Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 10 od 28  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 49, br. 2, str. 813-838
Regulativa porodičnog prava na međunarodnom i evropskom nivou, sa posebnim osvrtom na pravo deteta na zdravlje
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresasandra.samardzic@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Dete u porodičnom pravu - komparativni i međunarodno-pravni aspekt, koji finansira Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine

Ključne reči: porodično pravo; Evropska unija; međunarodna zajednica; pravo deteta na zdravlje
Sažetak
Porodično pravo predstavlja specifičnu granu prava, s obzirom na osetljivost odnosa koje ono pretežno reguliše. Ono predstavlja rezultat različitih uticaja koji deluju na određenom području, te neretko, razlike u regulisanju pojedinih pitanja među državama, mogu biti izuzetno velike. Zbog svega toga, pokušaji da se pravila porodičnog prava harmonizuju, a naročito unifikuju, do sada su uglavnom bili bezuspešni. Ipak, pomaci mogu biti uočeni kako na međunarodnom, tako i na evropskom nivou. U ovom radu pokušaćemo da prikažemo najznačajnija međunarodna, odnosno evropska tela i u okviru njih, instrumente koji su doneti sa ciljem regulisanja pitanja koja spadaju u oblast porodičnog prava. Pored toga, u radu će poseban osvrt biti učinjen na deo porodičnog prava koji se odnosi na prava deteta, tačnije na pravo deteta na zdravlje, kao jednog od osnovnih prava, bez kojeg ostala dečja prava gube smisao.
Reference
*** (2010) EU citizenship report 2010: Dismantling the obstacles to EU citizens' rights. COM, 603
*** Constitution of the world health organization. http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf, 15.8.2015
*** (1971) Zakon o ratifikaciji Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima. Službeni list SFRJ, br. 7
*** (1990-1997) Zakon o ratifikaciji konvencije ujedinjenih nacija o pravima deteta. Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, br. 15/90 i Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori, br. 4/96 i 2/97
*** (1964) Uredba o ratifikaciji konvencije o pristanku na brak o minimalnoj starosti za sklapanje braka i o registrovanju brakova. Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 13/64
*** (1971) Zakon o ratifikaciji Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima. Službeni list SFRJ, br. 7
*** Statut Haške konferencije / Statute of the Hague conference on private international law. http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=29, 20.8.2015
*** (1980) Convention of 25 October 1980 on the civil aspects of international child abduction. http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=24, 20.8.2015
*** Convention on consent to marriage, minimum age for marriage and registration of marriages. http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/MinimumAgeForMarriage.aspx, 8.8.2015
*** Recommendation on consent to marriage, minimum age for marriage and registration of marriages. http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RecommendationOnConsentToMarriage.aspx, 8.8.2015
*** The convention on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW). http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm, 8.8.2015
*** European convention on the adoption of children. http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/058.htm, 9.8.2015
*** European convention on the legal status of children born out of wedlock. http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/085.htm, 11.8.2015
*** European convention on the exercise of children's rights. http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/160.htm, 11.8.2015
*** The convention on contact concerning children. http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/192.htm, 11.8.2015
*** Convention on the protection of children against sexual exploitation and sexual abuse. http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/201.htm, 11.8.2015
*** (2014) Of the international normative framework. Cambridge – Antwerp: Intersentia, 40
*** (2013) Zakon o potvrđivanju konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori, br. 12
*** (2013) Zakon o potvrđivanju Konvencije Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Službeni list Crne Gore - Međunarodni ugovori, br. 4
*** (2010) Council Regulation (EU) No 1259/2010 of 20 December 2010 implementing enhanced cooperation in the area of the law applicable to divorce and legal separation. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:343:0010:0016:en:PDF, 27.8.2015
*** (2015) The parentage, surrogacy project: An updating note. http://www.hcch.net/upload/wop/gap2015pd03a_en.pdf, 21.8.2015
*** (2003) Council Regulation (EC) No 2201/2003 of 27 November 2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of parental responsibility, repealing Regulation (EC) No 1347/2000. http://eur-lex.europa.eu/LexUri-Serv/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R2201:EN:HTML, 27.8.2015
*** (2000) Council regulation (EC) No 1347/2000 of 29 May 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and in matters of parental responsibility for children of both spouses. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:160:0019:0036:EN:PDF, 27.8.2015
Boele-Woelki, K., Ferrand, F., González-Beilfuss, C., Jänterä-Jareborg, M., Lowe, N., Martini, D., Pintens, W. (2013) Principles of European family law regarding property relations between spouses. European family law series, Intersentia, Cambridge, vol. 33, 2
Boele-Woelki, K., Ferrand, F., Beilfuss, G.C., Jänterä-Jareborg, M., Lowe, N., Martiny, D., Pintens, W. (2007) Principles of European family law regarding parental responsibilities. Antwerpen - Oxford: Intersentia
Boele-Woelki, K., Ferrand, F., González-Beilfuss, C., Jänterä-Jareborg, M., Lowe, N., Martini, D., Pintens, W. (2013) Principles of European family law regarding property relations between spouses. European family law series, Intersentia, Cambridge, vol. 33, 5-6
Boele-Woelki, K., Walter, P., Ferrand, F., González-Beilfuss, C., Jänterä-Jareborg, M., Nigel, L., Dieter, M. (2004) Principles of European Family Law Regarding Divorce and Maintenance Between Former Spouses. Cambridge: Intersentia, p. 2
Bordaš, B. (2012) Međunarodno porodično pravo Evropske unije - pravni osnov, izvori i praksa Suda EU. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 3, str. 141-163
Bordaš, B. (2014) O potrebi međunarodnog regulisanja surogat materinstva - sudska praksa i aktivnosti u 2014. godini. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 48, br. 2, str. 151-171
Committee on the Rights of the Child (2013) General comment No. 15 (2013) on the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health. (art. 24), 8
Detrick, S., Doek, J., Cantwell, N., Martenson, J. (1992) The United Nations Convention on the Rights of the Child - a guide to the 'Travaux Préparatoires'. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers
Draškić, M.M. (2006) Usklađenost domaćeg prava sa standardima Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na član 8. Evropske konvencije. u: Pravni kapacitet Srbije za evropske integracije, Beograd: Centar za publikacije Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Freeman, M. (2007) A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Article 3: The Best Interests of the Child. Martinus Nijhoff Publishers
Hämäläinen, J., Littlechild, B., Chytil, O., Šramatá, M., Jovelin, E., ur. (2012) Evolution on of child protection on and child welfare policies in selected European countries. University of Ostrava - ERIS
Hendriks, A. (1999) The close connection between classical rights and the right to health, with special reference to the right to sexual and reproductive health. Med Law, 232
Herring, J. (2011) Family law
Janjić-Komar, M.V. (1981) Pravo deteta na život i zdravlje. Beograd: Pravni fakultet, doktorska disertacija
Kovaček-Stanić, G. (1994) Pravni izraz roditeljstva. Novi Sad: Pravni fakultet
Kovaček-Stanić, G. (2010) Autonomija deteta u savremenom porodičnom pravu. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 44, br. 3, str. 141-162
Kovaček-Stanić, G. (2013) Održavanje ličnih odnosa deteta sa babom/dedom, drugim srodnicima i trećim licima u domaćem i evropskom porodičnom pravu. u: Harmonizacija srpskog i mađarskog prava sa pravom Evropske unije, tematski zbornik, Novi Sad, 155-174
Kovaček-Stanić, G. (2012) Porodičnopravni aspekti međunarodne, roditeljske otmice dece. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 60, br. 2, str. 74-94
Kovaček-Stanić, G. (2013) Biomedicinski potpomognuto začeće i rođenje deteta - surogat materinstvo u uporednom Evropskom pravu i Srbiji. Stanovništvo, vol. 51, br. 1, str. 1-21
Kovaček-Stanić, G., Samardžić, S. (2014) Novine koje donosi Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 48, br. 2, str. 93-115
Stone, P. (2010) EU private international law. Cheltenham - Northampton: Edward Elgar Publishing, 419
UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (2000) General comment No. 14: The right to the highest attainable standard of health (art. 12 of the covenant). 11 August, E/C.12/2000/4, http://www.refworld.org/docid/4538838d0.html, 26 August
UN General Assembly (1989) Convention on the rights of the child. United Nations, 20 November, Treaty Series vol. 1577, http://www.refworld.org/docid/3ae6b38f0.html, 10 August 2015
van der Meer, S.S.I. The right to health of the child: An analytical exploration
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfns49-8963
objavljen u SCIndeksu: 11.02.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka