Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:43
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:42

Sadržaj

članak: 10 od 20  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 86, br. 7-8, str. 431-447
Subjekti ugovora o doživotnom izdržavanju
Univerzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet
Sažetak
Naslednopravna pitanja bila su predmet interesovanja ljudi od najstarijih vremena. Život čoveka se gasi, ali imovina iza njega ostaje. Ugovor o doživotnom izdržavanju i pored svoje kompleksnosti, budući da predstavlja mešavinu naslednopravnih, obligacionopravnih i porodičnopravnih odnosa, koji se javljaju kod zaključenja i dejstva ovog ugovora, najčešće je zaključivan ugovor naslednog prava. Kao takav, on je veoma pogodan za različite vrste zloupotrebe prava i izigravanja zakona. S druge strane, ova činjenica je nesumnjivo povezana i sa odnosima koji nastaju između subjekata, kao i sa njihovim namerama i nastojanjima koja dolaze do izražaja prilikom zaključenja ugovora. Cilj ovog rada je da se prezentuju mogući učesnici u zaključenju i realizaciji ugovora o doživotnom izdržavanju. Autor polazi od hipoteze da su upravo subjekti zaključenja ugovora i njihovi međusobni odnosi najvažniji činioci koji utiču na činjenicu da li je reč o ugovoru o doživotnom izdržavanju u pravom smislu ili o nekim njegovim fiktivnim i manipulativnim oblicima.
Reference
*** (2009) Zakon o nasljeđivanju Republike Srpske. Službeni glasnik Republike Srpske, br. 1
*** (2005) Porodični zakon. Službeni glasnik RS, br. 18, čl. 358, st. 1
*** (2005) Porodični zakon. Službeni glasnik RS, br. 18, čl. 358, st. 1
*** (2005/2013) Zakon o radu. Službeni glasnik RS, br.24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013, čl. 24. st. 1
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 98, čl. 37. st. 2
*** (2005) Porodični zakon. Službeni glasnik RS, br. 18, čl. 358, st. 1
*** (2005/2011) Porodični zakon. Službeni glasnik RS, br. 18 i 72-dr. zakon, članovi 154-159
*** (1989) Odluka Vrhovnog suda Srbije Gž. 4849/88. Bilten Okružnog suda u Beogradu, br. 31-32
*** (1978-2003) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni list SFRJ, br. 29/1978, 39/1985, 45/1989 - odluka USJ i 57/1989, Službeni list SRJ br. 31/1993, Službeni list SCG br. 1/2003 - Ustavna povelja), čl. 149. i 152
*** (1995/2003) Zakon o nasleđivanju. Službeni glasnik RS, br. 46 i 101 - odluka USRS, čl. 194. st. 1
*** (1995/2003) Zakon o nasleđivanju. Službeni glasnik RS, br. 46 i 101 - odluka USRS, čl. 196
*** (2011) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni list Crne Gore, br. 47/2008 i 04/2011), čl. 1077
Antić, O. (2013) Nasledno pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Antić, O.B., Balinovac, Z.M. (1996) Komentar Zakona o nasleđivanju. Beograd: Nomos, 506
Antić, O.B., Đurđević, D.B., ur. (2011) Presuda Vrhovnog suda Srbije, Rev. 745/07 od 22. marta 2007. u: Priručnik za nasledno pravo, Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 297-298
Babić, I. (2012) Nasledno pravo. Novi Sad: Fakultet za evropske pravno-političke studije Univerziteta Singidunum
Bakić, V.S. (1988) Porodično pravo. Beograd: Savremena administracija
Blagojević, B.T., Antić, O.B. (1991) Nasledno pravo. Beograd: Nomos
Clausen, A. (1908) Der Verpfrundungsvertrag. Basel, Diss. Juris Freiburg, p. 15
Đurović, L.M. (1994) Porodično pravo. Beograd: Naučna knjiga
Gams, A. (1966) Bračno i porodično imovinsko pravo. Beograd: Naučna knjiga
Grujić, N. (2010) Davalac izdržavanja kod ugovora o doživotnom izdržavanju. Pravni zapisi, vol. 1, br. 2, str. 495-515
Hekman, J. (1956) O pravnom karakteru ugovora o doživotnom izdržavanju. Jugoslovenska advokatura, Savez advokatskih komora Jugoslavije, br. 3-4, 20
Herring, J. (2004) Family law. Oxford University, Second edition
Mihajlović, S. (1965) Zajednica života zasnovana ugovorom o doživotnom izdržavanju. Zrenjanin, doktorska disertacija
Palačković, D. (1997) Pravno lice kao subjekt ugovora o doživotnom izdržavanju. u: Ugovor o doživotnom izdržavanju, Niš: Udruženje za građansko procesno i arbitražno pravo - Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu, 8
Petrović, V. (2010) Ugovor o doživotnom izdržavanju. Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu, br. 1, 295
Počuča, M. (2011) Ugovor o doživotnom izdržavanju. Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija
Ponjavić, Z. (2007) Porodično pravo. Kragujevac: Pravni fakultet
Pop-Georgiev, D. (1958) Dogovorot za doživotna izdrška. Pregled, Skopje, 16, br. 5-6
Roskić, J. (2007) Nasledno pravo (zakon, sudska praksa, obrasci i registar pojmova). Beograd: Poslovni biro
Stanojević, O. (1989) Rimsko pravo. Beograd: Službeni list SFRJ, 130
Stojanović, N. (2012) Pravne posledice ugovora o doživotnom izdržavanju. Beograd: Pravni fakultet, master rad
Subotić-Konstantinović, N. (1964) Ugovor o doživotnom izdržavanju. Beograd: Pravni fakultet, doktorska disertacija
Sudžum, R. (1979) Bračni imovinski režim u pravu Jugoslavije. Beograd: Pravni fakultet, Doktorska disertacija
Ubavić, M. (1999) Ugovor o doživotnom izdržavanju sa sudskom praksom (355 sudskih odluka) i primerima ugovornih isprava. Beograd: MST Gajić
Vizner, B. (1967) Građansko pravo u teoriji i praksi. Osijek: Autor Osijek
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/gakv1408431G
objavljen u SCIndeksu: 24.09.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka