Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14

Sadržaj

članak: 8 od 19  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 44, br. 3, str. 36-57
Razvoj bankarstva u Hercegovini za vreme Austrougarske okupacije
Univerzitet Union, Beogradska bankarska akademija - Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Beograd, Srbija

e-adresamilan.r.vujovic@gmail.com
Sažetak
U radu je dato istraživanje o razvoju novčanih zavoda i banaka u Hercegovini pod Austrougarskom okupacijom. Prioritet u razvoju Austrougarska vlast je dala svojoj privredi i bankama, posebno bankama sa stranim kapitalom u odnosu na osnivanje i razvoj domaćih banaka u Hercegovini. Nova vlast se posebno angažovala na izgradnji vojnih kasarni, upravnih zgrada, popravci puteva i drugih objekata, što je povećalo zapošljavanje, promet novca i potrebu osnivanja banaka. Nasuprot tome, represivnim merama i podelama po verskoj i nacionalnoj pripadnosti, okupaciona vlast sputavala je brži privredni, društveni, kulturni i sportski razvoj domaćeg stanovništva. Inicijativom srpskog i drugih naroda u Hercegovini su osnovane privredne, bankarske, kulturne i sportske organizacije i udruženja koji su aktivno uključila u razvoj zemlje. Na tim osnovama razvijena je mreža bankarskih organizacija i novčanih zavoda, koji su doprineli većem prometu novca i napretku privrede, zanatstva, trgovine i drugih delatnosti u zemlji.
Reference
*** (1910) Pravila Trgovačke banke d.d. Trebinje, AJ 65, godine
*** (1935) Narodna banka - 1884-1941. Beograd: Zavod za izradu novčanica
*** Zakon o akcionarskim društvima sa izmenama i dopunama od 17. novembra 1898. AJ-63-A4
*** (1910) Pravila Srpske banke i štedionice d.d. Trebinje. AJ 65
*** (1909) Privilegovana Narodna banka Kraljevine Srbije 1884-1909. Beograd: Štamparija Davidović
Cvijetić, L. (1964) Prva srpska banka. Istorijski glasnik, br. 2-3, 97-121
Čolanović, B., Todorović, S., ur. (1995) Beogradska berza - 1894-1994. Beograd: Beogradska berza
Dugalić, V. (1999) Narodna banka - 1884-1941. Beograd: Jugoslovenski pregled
Gaćeša, N.L., ur. (2001) Istorija bankarstva u Vojvodini. Novi Sad: Matica srpska
Gnjatović, D. (2012) Sarafi - prvi menjači novca u Srbiji. Bankarstvo, vol. 41, br. 6, str. 84-101
Grđić, G. (1976) Hercegovina, tendencije razvoja do 1941. godine. Ekonomski institut Beograd
Grđić, G. Dugoročne tendencije razvoja Hercegovine do 1941. godine. Beograd: Narodna biblioteka Srbije, separat II 474472
Kovačević, I. (2011) Poslovno bankarstvo u Srbiji 1921-2011. Beograd: Udruženje banaka Srbije
Kršev, B. (2007) Finansijska politika Jugoslavije 1918-1941. Novi Sad: Prometej
Kurtović, E. (2010) Iz historije bankarstva Bosne i Dubrovnika u srednjem vijeku. Beograd: Istorijski institut, posebni izdanje knjiga 59
Marković, M. (1938) Bankarstvo Bosne i Hercegovine. u: Bosna i Hercegovina kao privredno područje, Sarajevo
Miljković, E. (2002) Kraj vladavine Kosača i prve godine osmanske vlasti u Hercegovini. u: [ur.] Kosače - osnivači Hercegovine, Bileća-Gacko: SPKD Prosvjeta
Mitrović, A. (1986) Pester ungarische Commerzialbank na Balkanu do 1918. godine. Zbornik Matice srpske za istoriju, 34, str. 43-80
Mitrović, A. (2004) Strane banke u Srbiji 1878-1914 - politika, progres, evropski okviri. Beograd: Stubovi kulture
Pal, T.J. (1998) Memorandum ministra finansija Ugarske Šandora Vekerlea o monetarnoj reformi u Austrougarskoj 1892. godine. u: Prilozi za istoriju bankarstva u Vojvodini, Novi Sad: Matica srpska
Ristić, V. (1924) Postanak i razvitak bankarstva u Bosni i Hercegovini. u: Vodeće institucije u nacionalnom bankarstvu Bosne, Zagreb-Beograd-Ljubljana: Biblioteka Bankarstva
Ristić, V., Kosijer, Lj. (1924) Vodeće institucije u nacionalnom bankarstvu Bosne. Zagreb-Beograd-Ljubljana: Biblioteka Bankarstva
Smoljan, V. (1996) Poglavlja iz ekonomske historije Hercegovine. Mostar: Gospodarska komora Herceg-Bosne
Stojanović, B., Mihić, Đ. (2010) Odrednica bankarstvo. u: Srpska enciklopedija, Beograd-Novi Sad: SANU, I tom I knjiga, i dr
Tasić, A. (1992) Jugoslovensko bankarstvo izmedju dva rata. Glas, (366): 147-208
Tošić, Đ. (2002) Rodonačelnik plemena Kosače - vojvode Vlatka Vukovića. u: [ur.] Kosače - osnivači Hercegovine, Bileća-Gacko: SPKD Prosvjeta
Vujović, M. (1999) Razvoj akcionarstva u jugoslovenskoj privredi. u: [ur.] Jugoslovenska država 1918-1998, Beograd: Institut za savremenu istoriju, i dr
Vujović, M. Prilog o razvoju bankarstva u Bosni i Hercegovini pod austrougarskom okupacijom. u: Naučni skup Hercegovina za vrijeme austrugarske okupacije 1878-1918. godine, Bileća-Gacko, SPDK Prosvjeta
Vujović, M. (2010) Odrednica akcionarstvo. Beograd-Novi Sad: SANU, I tom I knjiga, i dr
Vujović, M.R. (2002) Put u akcionarstvo. Beograd: Vedes
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bankarstvo1503036V
objavljen u SCIndeksu: 27.11.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka