Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 9 od 20  
Back povratak na rezultate
2014, br. 68, str. 497-514
Primena neformalnih mera u maloletničkom krivičnom pravu Srbije
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresajovas@prafak.ni.ac.rs
Projekat:
Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru (MPNTR - 179046)

Sažetak
Najznačajnija novina novog maloletničkog krivičnog prava Srbije od 2006. godine jeste uvođenje neformalnih ili alternativnih mera. One treba da vode skretanju krivičnog postupka, a definisane su u obliku vaspitnih naloga (preporuka ili uputstava). Tako shvaćeno skretanje postupka označava različite načine, mere i postupke kako bi se mladi sačuvali od štetnog dejstva sudstva za maloletnike, odnosno krivičnih sankcija. Vaspitni nalozi su posebne mere koje nemaju karakter krivične sankcije. Prema maloletnom učiniocu krivičnog dela za koje je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do pet godina, može se izreći jedan ili više vaspitnih naloga. Svrha je ovih naloga da se ne pokreće krivični postupak prema maloletniku, ili da se obustavi već pokrenuti postupak, odnosno da se primenom ovakvog vapspitnog naloga utiče na pravilan razvoj maloletnika, kao i na jačanje njegove lične odgovornosti kako ubuduće ne bi nastavio sa vršenjem krivičnih dela, posebno kada se radi o sitnom kriminalitetu. Upravo o pojmu, vrstama, karakteristikama i svrsi neformalnih mera u maloletničkom krivičnom pravu Srbije govori ovaj rad.
Reference
*** (1985) Rezolucija OUN. broj 40/33 od 29. novembra
*** (1990) Rezolucija OUN. broj 45/113 od 14. decembra
*** (1990) Službeni list SFRJ, Br. 15 Međunarodni ugovori
*** (2001) Compendio di diritto penale: Parte generale e speciale. Napoli: Simone
*** (1990) Rezolucija OUN. broj 45/112 od 14. decembra
*** (1996) Služben vesnik na Republika Makedonija, Br. 37
*** (2003) Službeni list Srbije i Crne Gore, Br. 9 Međunarodni ugovori
Ansel, M. (1991) Društvena odbrana. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Bavcon, L., Šelih, A. (1999) Kazensko pravo - splošni del. Ljubljana: Uradni list SR Slovenije
Bishop, N. (1999) Swedish Penal Code. Stockholm: University Publishing
Fedosova, I., Skuratova, T. (2005) Ugolovnij kodeks Rossijskoj federacii. Moskva: Norma
Hrnčić, J., Vujačić, D., Džamonja-Ignjatović, T., Despotović-Stanarević, V. (2006) Primena medijacije između žrtve i maloletnog prestupnika u Srbiji. u: Novo krivično zakonodavstvo: dileme i problemi u teoriji i praksi, Zbornik radova, Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, str. 535-543
Jovašević, D. (2011) Maloletničko krivično pravo. Niš: Centar za publikacije Pravnog fakulteta
Jovašević, D. (2011) Leksikon krivičnog prava. Beograd: Službeni glasnik
Jovašević, D. (2010) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Nomos
Lolis, N., Mangakis, G. (1973) The Greek penal code. London: Sweet-Maxwell
Marjanović, G. (1998) Makedonsko krivično pravo - opšt del. Skoplje: Prosvetno delo
Nenov, I. (1992) Nakazatelno pravo na Republika Blgaria, Obša čast. Sofija: Sofi-R, Knjiga vtora
Paggle, C.D. (1997) Chinese Criminal Law. Peking
Perić, O. (2000-2001) Položaj maloletnika u jugoslovenskom krivičnom zakonodavstvu sa stanovišta zaštite ljudskih prava. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 34-35, br. 1-3, str. 25-38
Poncela, P. (2003) Droit de la peine. Paris: Themis
Simović, M.N., Simović, V.M. (2013) Krivično procesno pravo. Istočno Sarajevo: Pravni fakultet
Stojanović, Z. (2005) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Pravna knjiga
Škulić, M. (2003) Maloletnici kao učinioci i kao žrtve krivičnih dela. Beograd: Dosije
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfni1468497J
objavljen u SCIndeksu: 29.07.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka