Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:24
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:20

Sadržaj

članak: 9 od 91  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 74, br. 1, str. 128-134
Održivo upravljanje otpadom u lokalnim samoupravama i zaštićenim područjima u Republici Srbiji
aMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, Beograd
bMinistarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije, Beograd
cGradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Beograd
dUniverzitet Singidunum, Fakultet za primenjenu ekologiju - Futura, Beograd

e-adresadragana.drobnjak@minpolj.gov.rs
Sažetak
Moderni način života i težnja ka što bržem tehnološkom razvoju stvaraju sve veće probleme vezane za količine i menadžment generisanim otpadom. Upravljanje otpadom predstavlja složeni proces usled konstantne opasnosti po životnu sredinu kroz zagađenje vazduha, vode i zemljišta, kao i zdravlje ljudi. Nedostatak informacija o količinama, sastavu i mestu nastajanja otpada otežava proces deponovanja i kategorizacije, kao i njegovu reciklažu ili ponovnu upotrebu. Industrijalizacijom i razvojem modernog društva i neracionalnim korišćenjem prirodnih resursa povećava se količina otpada, te se javlja i potreba za organizovanim pristupom ovom problemu. Za rešavanje ovih pitanja, između ostalog, neophodni su konstantan monitoring, sprovođenje zakonske regulative i povećanje javne svesti. Ovo se posebno odnosi na prikupljanje pouzdanih podataka o količinama generisanog otpada, te njegovom zbrinjavanju u okviru lokalnih samouprava i zaštićenih područja. U Republici Srbiji za sada ne postoji sistemski organizovano upravljanje otpadom. Međutim, postoji dugoročna strategija u oblasti zaštite životne sredine koja podrazumeva poboljšanje kvaliteta života stanovništva i očuvanje prirode, gde važno mesto zauzima i pravilno postupanje sa otpadom.
Reference
*** (2010) Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom. Sl. Glasnik RS, br. 78
*** (2007) Zakon o lokalnoj samoupravi. Sl. Glasnik RS, br. 129
*** (2001) Konvencija o biološkoj raznovrsnosti. Sl. List SRJ - Međunarodni ugovori, br. 11
*** (2010) Zakon o Prostornom planu Republike Srbije od 2010. do 2020. godine. Sl. Glasnik RS, br. 88
*** (2009-2014) Zakon o zaštiti prirode. Sl. Glasnik RS, br. 36/2009, 88/2010; 14
*** (2010) Strategija upravljanja otpadom za period 2010-2019. godine. Sl. Glasnik RS, br. 29
*** (2009) Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu. Sl. Glasnik RS, br. 36
*** (1977) Konvencija o zaštiti vlažnih staništa. Sl. Glasnik SFRJ - Međunarodni ugovori, br. 9
*** (2010) Uredba o ekološkoj mreži. Sl. Glasnik RS, br 102
*** (2012) Uredba o režimima zaštite. Sl. Glasnik RS, br. 31
*** (2009-2016) Zakon o upravljanu otpadom. Sl. Glasnik RS, br. 36/09, 88/10 i 14/16
de Titto, E., Savino, A.A., Townend, W.K. (2012) Healthcare waste management: the current issues in developing countries. Waste Management & Research, 30(6): 559-561
Đukić, V. (2018) Analiza proizvodnog procesa u funkciji minimizacije uticaja na životnu sredinu. Tehnika, vol. 73, br. 1, str. 157-162
Ilić, M., Trumić, M. (2006) Upravljanje komunalnim otpadom u Srbiji - stanje i perspektive. pp. 585-597
Isoski, Z., Todić, D., Dodić, D. (2006) Izrada lokalnog plana upravljanja komunalnim otpadom uz primenu Arhuske konvencije. pp. 597-607
Matić, B.I., Rakić, U.D., Dejanović, S.M., Jovanović, V.S., Jevtić, M.R., Đonović, N.Ž. (2017) Industrially contaminated areas in Serbia as a potential public health threat to the exposed population. Tehnika, vol. 72, br. 3, str. 441-447
Međunarodno udruženje naučnih radnika - AiS (2013) Upravljanje otpadom u Republici Srpskoj. Analiza postojećeg stanja sa posebnim osvrtom na komunalna preduzeća. Banja Luka
Nacionalni konvent o EU (2011) Upravljanje otpadom i lokalni planovi - Analize i preporuke. Beograd
Popović, F.J., Filipović, J.V., Božanić, V.N. (2013) Paradigm shift needed: Municipal solid waste management in Belgrade, Serbia. Hemijska industrija, vol. 67, br. 3, str. 547-557
Republički zavod za statistiku (2012) Statistika otpada i upravljanje otpadom u Republici Srbiji. Beograd
Stalna konferencija gradova i opština Srbije (2014) Stanje zaštite životne sredine na lokalnom nivou u Srbiji. Beograd
Šerović, R., Jelić, I., Adžemović, M., Drobnjak, D. (2017) Generisana količina i upravljanje medicinskim otpadom u Republici Srbiji - Pregled. pp, 57-58
Urošević, S., Pejčić, B., Đorđević, D. (2012) Contemporary tendencies in waste management in Serbia. Economics management information technology. Economics management information technology (EMIT), Vol 1, No 3, pp. 159-166
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/tehnika1901128D
objavljen u SCIndeksu: 07.03.2019.
Creative Commons License 4.0