Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13

Sadržaj

članak: 3 od 9  
Back povratak na rezultate
Agresivnost, prijateljstvo i ljubav sa stanovišta etologije
Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Projekat:
Narodna kultura Srba između Istoka i Zapada (MPNTR - 177022)

Sažetak
U radu se raspravlja o ljudskoj prirodi i o bazičnim ljudskim motivima i emocijama kao što su agresivnost, altruizam, mržnja i ljubav sa gledišta savremene evolucione psihologije i etologije. Oslanjajući se na radove klasičnih, ali i savremenih psihologa i etologa (J. Bowlby, D. Buss, D. Morris, I. Eibl-Eibesfeldt), autor zastupa tezu da je čovek imanentno, genetski programirano socijalno biće. On ima potencijal kako za mržnju i agresiju, tako i za prosocijalno, prijateljsko i altruističko ponašanje zasnovano na empatiji, roditeljskom nagonu, ljubavi i nagonu za vezivanjem. Etološki psiholozi privrženost i ljubav kod čoveka izvode iz stotinama hiljada godina duge evolucije, koja je putem selekcije oblikovala čovekove sklonosti, nagone i težnje. U kreiranju budućeg društva, u kojem će biti manje nasilja i egoizma, valjalo bi uzeti u obzir i ova saznanja etologije o ljudskoj agresivnosti, ali i onim urođenim humanim potencijalima (saosećanje, nežnost, ljubav i briga o potomstvu, solidarnost) i mehanizmima koji se suprotstavljaju čovekovoj brutalnosti, bezobzirnosti i sklonosti razvnovrsnim vidovima nasilja.
Reference
Bowlby, J. (1971) Attachent and loss. London: Penguin Books, vol. I
Buss, D. (2011) Evolutionary psychology: The new science of the mind. Boston: Allyn and Bacon
Eibl-Eibsfeldt, I. (1996) Love and hate: The natural history of behavior patterns. New York: Aldine
Erikson, E.H. (2008) Identitet i životni ciklus. Beograd: Zavod za udžbenike
Frojd, S. (1933) Zašto rat. u: Martinović Ž., Martinović M. [ur.] Psihoanaliza i rat, Beograd: Norveško lekarsko društvo, 2001
Frojd, S. (1994) S one strane principa zadovoljstva. Novi Sad: Svetovi
From, E. (1980) Anatomija ljudske destruktivnosti. Beograd: Nolit, I-II
Larsen, R.J., Buss, D., Wismeijer, A. (2013) Evolutionary perspectives to personality. u: Personality Psychology, New York: McGraw-Hill
Lorenc, K. (1987) Temelji etiologije. Zagreb: Globus
Lorenc, K. (1970) O agresivnosti. Beograd: Vuk Karadžić
Moris, D. (2005) Razumevanje bebe. Beograd: Zavod za udžbenike
Morris, D. (1990) Intimno ponašanje. Beograd: SIC
Morris, D. (2005) Otkrivanje čoveka kroz gestove i ponašanje. Niš: Zograf
Spitz, R.A. (1965) The first year of life: A psychoanalytic study of normal and deviant development of object relations. New York: International Universities Press
Stor, E. (1970) Ljudska agresivnost. Beograd: Nolit
Trebješanin, Ž. (2006) Frojdovo shvatanje ljudske prirode i kulture. u: Frojd S. [ur.] Antropološki ogledi, Beograd: Prosveta, predgovor, prir. Ž. Trebješanin
Trebješanin, Ž. (1992) Psihoanalitička i humanistička koncepcija agresivnosti. u: Jovanović B. [ur.] Tamna strana ljudske prirode, Beograd: Dom kulture Studentski grad, 153-177
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/gufv1607109T
objavljen u SCIndeksu: 14.05.2016.

Povezani članci

God Učit fak Vranje (2015)
Jezik tela u udvaranju
Trebješanin Žarko

Anali Pravnog fak Beograd (1991)
Psihološke teorije o ratu
Stojanović Milojko

Gl Adv komore Vojvodine (2016)
Vrste nasilja nad decom u porodici
Račić Anđelka

prikaži sve [35]