja Luka: Glas srpski
Karlavaris, B. (1982) Aktuelni problemi likovnog vaspitanja i perspektive likovne pedagogije kao nauke. Kraljevo
Karlavaris, B. (1982) Škola likovnih pedagoga. Mataruška Banja
Karlavaris, B. (2004) Savetovanje likovnih pedagoga. Novi Sad
Karlavaris, B. (1960) Nova koncepcija likovnog vaspitanja. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika Narodne Republike Srbije
Korkov, M. (2005) Preferencije učenika prema likovnim delima. Skoplje
Milinković, Z. (2003) Priručnik za nastavu likovne kulture. Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Opačak, I. (1999) Funkcija i položaj likovne kulture u odnosu na druge nastavne predmete. Beograd
Papić, M. (1984) Školstvo u Bosni. Sarajevo: Veselin Masleša
Parlić, J. (1979) Pedagoška funkcija umetnosti. Beograd
Perović, Ž. (1954) Umjetničko-estetsko vaspitanje srednjoj školi. Sarajevo
Stojaković, P. (2005) Psihologija za nastavnike. Banja Luka: Media Centar Prelom
Vujić, M. (1996) Sto godina Banjalučke gimnazije 1895-1995. Banja Luka: Glas srpski
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/gfkm1507579M
objavljen u SCIndeksu: 17.02.2016.