Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 6 od 15  
Back povratak na rezultate
2013, br. 140, str. 156-172
Da li je filologija zaista prevaziđena
Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet
Ključne reči: filologija; lingvistika; civilizacija; neofilologija; tekst
Sažetak
Dominacija strukturalizma u lingvistici i drugim društvenim i humanističkim naukama tokom XX veka dovela je do potiskivanja filologije. Usredsređenost naučnog istraživanja na jezički sistem i isključivanje dimenzije značenja i komunikacijske funkcije jezika, odnosno teksta, pokazala se nemoćnom da odgovori potrebi celovitog razumevanja savremenog sveta. Filologija se reaktualizuje kao neofilologija koja uvažava sve teorijske uvide strukturalne lingvistike, ali obnavlja kompleksan analitički pristup tekstu i iznova se potvrđuje kao nezamenljiva nauka o čoveku. Programi savremenog univerzitetskog obrazovanja, uključujući i one nastale na osnovu tzv. 'Bolonjske deklaracije', implicitno potvrđuju ovu tendenciju. Na primeru metamorfoza orijentalne filologije kao interdisciplinarne naučne oblasti na Filološkom fakultetu u Beogradu, pokazuje se kako raslojavanje i fragmentacija ove klasične filološke discipline predstavljaju ciklično kretanje ka jednoj novoj programskoj kompleksnosti. Silabusi savremenih studija u suštini su neofilološki osmišljeni, iako se pominjanje filologije 'akademski korektno' i dalje izbegava.
Reference
*** (2010) Bolonja izgovor za lenju misao. Politika, 4. 12
*** (2009) Philology as the anchorage of cultural identity. u: Language, literature, culture, identity, Belgrade
Arnason, J.P. (2003) Civilizations in Dispute. Historical Questions and Theoretical Traditions. Leiden
Čajkanović, V. (1973) Mit i religija u Srba - izabrane studije. Beograd: Srpska književna zadruga
de Sosir, F. (1969) Opšta lingvistika. Beograd: Nolit
Ivić, M. (1978) Pravci u lingvistici. Ljubljana: Državna založba Slovenije
Jaspers, K. (2003) Ideja univerziteta. Beograd: Plato
Koen, M., Nejgel, E. (1979) Uvod u logiku i naučni metod. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Liessman, K.P. (2008) Zablude društva znanja. Zagreb: Jesenski i Turk
Milinković, V. (2006) Velika škola i veliki profesori. Beograd
Mitrović, A. (2001) Savremene tendencije u nastavi arapskog i drugih orijentalnih jezika. u: Savremene tendencije u nastavi stranog jezika, Nikšić
Mitrović, A. (2003) Gramatička terminologija u našim udžbenicima orijentalnih jezika (arapskog, hebrejskog, turskog i persijskog). u: Julijana Vučo [ur.] Udžbenik u nastavi stranih jezika, 109-134
Piper, P. (2010) O značaju srpske i slovenske filologije u periodima posustajanja nacionalne kulture. u: Srpski između velikih i malih jezika, Beograd
Popper, K.R. (1975) Objective knowledge: An evolutionary approach. London - Oxford
Škiljan, D. (1986) Treba li nam još filologija?. Zagreb
Tagliavini, C. (1936) Introduzione alla glottologia generale comparata. Padova
Tagliavini, C. (1970) Storia della linguistica. Bologna
Tanasković, D. (1986) Jugoslovenska filologija između filologije i lingvistike. Radio Sarajevo - Treći program, (14)
Tanasković, D., Jevtić, M. (2009) Autonomija mišljenja - novi razgovori sa Darkom Tanaskovićem. Beograd: Partenon
Williams, L.P. (1984) Normal Science, Scientific Revolutions and the History of Science. Cambridge
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura1340156T
objavljen u SCIndeksu: 11.02.2014.

Povezani članci