Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2015, br. 195-196, str. 5-13
Karakteristike zemljišta u GJ Ristovača
aInstitut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad, Srbija
bJavno preduzeće 'Vojvodinašume', Petrovaradin
cPokrajinski zavod za zaštitu prirode, Novi Sad
Projekat:
Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu - praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje (MPNTR - 43007)

Ključne reči: Ristovača; edafski uslovi; livadska crnica
Sažetak
U radu je izvršeno determinisanje edafskih uslova u GJ Ristovača u aluvijalnoj ravni reke Dunav. Dominatna sistematska jedinica zemljišta je bio černozem oglejani (livadska crnica) sa učešćem od 54%. Osim navedene sistematske jedinice zemljišta determinisane su i livadska crnica solonjecasta (17%), kao i solonjec solođ (20%). Nepovoljne fizičke osobine se ogledaju u nepovoljnom teksturnom sastavu koji se kretao od peskovito glinovite ilovače do glinovite ilovače. Determinisana zemljišta su izrazito karbonatna i slabo humozna. Zaslanjenost je determinisana na 46% površine gazdinske jedinice Ristovača. Najveći sadržaj lakopristupačne vode i ugljenika je zabeležen na livadskoj crnici.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 08.01.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka