Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 3 od 87  
Back povratak na rezultate
2020, br. 168, str. 154-172
Prevodilačka delatnost Rumuna sa prostora današnje Vojvodine u 19. i u prvim decenijama 20. veka
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače Mihailo Palov, Vršac
Sažetak
U radu su prikazany aspekty prevodilaštva kod Rumuna na prostorima današnje Vojvodine (Banat) tokom 19. i u prvim decenijama 20. veka, do Drugog svetskog rata. Prevodilačka delatnost u administraciji, obrazovanju, verskim poslovima, a prvenstveno u publicistici i književnosti, igrala je važnu ulogu u multikulturnom društvu Banata, u kome su se susretali razni jezici, razne kulture, običaji, veroispovesti, ali je to društvo funkcionisalo na principima koji su omogućavali međusobno uvažavanje i saradnju svih onih koji su živeli u njemu, bez obzira na različitosti. Prvi prevodi na rumunski jezik, pre svega sa nemačkog i srpskog jezika, pojavili su se u 18. veku, za potrebe državne administracije, obrazovanja ili crkvenih poslova, a dobili su na kvalitetu i raznovrsnosti zahvaljujući delatnosti prvih vrhunskih rumunskih intelektualaca iz perioda kasnog prosvetiteljstva, U međuratnom periodu, prevodilačka delatnost dobija nove sadržaje u smislu što značaj dobijaju prevodi na i sa srpskog jezika.
Reference
*** (1916) Alapszabalyai 'Steaua', Takarék és hitelintézet, Részvénytarsasagnak. Oravicza: Petre
*** (1916) Libel de depunere de la 'Steaua', institut de economii si credit societate pe actii în Roman-Petre. u: Statutele Institutului de Economii si Credit 'Steaua', societate pe actii în Petre, Oravita: Progresul
*** (1875) Cine este acel Militariu!?. Albina, br. 39
*** (1899) Amicul poporului din Torontal. u: Cosma A.Jr. [ur.] Bânâteni de altâdatâ, Timisoara: Tipografia Unirea românâ, mart, 1933, vol. I
Diaconovich, S. (1900) Enciclopedia românâ. Sibiu, Tomul al doilea
Dimitrievici, W. (1895) O nouâ armâ în mâna Nazarenilor români. Biserica si scoala, 20. 08
Dimitrijevici, V. (1895) Cu privire la nazarism. Biserica si scoala, Nr. 11
Dimitrijević, V. (1894) Nazarenstvo - njegova istorija i suština. Novi Sad: Srpska manastirska štamparija
Episcop, V.N. (1936) Scrisori misionare. Caransebes: Editura Consiliului Eparhial, Sectia Culturalâ, I, Traduse din limba sârba de Pr A, Uros Doloveanu
Ilica, A. (2012) Istoricul Preparandiei din Arad. Cluj-Napoca: Casa Cârtii de Stiintâ
Istorijski Arhiv u Pančevu Okružni odbor - 1848-1849
Jorga, N. (1934) Istorija Rumuna i njihove civilizacije. Vršac: Jugoslovenska štamparija M. P. Stefanović, prevod dr Vladimir Margan
Mâran, M. (2009) Douâ memorii ale lui Vladimir Margan despre românii din regatul iugoslav. Zrenjanin: Institutul de Culturâ al Românilor din Voivodina, Anuar 2009
Mâran, M. (2013) Primii profesori care au tinut cursuri în limba românâ la Vârset. u: Instruirea învâtâtorilor si a educatorilor în limba românâ la Vârset, Vârset: Scoala de Studii Înalte de Specialitate pentru Educatori 'Mihailo Palov', editia a II-a
Mâran, M., Đurić-Milovanović, A. (2016) Biserica Ortodoxâ Românâ si începuturile miscârii nâzârinene la români. Analele Aradului, nr. 2
Medoia, I. (2008) Paul lorgovici: Învâtat si patriot bânâtean. Timisoara: Editura Eurostampa
Mileker, S. (1886) Povesnica slobodne kraljeve varoši Vršca. Pančevo: Komisiona naklada braće Jovanovića, 2
Moreux, T. (1929) Exista Dumnezeu. Foaia diecezanâ, tradus din frantuzeste de A. U. Doloveanu
Pentia, N. (1911) Monografia comunei Roman-Petre (Petrovosello) 1808-1908. Oravita: Progresul
Popi, G. (1976) Rumuni u jugoslovenskom Banatu između dva rata - 1918-1941. Novi Sad: Institut za izučavanje istorije Vojvodine
Rosu, C. (1998) Lexiconul jurnalisticii românesti din Iugoslavia. Panciova: Editura Libertatea
Rosu, C. (2004) Perdonalitâti românesti din Voivodina. Panciova: Libertatea
Tintariu, A. (2014) Mizeriile vietii: Folclor, amintiri, povestiri. Zrenianin: Editura ICRV, I, Editie îngrijitâ de Mircea Mâran
Tintariu, A. (1905) Pantofii califului, de Jókay Mór. Familia, 2/15 octombrie, nr. 40
Tintariu, A. (1906) Sclava. Familia, nr. 10, 11, 12
Tintariu, A. (1903) Esecutorul, comedie într-un act. Brasov: Editura librâriei Ciurcu, traducere dupa A. E
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura2068154M
objavljen u SCIndeksu: 29.12.2020.

Povezani članci

Medicinski pregled (2002)
Dečja zaštita u Vršcu i njen razvoj
Šljapić Živa, i dr.

Sociološki pregled (1993)
Nauka kao predmet savremene srpske istoriografije
Milić Vojin