Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 8 od 20  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 48, br. 3, str. 381-394
Kontradiktornosti Zakona o prekršajima u oblasti sankcija prema maloletnicima sa posebnim osvrtom na mere medicinskog karaktera
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Projekat:
Biomedicina, zaštita životne sredine i pravo (MPNTR - 179079)

Ključne reči: maloletnik; prekršaj; alkohol; droga; lečenje
Sažetak
Maloletnici predstavljaju posebnu kategoriju učinilaca prekršaja, s obzirom na uzrast u vreme izvršenja prekršaja, te se zakonom propisuju i posebne sankcije koje im se mogu izreći. Naročita pažnja poklonjena je merama medicinskog karaktera. Međutim, Zakon o prekršajima propisuje kontradiktorna rešenja u pogledu sankcija prema maloletnicima, te u pojedinim odredbama ne razlikuje mlađeg od starijeg maloletnika. U prvom delu rada govori se uopšte o maloletnim učiniocima prekršaja, dok se o kaznama raspravlja u drugom delu rada. Centralni deo rada bavi se problemima sa zaštitnom merom 'Obavezno lečenje zavisnika od alkohola i psihoaktivnih supstanci', te se ukazuje na neke nelogičnosti u samom Zakonu. S tim u vezi, u radu ćemo videti da li je u pojedinim slučajevima zakon stroži prema maloletnom učiniocu prekršaja ili maloletnom učiniocu krivičnog dela, s obzirom na sankcije koje im se mogu izreći.
Reference
*** (2005-2014) Krivični zakonik KZ. Službeni glasnik RS, br. 85/2005, 88/2005 isp., 107/2005 isp., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014
*** (2014) Zakon o izvršenju krivičnih sankcija ZIKS. Službeni glasnik RS, br. 55
*** (2005) Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnika ZM. Službeni glasnik RS, br. 85
*** (2011) Zakon o prekršajima Republike Crne Gore. Službeni list Crne Gore, br. 1, dostupan na: http://www.sluzbenilist.me/ PravniAktDetalji. aspx?tag=%7B04562DA3-C0B9-4853-9DA9-8C9B8FC4CDF8%7D, 1. decembar 2014
*** (2010) Zakon o prekršajima Republike Srbije. http://aarhuscentarjis.rs/pub/kfm/download/Zakon-o-prekrsajima.pdf, 1. decembar 2014
*** (2013) Zakon o prekršajima ZP ili Zakon. Službeni glasnik RS, br. 65
*** (2005-2009) Zakon o prekršajima. Službeni glasnik RS, br. 101/2005, 116/2008 i 111/2009
*** (2009) Evropsko istraživanje o upotrebi alkohola i drugih droga među mladima u Srbiji 2008 izveštaj za Republiku Srbiju. Beograd: Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, www.mos.gov.rs/upload/dl/OMLADINA
Bojačić, M., Rašo, M. (2012) Obelježja prekršajnog prava i sudovanja, aktuelna pitanja i prioriteti de lege ferenda. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 2, 441
Drakić, D. (2008) Mere bezbednosti obaveznog lečenja narkomana i alkoholičara prema novom Krivičnom zakoniku Srbije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 42, br. 1-2, str. 613-626
Grubač, M. (2008) Krivično procesno pravo. Beograd
Knežević, S.S. (2010) Maloletničko krivično pravo materijalno, procesno i izvršno. Niš: Centar za publikacije Pravnog fakulteta
Konstantinović-Vilić, S., Kostić, M. (2011) Sistem izvršenja krivičnih sankcija i penalni tretman u Srbiji. Niš
Lukić, T., Samardžić, S. (2012) Juveniles in criminal procedure. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 1, str. 349-367
Martinović, A. (2014) U susret početku primene novog Zakona o prekršajima. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 48, br. 1, str. 189-207
Milivojević-Antoliš, L. (2012) O brojnosti prekršaja i prekršajnopravnih sankcija u Republici Hrvatskoj. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 1, 275-306
Pihler, S. (2000) Prekršajno pravo. Novi Sad: Graphica Academica
Radoman, M. (2013) Penologija i kazneno izvršno pravo. Beograd
Ristivojević, B. (2009) Tumačenje krivičnopravne norme prema obimu - proširujuće i sužavajuće (ekstenzivno i restriktivno) tumačenje. Revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 47, br. 2, str. 93-119
Simonović, M.N., Mrvić-Petrović, N., Nikolić, R. (2001) Komentar Zakona o prekršajima Republike Srpske. Beograd
Škulić, M. (2007) Krivično procesno pravo - opšti deo. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfns48-7353
objavljen u SCIndeksu: 17.02.2015.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka