Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 6  
Back povratak na rezultate
2020, br. 8, str. 42-52
Postmoderni mimezis u filmu Vudija Alena "Zelig"
Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti

e-adresaandrej.canji@gmail.com
Ključne reči: mimezis; Vudi Alen; "Zelig"; identitet; žanr
Sažetak
U radu se analizira specifična priroda mimezisa u Vudi Alenovom filmu "Zelig" iz 1983. godine. Podražavanje poprima dvostuku funkciju: ono je osnovni princip individuacije glavnog junaka, ali i suštinski model žanrovskog zasnivanja filma. Cilj teksta je da se kroz poststrukturalističku perspektivu preispita Vudi Alenovo poigravanje kako sa shvatanjem subjektivnosti, tako i sa razumevanjem žanrovskih uzusa. Istraživačko pitanje koje se nadvija nad radom usmereno je ka identitetskom brevijaru Leonarda Zeliga fundiranom na hiperbolisanom imitatorskom konformizmu koji implicira konstruktivističku prirodu subjekta. Upitno je da li te različite identitetske manifestacije proističu iz apriorne esencije subjekta koja se prilagođava spoljašnjim uticajima ili je sam subjekt posledica igre različitih uticaja koji taloženjem čine konstrukt ličnosti. Slična enigmatika prisutna je na planu žanra gde Vudi Alenov film problematizuje identitet dokumentarnog filma u ulozi istinskog referenta istorijskih činjenica. U zaključku rada ustanovljeno je da se preko mimetičkog principa uspostavlja dualizam tematskog i formalnog plana koji se idealno prepliću i dopunjuju, dekonstruišući kako poimanje subjekta kao prirodne, nepromenjive i čvrste celine, tako i pogled na umetničke forme i žanrove kao jasno razgraničene i samostalne strukture. Ujedno to dekonstruisanje preispituje i istinitost istorijskih činjenica time što se ukazuje na mogućnost autentizovanja fikcionalne tvorevine istoriogrtafskim, dokumentarnim uzusima. Ta složenost semantičkog bogatstva uspostavlja se na principu onoga što se otkriva kao postmoderni mimezis Vudi Alenovog dokumentarnog imaginarijuma.
Reference
Badger, D.P. (2006) Lizards: A Natural History of Some Uncommon Creatures: Extraordinary Chameleons, Iguanas, Geckos, and More. St. Paul: Voyageur Press
Bailey, P. (2000) The Reluctant Film Art of Woody Allen. Kentucky: University Press of Kentucky
Bayer, G. (2005) Artifice and Artificiality in Mockumentaries. u: Rhodes Gary D., Springer John Parris [ur.] Docufictions: Essays on the Intersection of Documentary and Fictional Filmmaking, Jefferson, North Carolina-London: Mc Farland and Company, str. 164-178
Derida, Ž. (1988) Struktura, znak i igra u diskursu humanističkih nauka. u: Donato Euđenio, Meksi Ričard [ur.] Strukturalistička kontroverza, Beograd: Prosveta, str. 289-315, prevod Jasmina Lukić
Dolar, M. (2015) Ideologija od Platona do Altisera i dalje. Filozofija i društvo, XXVI (1), str. 159-178
Feyerabend, B. (2015) Zelig: A Simulated Life. u: Szlezak Klara Stephanie, Wynter D.E. [ur.] Referentiality and the Films of Woody Allen, London: Palgrave Macmillan, str. 13-30
Gadamer, H. (2002) Filozofija i poezija. Beograd: Javno preduzeće Službeni list SRJ
Girgus, S.B. (2002) The Films of Woody Allen. Cambridge: Cambridge University Press
Hačion, L. (1996) Poetika postmodernizma - istorija, teorija, fikcija. Novi Sad: Svetovi
Hosle, V. (2007) Woody Allen: An Essay on the Nature of the Comical. Notre Dame, Indiana: University of the Notre Dame Press
Hutcheon, L. (2002) The Politics of Postmodernism. London-New York: Routledge, 2nd ed
McHale, B. (1987) Postmodernist Fiction. London-New York: Routledge
Miller, C.J., ur. (2012) Too Bold for the Box Office: The Mockumentary from Big Screen to Small. Lanham - Toronto: Scarecrow Press
Nas, L. (1992) The 'unreel' in Woody Allen's Zelig. Literator, 13(3): 93-100
Papson, S. (2013) Critical Theory and the Cinematic World of Woody Allen. u: Bailey Peter J., Girgus Sam B. [ur.] A Companion to Woody Allen, West Sussex: Willey-Blackwell, str. 147-169
Platon (2013) Država. Beograd: Dereta
Todorov, C. (2003) Nesavršeni vrt. Beograd: Geopoetika
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/ZbAkU2008042C
objavljen u SCIndeksu: 26.09.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka