Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 7 od 91  
Back povratak na rezultate
2019, br. 16, str. 53-76
Lokalna samouprava i politika prema rađanju - analiza demografskih i socioekonomskih pokazatelja
Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet

e-adresavasic.dem@gmai.com
Ključne reči: lokalna samouprava; podsticanje rađanja; socioekonomski indikatori; populaciona politika
Sažetak
Strategija podsticanja rađanja predviđa široku aktivaciju lokalne samouprave na polju podsticanja rađanja kako bi se izašlo u susret specifičnim potrebama stanovništva na lokalu. U tom smislu ovaj članak ima za cilj da na primeru devet gradova u Srbiji kreatorima javnih politika na lokalnom nivou predstavi stanje u sferi fertiliteta stanovništva i potencijalni prostor za delovanje kada su u pitanju socioekonomski indikatori stanovništva i lokalne sredine. Devet izabranih gradova veličine od 100 do 150 hiljada stanovnika mogu predstavljati značajan "inkubator" rehabilitacije rađanja u Srbiji i to sa relativno ravnomernom prostornom distribucijom. Analiza i komparacija demografskih i socioekonomskih indikatora u izabranim gradovima identifikovaće one sfere života na koje je moguće delovati u cilju stvaranja povoljnijih uslova za rađanje.
Reference
Bjorklund, A. (2006) Does family policy affect fertility? Lessons from Sweden. Journal of Population Economics, 19(1): 3-24
Demeny, P. (2003) Population Policy Dilemmas in Europe at the Dawn of the Twenty-First Century. Population and Development Review, 29(1): 1-28
Gavrilović, A. (2006) Populaciona edukacija. Beograd: Društvo demografa Srbije
Gavrilović, A. (2007) Postojeće mere populacione politike u opštinama AP Vojvodine. u: Mojić N. [ur.] Aktiviranje lokalne samouprave u populacionoj politici AP Vojvodine, Novi Sad: Pokrajinski sekretarijat za demografiju, porodicu i društvenu brigu o deci
Gavrilović, A., Jugović, A.L. (2011) Značaj i uloga lokalne samouprave u populacionoj politici Srbije. Stanovništvo, vol. 49, br. 1, str. 79-103
Hecht, J., Leridon, H. (1993) Fertility policies: A limited influence. u: D. Noin, R. Woods [ur.] The changing population of Europe, Cambridge, MA: Blackwell, 62-75
Hoem, M.J. (2008) Overview Chapter 8: The impact of public policies on European fertility. Demographic Research, 19(10): 249-260
Laroque, G., Salanie, B. (2005) Does fertility respond to financial incentives?. Retrieved from http://www.crest.fr/pageperso/lei/slanie/p140205.pdf
Mitrović, M.M. (2015) Sela u Srbiji - promene strukture i problemi održivog razvoja. Beograd: RZS
Modigliani, F., Brumberg, R. (1980) Utility analysis and aggregate consumption functions: An attempt at integration. u: Abel A. [ur.] The Collected Papers of Franco Modigliani, Cambridge, MA: MIT Press
Pokrajinski zaštitnik građana APV (2014) Mere populacione politike u AP Vojvodini 2014. Novi Sad
Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova AP Vojvodine (2018) Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom. Dostupno na https://ravnopravnost.org.rs/javni-konkursi
Radivojević, B., Vasić, P. (2012) Household age structure and consumption in Serbia. Ekonomski anali, vol. 57, br. 195, str. 79-101
Rašević, M., Penev, G. (2009) Opštine Republike Srbije - osnovni demografski, ekonomski i socijalni pokazatelji relevantni za populacionu politiku. Beograd: Društvo demografa Srbije, 431
Republički zavod za statistiku Srbije (2000-2017) Demografska statistika. Beograd
Republički zavod za statistiku Srbije (2014) Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. u Republici Srbiji. u: Uporedni pregled broja stanovnika 1948-2011, Beograd, Knj. 20
Republički zavod za statistiku Srbije (2012) Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. u Republici Srbiji - domaćinstva prema broju članova. Beograd
Republički zavod za statistiku Srbije (2012) Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. u Republici Srbiji - stanovništvo - starost i pol. Beograd
Republički zavod za statistiku Srbije, UNICEF (2014) Istraživanje višestrukih pokazatelja položaja žena i dece u Srbiji 2014 i Istraživanje višestrukih pokazatelja položaja žena i dece u romskim naseljima u Srbiji 2014. Beograd, (Istraživački izveštaj-Konačni izveštaj), Preuzeto sa https://www.unicef.org/serbia/media/6021/file/Srbija%20%E2%80%94%20Romska%20naselja%20istra%C5%BEivanje%20vi%C5%A1estrukih%20pokazatelja%202014.pd
Republički zavod za statistiku Srbije (2018) Opštine i regioni u Republici Srbiji 2018. Beograd
UNICEF Srbija (2007) Raskinuti lanac isključenosti - romska deca u jugoistočnoj Evropi. Beograd, (Istraživački izveštaj, UNICEF Srbija-Beogradska kancelarija). Preuzeto sa http://narip.cep.edu.rs/biblioteka/literatura_na_srpskom_jeziku/raskinuti_lanac_iskljucenosti_romska_deca_u_jugoistocnoj_evro
Vasić, P. (2013) Obrazovna struktura žena koje su rađale i struktura rađanja u Srbiji od 2002 do 2011 - neosetljive na populacionu politiku?. u: Stanovništvo jugoistočne Srbije, Niš: Ogranak SANU u Nišu, knj. 3
Vlada Republike Srbije (2005-2014) Strategija podsticanja rađanja. Službeni glasnik RS, Beograd, br. 55/05, 71/05 -ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 -US, 72/12, 7/14 -US i 44/14
Vlada Republike Srbije (2017/2018) Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom. Službeni glasnik Republike Srbije, Beograd, br. 113 i 50/2018
Vlada Republike Srbije (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, 98/2006
Vlada Republike Srbije (2007) Zakon o lokalnoj samoupravi. Službeni glasnik Republike Srbije, Beograd, br. 129/07
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/demografija1916053V
objavljen u SCIndeksu: 31.01.2020.