Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 9 od 9  
Back povratak na rezultate
1997, vol. 30, br. 3, str. 169-180
Shvatanja o ljudskoj prirodi i izbor stilova rukovođenja
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju
Ključne reči: stilovi rukovođenja; ljudska priroda; skale preferiranja stilova rukovođenja
Sažetak
Dva osnovna problema ispitivanja bila su: (1) Utvrditi da li postoji povezanost između shvatanja o ljudskoj prirodi i izbora stilova rukovođenja; (2) Utvrditi međusobnu povezanost izbora različitih stilova rukovođenja. U ispitivanje su uključeni: (1) direktivni stil rukovođenja, (2) participativni stil, (3) stil orijentisan na zadatak, (4) stil orijentisan na ljude i (5) stil orijentisan na postignuće. Prigodni uzorak činilo je ukupno 134 ispitanika: 52 rukovodioca prve i druge linije i 82 radnika iz dve radne organizacije. I za stilove rukovođenja i za opšte shvatanje ljudske prirode korišćene su skale stavova Likertovog tipa, od kojih su sve pokazale zadovoljavajuću internu konzistentnost. Nađena je značajna pozitivna korelacija između shvatanja o ljudskoj prirodi i izbora participativnog rukovođenja i rukovođenja orijentisanog na ljude i na postignuće i značajna negativna korelacija sa izborom rukovođenja orijentisanog na zadatak. Dobijene značajne negativne i pozitivne korelacije, kao i odsustvo korelacija između izbora različitih stilova rukovođenja bili su osnova za analizu problema: koji stilovi rukovođenja mogu biti naizmenično primenjivani. Isto tako, korišćeni su i kao test primenjivosti situacionih modela rukovođenja.
Reference
Barrow, C. (1977) The variables of leadership: A review of conceptual framework. Academy of Management Review, 2. april
Fiedler, F.E. (1967) A theory of leadership effectivenes. New York, itd: McGraw-Hill
Georgopoulos,, Mann (1967) Ponašanje rukovodilaca. u: Sutermister R.A. [ur.] Ljudi i produktivnost, Zagreb: Panorama
House, R.J., Mitchell, T.R. (1974) Path-goal theory of leadership. Journal of Contemporary Business, Autumn, br. 4, str. 81-97
Lippitt, R.A., White, R.K. (1958) An experimental study of leadership and group life. u: Maccoby E.E., Newcomb M. i Hartley E.L. [ur.] Readings in social psychology, New York, itd: Holt, Reinehart and Winston
Schein, E.N. (1970) Organizational psychology. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Uris, A. (1967) Kakav ste rukovodilac. u: Sutermister R.A. [ur.] Ljudi i produktivnost, Zagreb: Panorama
Vroom, V.H., Yetton, P.W. (1973) Leadership and decision-making. Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Zb Filoz fak Priština (2001)
Psihologija menadžmenta u organizacijama
Đorđević Branislav

Sociologija (2000)
Teorije o organizacionom vođstvu
Mojić Dušan

Strategijski menadžment (2001)
Psihološke dimenzije stila rukovođenja u preduzeću
Franceško Mirjana

prikaži sve [11]