Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13

Sadržaj

članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 76, br. 3, str. 361-366
Kontekstualna zavisnost primene integrisanog modela mendžmenta rizikom od veličine preduzeća
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet

e-adresanurisaad58@gmail.com
Projekat:
E!13300
Razvoj stohastičkog modela utvrđivanja elemenata vremena rada proizvodnog ciklusa i njihova optimizacija za serijsku proizvodnju u metaloprerađivačkoj industriji i u procesima reciklaže (MPNTR - 35017)

Sažetak
S obzirom na primetan nedostatak prethodnih istraživanja, a da bi se omogućilo organizacijama da upravljaju svojim procesima i povezanim rizicima u odnosu na zaheve svake interne i eksterne zainteresovane strane, predložen je novi integrisani model menadžmenta rizikom, koji obuhvata standarde ISO 9001:2015 za sisteme menadžmenta kvalitetom, ISO 14001:2015 za sisteme upravljanja životnom sredinom, ISO/IEC 27001:2013 za sisteme menadžmenta bezbednošću informacija, ISO 45001:2018 za sisteme menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu i ISO 22000:2018 za sisteme menadžmenta bezbednošću hrane. Novopredloženi model se sastoji iz tri nivoa - korespondencije, koordinacije i integracije i uspostavlja jasan i struktuiran pristup upravljanju organizacionim rizicima. Na uzorku od 30 srpskih kompanija predloženi model je empirijski proveren kako bi se ispitala kontekstualna nezavisnost predloženog modela po pitanju veličine preduzeća primenom Mann-Whitney U*testa i dokazano je da je model primenljiv na kompanije različitih veličina, jer nije bilo razlika između mikro i malih u odnosu na srednja i velika preduzeća. Ograničenje ovog istraživanja je veličina uzorka, pa se preopručuje njegovo proširenje. Preporuka za dalja istraživanja je i detaljija analiza prikupljenih podatka uz primenu sofisticiranijih alata za statističku analizu, kao npr. regresione analize, modeliranja strukturnim jednačinama i slično, a da bi se istražile međusobne veze svih promenljivih u novopredloženom modelu.
Reference
Algheriani, N.M.S. (2017) Business Standardization in the World: State of the Art. International Journal of Advanced Quality, 44(1): 47-47
Algheriani, N.M.S., Majstorovic, V.D., Kirin, S., Brkic-Spasojevic, V. (2019) Risk Model for Integrated Management System. Tehnicki vjesnik, 26(6): 1833-1840
Anđelić, O.R., Rakićević, Z.M., Nikolić, V.N. (2020) Integral approach to risk analysis and value engineering. Tehnika, vol. 75, br. 1, str. 94-100
Benyettou, S., Abdellatif, M. (2018) Empirical Study on the Integrated Management System in Algerian Companies. Journal of Industrial Engineering and Management (JIEM), 11(1): 135-160
Berger, T., Gleissner, W. (2018) Integrated Management Systems: Linking Risk Management and Management Control Systems. International Journal of Risk Assessment and Management, 21(3): 215-223
Bernardo, M. (2014) Integration of Management Systems as an Innovation: a Proposal for a New Model. Journal of Cleaner Production, 82: 132-142
Bernardo, M., Gianni, M., Gotzamani, K., Simon, A. (2017) Is There a Common Pattern to Integrate Multiple Management Systems?: A Comparative Analysis Between Organizations in Greece and Spain. Journal of Cleaner Production, 151: 121-133
Domingues, J.P.T., Sampaio, P., Arezes, P.M. (2015) Analysis of Integrated Management Systems from Various Perspectives. Total Quality Management & Business Excellence, 26(11-12): 1311-1334
Gupta, P. (2006) Beyond PDCA-A New Process Management. Quality progress, 39(7): 45-53
Jørgensen, T.H., Remmen, A., Mellado, M. (2006) Integrated Management Systems: Three Different Levels of Integration. Journal of Cleaner Production, 14(8): 713-722
Laal, F., Pouyakian, M., Madvari, R.F., Khoshakhlagh, A.H., Halvani, G.H. (2019) Investigating the Impact of Establishing Integrated Management Systems on Accidents and Safety Performance Indices: A Case Study. Safety and Health at Work, 10(1): 54-60
Labodová, A. (2004) Implementing Integrated Management Systems Using a Risk Analysis Based Approach. Journal of Cleaner Production, 12(6): 571-580
Lo, C.K.Y., Wiengarten, F., Humphreys, P., Yeung, A.C.L., Cheng, T.C.E. (2013) The Impact of Contextual Factors on the Efficacy of ISO 9000 Adoption. Journal of Operations Management, 31(5): 229-235
Macfarland, T.W., Yates, J.M. (2016) Introduction to Nonparametric Statistics for the Biological Sciences Using R Ch.4. Cham: Springer, Mann-Whitney U Test
Muthusamy, G., Palanisamy, C., Mohanraj, M. (2018) A Comprehensive Model and Holistic Approach for Implementing an Integrated Management Systems. Journal of Computational and Theoretical Nanoscience, 15(1): 392-401
Nunhes, T.V., Motta, B.L.C.F., de Oliveira, O.J. (2017) Identification and Analysis of the Elements and Functions Integrable in Integrated Management Systems. Journal of Cleaner Production, 142: 3225-3235
Ruxton, G.D. (2006) The Unequal Variance T-test Is an Underused Alternative to Student's T-test and the Mann-whitney U Test. Behavioral Ecology, 17(4): 688-690
Savino, M.M., Batbaatar, E. (2015) Investigating the Resources for Integrated Management Systems Within Resource-based and Contingency Perspective in Manufacturing Firms. Journal of Cleaner Production, 104: 392-402
Spasojević-Brkić, V.K., Klarin, M.M., Brkić, A.D., Lučanin, V.J., Milanović, D.D. (2011) Simultaneous Consideration of Contingency Factors and Quality Management: An Empirical Study of Serbian Companies. African Journal of Business Management, 5(3): 866-883
Spasojević-Brkić, V., Klarin, M., Radojičić, M., Brkić, A., Tomić, B. (2011) Interdependence of contingency organizational factors in national industrial enterprises. Tehnika, vol. 66, br. 1, str. 133-142
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/tehnika2103361A
primljen: 04.02.2021.
prihvaćen: 14.04.2021.
objavljen u SCIndeksu: 10.07.2021.
Creative Commons License 4.0