Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 3 od 53  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 15, br. 2, str. 71-87
Pravno-ekonomski aspekti upotrebe municipalnih obveznica
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica, Srbija

e-adresapavlej236@gmail.com, ozren.uzelac@ef.uns.ac.rs
Ključne reči: hartije od vrednosti; municipalne obveznice; lokalna samouprava; kreditno zaduženje
Sažetak
Zaduživanjem na finansijskom tržištu jedinice lokalne samouprave u Republici Srbiji mogu finansirati sopstvene potrebe. Na lokalnim samoupravama je da odluče da li će se opredeliti za finansiranje putem kreditnog zaduženja ili putem emisije municipalnih obveznica. Predmet rada jeste analiza pod kojim uslovima i koju svrhu su gradovi, opštine i lokalne samouprave u Srbiji i u zemljama regiona izvršili emisiju municipalnih obveznica. S tim u vezi, ističu se osnovne karakteristike analiziranih emisija oslanjajući se na normativni okvir svake zemlje pojedinačno. U radu se ukazuje na osnovne specifičnosti municipalnih obveznica. Cilj rada jeste analiza prednosti i nedostatka emisije pomenutih obveznica u odnosu na kreditno zaduženje kao mogući vid finansiranja.
Reference
*** (2006-2021) Zakon o finansiranju lokalne samouprave. Sl. glasnik RS, br. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 -usklađeni din. izn., 125/2014 -usklađeni din. izn., 95/2015 -usklađeni din. izn., 83/2016, 91/2016 -usklađeni din. izn., 104/2016 -dr. zakon, 96/2017 -usklađeni
*** (2003) Zakon o finansiranju lokalne samouprave. Sl. gl. RCG, br. 42/03, 44/03
*** (2019) Zakon o javnim nabavkama. Sl. glasnik RS, br. 91
*** (2005-2020) Zakon o javnom dugu. Sl. glasnik RS, br. 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 i 149/2020
*** (2007-2021) Zakon o lokalnoj samoupravi. Sl. glasnik RS, br. 129/2007, 83/2014 -dr. zakon, 101/2016 -dr. zakon, 47/2018 i 111/2021 - dr. zakon
*** (2001-2022) Zakon o porezu na dohodak građana. Sl. glasnik RS, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 -dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 -ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 -odluka US, 7/2012 -usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 -odluka US, 8/2013 -
*** (2011-2020) Zakon o tržištu kapitala. Sl. glasnik RS, br. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020
*** (2012) Zakon o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske. Sl. glasnik RS, br. 71
*** (2009-2021) Zakon o budžetskom sistemu. Sl. glasnik RS, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 -ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 -dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 i 118/2021
*** Zakon o finansiranju jedinica lokalne samouprave i uprave. Zagreb, br. PA4-151/1-93
Bajo, A., Primorac, M. (2010) Praksa zaduživanja lokalnih jedinica u Republici Hrvatskoj. Finansijska teorija i praksa, (34), 379-406
Barjaktarović-Rakočević, S. (2007) Uloga banaka na tržištu municipalnih obveznica - primer Srbije. Pravni život, vol. 56, br. 12, str. 985-996
Bejatović, M. (2008) Bankarsko pravo i hartije od vrednosti. Novi Sad: Privredna akademija
Boričić, D. (1998) Obveznice kao izvor finansiranja. Računovodstvo i finansije: časopis za pitanja računovodstva, finansija, obračuna, kontrole i revizije, (8), 119-124
Božić, D., Todorović, T. (2009) Analiza rizika i činioca ulaganja u obveznice. MIR: Menadžment, inovacije, razvoj: naučno-stručni časopis-Management, Inovation, Development: Journal for Scientists and Engineers, (13), 3-12
Candace, P., Medda, F.R. (2020) The evolution of pricing performance of green municial bonds. 10(1)
Carić, M., Mirković, P., Konjikušić, M. (2015) Municipalne obveznice kao hartije od vrednosti: argumenti za i protiv. u: Prilagođavanje pravne regulative aktuelnim trendovima u regionu, sa međunarodnog naučnog skupa održanog 24-26. septembra 2015. godine u Novom Sadu, Adapting Legal Regulations to Current Trends in the, 33-43
Carić, S. (2000) Bankarski poslovi i hartije od vrednosti. Novi Sad: Centar za privredni konsalting
Chen, Y., Zhao, Z.J. (2021) The rise of green bonds for sustainable finance: Global standards and issues with the expanding Chinese market. br. (52)
Chen, Z., He, Z., Liu, C. (2017) The financing of local government in China: Stimulus loan wanes and shadow banking waxes. Journal of Financial Economics, 137 (1), 42-71
Dafflon, B. (2002) Local public finance in Europe: Balancing the budget and controlling debt. Studies in fiscal federalism and state-local-finance series, 6, str. 15-44
de Rosse, M. (2011) Should you be worried about your municipal bonds?. u: U.S. Market Insight - Edward Jones, Member SIPC, 12-14
Dorit, S. (1998) A comparative risk return analysis and performance evaluation of tax free municipal. Journal of Business, 71 (1), pp. 135-146
Dugalić, V., Stojković, D. (2014) Municipalne obveznice kao izvor finansiranja. u: Stanje i perspektive ekonomskog razvoja grada Kragujevca, str. 535-545
Džidić, M. (2008) Obveznice u funkciji razvoja tržišta kapitala. u: Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse: šesto međunarodno savjetovanje, Neum, 20., 21. i 22. lipnja 2008. godine, Zbornik radova, 273-288
Ehalaiye, D., Botica-Redmayne, N., Laswad, F. (2017) Financial determinants of local government debt in New Zealand. Pacific Accounting Review, 29(4), 512-533
Fabozzi, F.J., Fledstein, S.G. (2008) The handbook of municipal bonds. New Jersy: John Wiley and sons
Gorina, E., Joffe, M.D., Maher, C. (2018) Using fiscal ratios to predict local fiscal distress. u: Mercatus Working Paper, Arlington, VA: Mercatus Center at George Mason University, https://www.mercatus.org/system/files/gorina-fiscal-ratiosmercatus-working-paper-v1.pdf
Grujić, M., Rastoka, J. (2017) Emisija dužničkih hartija od vrijednosti u funkciji održivog razvoja lokalnih zajednica. u: 9. JEEP Međunarodna agrobiznis konferencija -MAK 2022, Evropski put - perspektive i potencijali, Kopaonik, 28-30., 2022, 7(4), 39
Hrvatska agencija za nadzor finansijskih usluga (HANFA) (2010) Kvartalni bilten, III, https://www.hanfa.hr/globalnastranica-za-pretragu/?searchquery=obveznice 22. BLB https://www.blberza.com/Pages/SecurityList.aspx?search=municipalne%20obveznice
Janković, D. (2012) Obveznice - karakteristike, kvantitativna analiza i tržišta. Podgorica: Univerzitet Mediteran, 117-119
Jovanović, A., Zakić, N. (2008) Tržišta municipalnih obveznica - neka uporedna iskustva. Ekonomika, vol. 54, br. 5-6, str. 88-100
Jung, P., Brucato, P. (2001) Do competitive: Only laws have an impact on the borrowing cost of municipal bonds?. Municipal Finance Journal, (22), 61-76
Maričić, I. (2001) Korporacijske obveznice. Jugoslovensko bankarstvo, 30, (1/2), 56-63
Pavlović, V., Marinković, M., Drašković, V., Bučić, A., Richter, C. (2007) Smernice za izdavanje municipalnih obveznica, Projekat finansiran sredstvima EU, Program podrške opština IPA. u: Program podrške opština IPA 2007, Interprint D.O.O, Projekat finansiran sredstvima EU
Swianiewicz, P. (2004) The theory of local government borrowing and the West-European experience in local government borrowing: Risk and rewards. Budapest: Open Society Institute
Tudela, M., Medioli, A., van Praagh, A.A. (1970) U.S. municipal bond defaults and recoveries, 1970-2011. Moody's, Discussion paper
Zavišić, A. (2012) Municipalne obveznice. Izazovi evropskih integracija, časopis za pravo i ekonomiju evropskih integracija, 5 (19), 79-87
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/etp2202071J
primljen: 15.04.2022.
revidiran: 27.04.2022.
prihvaćen: 03.05.2022.
objavljen u SCIndeksu: 15.07.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka