Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 6 od 20  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 20, br. 2, str. 107-125
Karakteristike maloletničkog krivičnog prava u federaciji Bosne i Hercegovine
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresajovas@prafak.ni.ac.rs
Sažetak
Donošenjem posebnog Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine iz 2014. godine je na nov način postavljen pravni položaj (prava, obaveze i odgovornosti) maloletnih učinilaca krivičnih dela u materijalnom, procesnom i izvršnom krivičnom pravu. Niz novina koje se odnose na primenu alternativnih (neformalnih, diverzionih) mera, sistem krivičnih sankcija (vaspitne mere, kazna maloletničkog zatvora i mere bezbednosti), specifična ovlašćenja organa krivičnog pravosuđa u postupanju sa maloletnicima kao učiniocima krivičnih dela i maloletnicima kao žrtvama krivičnih dela, te mlađim punoletnim licima predstavljaju suštinu novog maloletničkog krivičnog prava zasnovanog na nizu međunarodnih standarda. Upravo o pojmu i osnovnim karakteristikama ove najmlađe grane kaznenog prava govori ovaj rad.
Reference
*** (2011) Službeni list Crne Gore, br. 64
*** (1990) Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, br. 15
*** (1985) Rezolucija UN broj 40/33 od 29. novembra 1985
*** (1990) Rezolucija UN broj 45/113 od 14. decembra 1990
*** (1990) Rezolucija UN broj 45/112 od 14. decembra 1990
*** (2002) The youth criminal justice act. u: Statutes of Canada
*** (1997) Rezolucija Ekonomsko-socijalnog saveta UN broj 97/39 od 21. jula 1997
*** (2005) Službeni glasnik Republike Srbije, br. 85
*** Bundesgesetzblatt BGBl, I, broj 1212
*** The Act respecting arrest, trial and imprisonment of Youthful offenders
*** (1990) Rezolucija UN broj 45/100 od 14. decembra 1990
*** (1988) Decreto del presidente della Republica. No. 448
*** (1988) Jugendgerichsgesetz - JGG. Bundesgesetzblatt BGBl, I, broj 599
*** (1997/2002) Narodne novine Republike Hrvatske, br. 111, 27/1998 i 12
*** (2011) Narodne novine Republike Hrvatske, br. 84
*** (2013) Bundesgesetz uber das Jugendstrafgesetz. Zurich, JStG vom 20. Juni 2003, Stand am 1. Januar 2013
*** (2007) Služben vesnik na Republika Makedonija, br. 87
*** (1998/2011) Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, br. 44, 42/99, 12/2009 i 42
*** (2014) Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, br. 7
*** (1908) The Juvenile delinquents Act. u: Statutes of Canada
*** (2008) Uradni list Republike Slovenije, br. 55
*** (2003/2013) Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, br. 35/2003, 37/2003, 56/2003, 78/2004, 28/2005, 55/2006, 27/2007, 53/2007, 9/2009, 12/2010 i 8
*** (2003/2014) Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, br. 36, 37/2003, 21/2004, 69/2004, 18/2005, 42/2010, 42/2011, 59/2014 i 76
Aćimović, M. (1980) Neki aspekti maloletničke delikvencije u SR Bosni i Hercegovini. Pravna misao, Sarajevo, broj 1-2
Bakić, D. (1994) Uloga policije u prevenciji delikventnog ponašanja djece u Republici Hrvatskoj. Kriminologija i socijalna integracija, Zagreb, br. 2
Bavcon, L., Šelih, A. (1999) Kazensko pravo - splošni del. Ljubljana: Uradni list SR Slovenije
Carić, A., Kustura, I. (2009) Sudovi za mladež - ustrojstvo, sastav i nadležnost. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, Zagreb, br. 2
Čejović, B.M. (1970) Neke karakteristike krivičnog postupka prema maloletnicima. Pravna misao, br. 1-2
Čolić-Sijerčić, H. (2001) Asocijalno ponašanje djece i maloljetnika - uzroci i oblici reakcije u sistemu krivičnog pravosuđa u BIH na takvo ponašanje. Pravna misao, Sarajevo, broj 9-10, str. 30-36
Jovašević, D. (2010) Evropski standardi i neformalne mere u maloletničkom krivičnom pravu. Evropsko zakonodavstvo, Beograd, br. 33-34
Jovašević, D. (2008) Položaj maloletnika u novom krivičnom pravu Republike Srbije. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, br. 3
Jovašević, D. (2008) Maloletničko krivično pravo. Beograd: Beosing
Jovašević, D. (2010) Položaj maloletnika u krivičnom pravu. Niš: Pravni fakultet, Centar za publikacije
Marjanović, G. (1998) Makedonsko krivično pravo - opšt del. Skoplje: Prosvetno delo
Milošević, N. (2007) Privremene mere smeštaja i nadzora. Pravni život, vol. 56, br. 10, str. 5-14
Mitrović, Lj. (2009) Standardi UN i drugi međunarodni dokumenti u pozitivnom i 'budućem' maloljetničkom kaznenom (krivičnom i prekršajnom) pravu Republike Srpske. u: Tematski naučni skup Kontrola kriminaliteta i evropski standardi - stanje u Srbiji (XXI), Palić, jun, str. 10-12
Novoselec, P. (2004) Opći dio kaznenog prava. Zagreb: Pravni fakultet
Perić, O. (1975) Posebni sudovi za maloletnici (nastanuvanje, razvoj, nadležnost). Pravna misla, Skopje, br. 6
Perić, O. (2005) Alternativne mere i sankcije u novom krivičnom zakonodavstvu o maloletnicima. Bilten Okružnog suda u Beogradu, broj 69, str. 7-10
Petrović, B., Jovašević, D. (2006) Izvršno krivično (kazneno) pravo. Sarajevo
Petrović, B., Jovašević, D. (2006) Položaj osuđenih lica u penitensijarnom sistemu Bosne i Hercegovine. Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu, br. 49
Petrović, B., Jovašević, D., Ferhatović, A. (2006) Izvršenje vaspitnih mjera. Pravna riječ, Banja Luka, broj 7, str. 371-394
Pru, Ž. (2008) Kanadski Zakon o krivičnom gonjenju maloletnika. u: Krivičnopravna pitanja maloletničke delinkvencije, međunarodni naučni skup, mart, Beograd, str. 21-22
Sauer, W. (1950) Kriminologie. Berlin: Beck
Simović, M., Jovašević, D., Mitrović, L., Simović-Nišević, M. (2010) Komentar Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Republike Srpske. Banja Luka: Međunarodno udruženje naučnih radnika - AIS
Simović, M.N. (2008) Organi i načela pokretanja krivičnog postupka prema maloljetnim učiniocima krivičnih djela. Revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 46, br. 1, str. 43-61
Stojanović, Z. (2007) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Pravna knjiga
Škulić, M.Z. (2003) Maloletnici kao učinioci i kao žrtve krivičnih dela. Beograd: Dosije
Škulić, M.Z. (2008) Osnovni principi postupka prema maloletnicima. u: Zbornik radova, Maloletnička delinkvencija kao oblik društveno neprihvatljivog ponašanja, Banja Luka
Vešović, M. (1978) Maloljetnik kao objekt krivičnopravne zaštite. Pravna misao, Sarajevo, broj 7-8
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/NBP1502107J
objavljen u SCIndeksu: 06.11.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka