Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:28
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 9 od 734  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 15, br. 2, str. 14-32
Menadžment ljudskih resursa u domaćim poljoprivrednim preduzećima
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK

e-adresamarko.c@fimek.edu.rs, rprodanovic@fimek.edu.rs, zakiakhoja@yahoo.com, j.gardasevic@fimek.edu.rs
Ključne reči: menadžment; ljudski resursi; poljoprivredno preduzeće; kadrovski problemi
Sažetak
Cilj rada je identifikovati ključne aktivnosti upravljanja ljudskim resursima u domaćim poljoprivrednim preduzećima i njihov obim, kao i prateće probleme. U istraživanju je korišćen kvantitativni metod tj. sprovedena je pisana strukturirana anketa putem Interneta. Anketa je uključila 64 preduzeća, a odgovore je dalo 29 ili 43%. Rezultati istraživanja pokazuju da domaća poljoprivredna preduzeća uglavnom sprovode aktivnosti upravljanja ljudskim resursima. U 17% preduzeća angažovan je profesionalni menadžer, dok su u većini direktori nadređeni zaposlenima. Nadalje, istraživanje je otkrilo da se najviše pažnje posvećuje nagrađivanju, motivisanju, usavršavanju zaposlenih i upravljanju zaštitom na radu, dok su evaluacija posla, socijalizacija, saradnja s obrazovnim institucijama i merenje zadovoljstva zaposlenih od sekundarnog značaja. Izraženi su kadrovski problemi poput niske motivacije, radne discipline, narušeni međuljudski odnosi, fluktuacije zaposlenih, angažman sezonskih radnika i nezainteresovanosti za usavršavanje. Efikasna kadrovska politika može preduprediti kadrovske probleme i poboljšati produktivnost rada. Savetujemo preduzećima da razmisle o investiranju u kvalitetnog menadžera, koji bi se bavio isključivo ljudskim resursima.
Reference
*** (2005-2017) Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu. Sl. glasnik RS, br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 - dr. zakon, 20. 11, 2021), https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_bezbednosti_i_zdravlju_ na_radu.html
Alt, V., Isakova, S., Balushkina, E. (2020) Digitalization: Problems of its development in modern agricultural production. E3S Web of Conferences, Vol. 210, p. 10001, EDP Sciences
Armstrong, M. (2020) A handbook of human resource management practice. Kogan page limited, 10th Edition
Berde, C. (2005) Human resource management in Hungarian agriculture. Jahrbuch der Österreichischen Gesellschaft für Agrarökonomie, no. 15, pp. 157-164, (16.11.2021), http://oega.boku.ac.at/fileadmin/user_upload/Tagung/2005/05_Berde.pdf
Bratton, J., Gold, J. (2017) Human resource management: Theory and practice. Palgrave
Brebels, L., de Winne, S., Marescaux, E., Sels, L., Beauregard, T.A., Dries, N., Lepak, D.P., Ortlieb, R., Sieben, B. (2015) Managing differences between employees: Different perspectives on HR differentiation. (Vol. 2015, No. 1, p. 14325). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management
Čavlin, M., Jahić, M., Prodanović, R., Ožegović, L. (2019) Rang motivatora kao sredstvo efektnijeg upravljanja ljudskim reursima. u: IX međunarodni poljoprivredni simpozijum Održivi razvoj savremene poljoprivredne proizvodnje, Palić, 17-20. oktobar, Zbornik radova, Kragujevac: Visoka škola za menadžment i ekonomiju
Ćeranić, S., Popović, B. (2009) Human resources management in small and medium enterprises. Applied Studies in Agribusiness and Commerce, 3(1-2), 71-74
Davidescu, A.A., Apostu, S.A., Paul, A., Casuneanu, I. (2020) Work flexibility, job satisfaction, and job performance among Romanian employees-implications for sustainable human resource management. Sustainability, 12(15), 6086
Dessler, G. (2013) Fundamentals of human resource management. 3rd Edition Pearson
Doaei, H.A., Najminia, R. (2012) How far does HRM differ from PM. European Scientific Journal, 8(13), 161-171
Eslami, N., Nakhaie, H. (2011) Effects of human resource management activities to improve innovation in enterprises. International Proceedings of Economics Development and Research, 12, 518-522
Gardašević, J., Ćirić, M., Stanisavljević, I. (2021) The relations between contemporary leadership styles and the dimensions of national culture in modern business environment. Ekonomika, vol. 67, br. 1, str. 77-89
Gardašević, J., Radić, M. (2020) Understanding business processes with a look at a holistic-systemic approach to change management. Pravo - teorija i praksa, vol. 37, br. 2, str. 1-16
Heron, R. (2005) Job and work analysis: Guidelines on identifying jobs for persons with disabilities. International Labour Organization
Hyde, J., Holden, L., Stup, R. (2008) The effect of human resource management practices on farm profitability: An initial assessment. Economics Bulletin, 17, 1-10
Ilić, D., Cvjetković, M., Cvjetković, M. (2014) Uloga znanja u kreiranju konkurentske prednosti. Ekonomski izazovi, vol. 3, br. 5, str. 32-42
Jolović, N. (2019) Menadžment ljudskih resursa u funkciji sticanja konkurentske prednosti u bankarstvu. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 5, br. 3, str. 65-78
Lajšić, H. (2016) Razvoj modela upravljanja ljudskim resursima uz podršku informacionih tehnologija. Univerzitet u Novom Sadu, Doktorska disertacija
Maucorps, A., Münch, A., Brkanovic, S., Schuh, B., Dwyer, J.C., Vigani, M., Keringer, F. (2019) The EU farming employment: Current challenges and future prospects
Mitsakis, F. (2014) Human Resources (HR) as a strategic business partner: Value creation and risk reduction capacity. International Journal of Human Resource Studies, 4(1), 154
Nankervis, A., Baird, M., Coffey, J., Shields, J. (2019) Human resource management. Cengage AU
Nikolić, M., Marković-Blagojević, M., Jerotijević, D. (2019) Strategijsko upravljanje ljudskim resursima uz primenu informaciono-komunikacionih tehnologija. Trendovi u poslovanju, vol. 7, br. 2, str. 45-56
Ogunyomi, P., Bruning, N.S. (2016) Human resource management and organizational performance of small and medium enterprises (SMEs) in Nigeria. International Journal of Human Resource Management, 27(6), 612-634
Prodanović, R., Gardašević, J., Softić, M. (2019) Percepcije zaposlenih o korišćenju liderske moći u organizaciji. u: IX međunarodni poljoprivredni simpozijum Održivi razvoj savremene poljoprivredne proizvodnje, Palić, 17-20. oktobar, Zbornik radova, Kragujevac: Visoka škola za menadžment i ekonomiju, pp. 145-155
Puđak, M. (2017) Doprinos Mary Parker Follett teoriji organizacije i menadžmenta. Hrvatska i komparativna javna uprava: časopis za teoriju i praksu javne uprave, 17 (2), 217-236
Radošević, M., Baošić, M., Carić, M., Jovanović, V., Berić, D., Bojić, Z., Avramović, N. (2014) Implementation of business process reengineering in human resource management. Engineering Economics, Vol. 25, No. 2, pp. 211-222
Reyes, A.C.S., Aquino, C.A., Bueno, D.C. (2019) Why employees leave: Factors that stimulate resignation resulting in creative retention ideas. CC The Journal: A Multidisciplinary Research Review, 14
Stefanović, V., Cvijanović, D., Vojnović, B. (2013) Ekonomska efektivnost upravljanja ljudskim resursima. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Stepanov, S., Paspalj, D., Butulija, M. (2016) Motivacija zaposlenih kao ključni pokazatelj zadovoljstva poslom. Ekonomija: teorija i praksa, vol. 9, br. 2, str. 53-67
Tot-Savić, T., Tot, V. (2020) Osobenosti razvoja ljudskih resursa u organizacijama Centralne Srbije. Ekonomija: teorija i praksa, vol. 13, br. 4, str. 1-17
Ullah, A., Zheng, C. (2011) Why would dairy farmers care about human resource management practices?. (18.11.2021), https://www.anzam.org/wp-content/uploads/pdfmanager/539_ANZAM2011-265.PDF
Zachrison, M. (2012) Human resource management in agricultural sector. u: Conference: Health and Safety in Agriculture Nordic and world-wide perspectivesAt: Sweden, Ystad
Želježić, I. (2019) Motivacija kao komponenta upravljanja ljudskim resursima. Zbornik radova Međimurskog veleučilišta u Čakovcu, 10 (1), 155-158
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/etp2202014C
primljen: 19.04.2022.
revidiran: 28.04.2022.
prihvaćen: 02.05.2022.
objavljen u SCIndeksu: 15.07.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka